Nr.170 - Resultatrevision 2013 på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 14/9869

 

Beslutningstema

Godkendelse af Resultatrevision 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning 

Resultatrevisionen er et styringsredskab, der skal give kommunerne et overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret i 2013. Idéen er rent styringsmæssigt, at resultatrevisionen anvendes til at kigge bagud på det forløbne år og vurdere indsatsen med henblik på at pege på, hvor det gik godt, og hvor det gik mindre godt. Denne viden skal inddrages i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen det efterfølgende år – 2015.

Resultaterne i resultatrevisionen skal således danne baggrund for en drøftelse af kommunens udfordringer og anvendes i udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015. 

Kravene til Resultatrevisionen fremgår af Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats af 16. december 2013, hvoraf det fremgår, at kommunen hvert år udarbejder en resultatrevision. Omkring indholdet fremgår det ordret af § 20:

§ 20. Resultatrevisionen skal mindst indeholde følgende:

1) Resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen, jf. § 39, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

2) Udvikling i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper.

3) Opgørelse af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Resultatrevisionen skal indeholde en vurdering af, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan inden for rammerne af stk. 1 fastsætte, at andre oplysninger skal indgå i resultatrevisionen.” (se bilag, som er et uddrag af bekendtgørelsen).

I en vedlagt skrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 18. marts 2014 fremgår det, at data til brug for resultatrevisionen skal trækkes på jobindsats.dk. Der skal her tages udgangspunkt i de oversigter, som hedder ”Resultatoversigt” og ”Besparelsespotentiale”. Af skrivelsen fremgår det desuden, at processen for udarbejdelsen er uændret fra sidste år.

Resultatrevisionen viser i hovedtræk:

·         At Jobcenter Fredensborg med udgangspunkt i besparelsespotentialet har forbrugt 26,1 mio. kr. mindre end det som jobcentrets rammevilkår umiddelbart tilsiger. De 26,1 mio. kr. svarer til 260 fuldtidspersoner færre på offentlige forsørgelse i kommunen. Det omhandler de generelle forsørgelsesudgifter til a-dagpenge, kontanthjælp (inkl. ressourceforløbsydelse, revalidering og uddannelseshjælp m.m.), sygedagpenge og permanente ydelser (førtidspension m.m.).

 

·         At Jobcenter Fredensborg på resultatsiden i forhold til forsørgelsesgrupper under ét har formået at sænke niveauet med 6 pct. svarende til 225 færre personer i forhold til 2012.

 

Når der tales om besparelsespotentiale, er det vigtigt at slå fast, at fordi kommunen ud fra beregningerne anvender færre midler end, hvad kommunens rammevilkår tilsiger, er det ikke ensbetydende med, at kommunen i 2014 vil få et mindreforbrug. Der er alene tale om en sammenligning af udgifterne med andre. Forventningen til regnskab 2014 er for nuværende, at budgettet holdes, og at dette vil blive kvalificeret frem mod budgetseminaret i april og budgetrevisionen pr. 30/4.

Resultatrevision 2013 er vedlagt som bilag. Den bygger på følgende 2 skemaer/tabeller:

·         Resultatoversigten

·         Besparelsespotentialet.  

2. Resultatoversigten

I resultatoversigten vises indsats og resultater i Jobcenter Fredensborg samt udviklingen den seneste måned og det seneste år fordelt på ministermål, forsørgelsesgrupper og indsatsen opdelt i aktiveringsgrad og minimumskrav i forhold til rettidighed. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen.

Positive udviklinger

Fra 2012 til 2013 er det lykkedes Jobcenter Fredensborg at nedbringe antallet af personer der får tildelt førtidspension. Med en nedgang på 48 pct. opfylder Fredensborg ministermålet for 2013.

Ses der på forsørgelsesgrupper under ét har Jobcenter Fredensborg ifølge resultatoversigten opnået at sænke niveauet med 6 pct. svarende til 225 færre personer på offentlig forsørgelse fra 2012 til 2013. I klyngen var det tilsvarende fald på 5 pct.

Mindre positive udviklinger

I forhold til ministermålene om at hæve uddannelsesgraden for unge og begrænse antallet af langtidsledige har Jobcenter Fredensborg i 2013 ikke umiddelbart kunne hæve uddannelsesgraden for unge til det ønskede niveau. Fredensborg ligger dog på niveau med niveauet i klyngen samtidig med at det kun har været muligt at opgøre resultatet for 1. kvartal 2013.

Hvad angår langtidsledighed har Jobcenter Fredensborg i 2013 ikke kunne begrænse antallet af langtidsledige fra 2012 til 2013, da antallet er uændret og ligger på 267 personer mod et mål om 232 personer.

I forhold til det fjerde ministermål om at skabe en tættere kontakt og styrke dialogen med de lokale virksomheder har kommunen opfyldt delmålet om at indgå 50 private og 80 offentlige partnerskabsaftaler samt i 2013 hjemtage minimum 100 ordinære jobordrer. Til gengæld er delmålet om at hjemtage og oprette henholdsvis 160 private og 270 offentlige løntilskudspladser ikke nået. Resultatet blev 132 private og 196 offentlige. Det er dog vurderingen, at der er indhentet og besat de løntilskudspladser, som der var behov for.

3. Besparelsespotentiale

Det såkaldte besparelsespotentiale for beskæftigelsesområdet er opgjort som jobcentrets mulighed for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion) ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger.

Ud fra denne opgørelse kan jobcentret ikke spare yderligere midler til ydelse. Jobcentret har samlet 260 fuldtidspersoner færre på forsørgelsesydelse end Jobcentrets rammevilkår tilsiger. Det svarer til, at jobcentret har forbrugt 26,1 mio. kr. mindre end, hvad jobcentrets rammevilkår umiddelbart ville lægge op til.

De mindre udgifter dækker færre udgifter til a-dagpenge, kontanthjælp (inkl. revalidering, uddannelseshjælp og ressourceforløb), sygedagpenge og permanente ydelser (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob). 

4. Rettidighed

Vedrørende manglende rettidige jobsamtaler og aktive tilbud viser Resultatrevision 2013, hvordan Jobcenter Fredensborg rettidighedsmæssigt i december 2013 ligger i forhold til niveauet generelt i klyngen.

Med Fredensborg Kommunes status som frikommune, var kommunen i 2013 fritaget for at skulle leve op til ret og pligt aktivering, således at samtaler og aktivering i højere grad kunne målrettes den enkeltes individuelle muligheder og behov. Kommunen har iværksat flere frikommuneforsøg, som påvirker rettidigheden.  

Alligevel kan rettidighedstallene anvendes til at pege på, hvor kommunen gør det anderledes en klyngen generelt og hvor der samtidig enten er positiv, uændret udvikling eller en direkte negativ udvikling. F.eks. matcher jobcentret meget godt klyngen på a-dagpengeområdet, mens en større andel af samtaler og tilbud ift. kontanthjælp gennemføres senere i Fredensborg kommune end i klyngen.

5. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd 

Resultatrevision 2013 var i høring i Beskæftigelsesregionen i april. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregionen er enig i, at jobcentret har opnået gode resultater og skriver:

Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet , der er tilkendt førtidspension, er reduceret, så det fastsatte mål er opfyldt, ligesom jobcentret stort set har opfyldt de 3 lokalt fastsatte mål for virksomhedsindsatsen. Det er positivt, at Fredensborg også gennem en målrettet indsats har nedbragt antallet af sygedagpengemodtagere.”

Beskæftigelsesregionen fremhæver dog samtidig, at jobcentret har en udfordring ift. at nedbringe langtidsledigheden. Desuden nævnes lavere aktiveringsgrader end øvrige kommuner sammen med en mindre stigning for unge under 30 år, hvor klyngen har haft et fald.

Beskæftigelsesregionens anbefalinger vil indgå i Jobcentrets arbejde med Beskæftigelsesplan 2015.

Resultatrevision 2013 har desuden været i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og blev behandlet på rådets møde i april. Beslutningen til punktet på mødet lyder således:

”Resultatrevision 2013 blev drøftet. LO’s høringssvar blev omdelt på mødet og indgik i drøftelsen. Der afgives ikke samlet bemærkninger fra LBR til Resultatrevision 2013”.

6.Tidsplan for Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 blev godkendt i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i april 2013. Herefter har den været i høring i Beskæftigelsesregionen og i Det lokale Beskæftigelsesråd.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal endeligt godkende Resultatrevisionen på mødet i juni, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet. Senest 1. juli offentliggøres den godkendte Resultatrevision 2013 og sendes til Det regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden & Sjælland (RBR).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Resultatrevision 2013 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 12-06-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.