Nr.169 - Revideret udkast til beskæftigelsespolitikken

Sagsnr.: 12/27283

 

Beslutningstema

Udvalget skal godkende det reviderede udkast til beskæftigelsespolitikken, så dette kan videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Beskæftigelsespolitikken blev behandlet på et møde i udvalget den 18. marts 2014, hvor politikken blev godkendt til udsendelse til høring i Erhvervsrådet, Handicaprådet, Social- og seniorudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd. Desuden blev beskæftigelsespolitikken sendt til udtalelse i Beskæftigelsesregionen.


Beskæftigelsespolitikken har været i høring i Handicaprådet d. 24. april, Det lokale Beskæftigelsesråd d. 29. april, Social- og Seniorudvalget d. 6. maj, Erhvervsrådet d. 14. maj samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Der er indkommet bemærkninger fra Handicaprådet og Social- og Seniorudvalget. De to øvrige råd har behandlet politikken, men ikke fundet anledning til bemærkninger.

Beskæftigelsesregionen er heller ikke kommet med nogle bemærkninger.


Tilbagemeldingerne

Fra Handicaprådet er der kommet 6 forslag til konkrete tilføjelser, som alle er indarbejdet i det reviderede udkast til beskæftigelsespolitikken.


Fra Social- og Seniorudvalget er der kommet følgende bemærkning:


”Udvalget foreslår, at beskæftigelsespolitikken eller beskæftigelsesplanen præciseres ift. hvor stor andel af de unge, der skal være aktive under ledighed”.


Denne bemærkning er ikke indarbejdet i selve politikken, da politikken har en overordnet karakter, og administrationen derfor vurderer, at den ikke bør indeholde den konkrete indsats. Til gengæld vil det være relevant at indarbejde bemærkningen i enten beskæftigelsesplanen eller den konkrete aktiveringsstrategi for ungeområdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det reviderede udkast til beskæftigelsespolitikken godkendes med henblik på videresendelse til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 12-06-2014

Udvalget indstiller, at det reviderede udkast til beskæftigelsespolitikken godkendes endeligt i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.