Nr.168 - Høring af forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Sagsnr.: 14/15981

 

Beslutningstema

Regionsrådet har udsendt forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring blandt de 29 kommuner i regionen. Høringsperioden løber fra den 9. april til den 11. juni 2014. Der skal afgives høringssvar.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Region Hovedstaden skal sikre et hospitalsvæsenet, hvor nærhed, lighed og tværsektorielt samarbejde er de byggesten, som udgør fundamentet.


Derfor belyses hvert år, om der er sket ændringer i planlægningsgrundlaget, som betyder at specialefordelingen og opgavevaretagelsen, herunder optageområderne for regionens hospitaler skal revurderes, således at hospitalerne kan leve op til de krav, der stilles.


De ændringer, som kan have indflydelse på planlægningsgrundlaget, er eksempelvis:

  • nye krav fra Sundhedsstyrelsen eller andre centrale myndigheder,
  • ændringer i den faglige udvikling,
  • ændringer i antallet af patienter,
  • driftsoptimering

Ændringsforslag

Følgende forslag er sendt i høring:

  • Flytning af aktivitet på øjenområdet fra Nordsjællands Hospital Hillerød til Glostrup Hospital.

Forslaget betyder konkret, at alle grøn stær operationer og primærdiagnostik af medicinske nethindesygdomme samles på Glostrup Hospital. Der er tale om en aktivitet på 25-35 operationer for hele regionen på årsbasis. Aktiviteten på operationer af forkalkninger på nethinden eller alderspletter på nethinden og grå stær bibeholdes på Nordsjællands Hospital Hillerød. 

  • Ændring af optageområdet inden for obstetrikken.

Forslaget skal sikre en mere lige fordeling af regionens kapacitet samt en fortsat sikring af ens optageområde for obstetrik og pædiatri i forbindelse med fødselsforløb. Forslaget har ingen betydning for Fredensborg Kommune, da optageområdet forbliver uændret.  

  • Samling af apopleksirehabilitering på de neurologiske afdelinger.

Forslaget skal sikre, at borgere med apopleksi, som har behov for hospitalsbehandling og efterfølgende rehabilitering, modtager den fortsatte behandling i neurologisk regi. Formålet er dels at skabe bedre sammenhæng og dels at optimere patientbehandlingen.


Region Hovedstaden inviterer til høringsmøder

I forbindelse med revision af regionens hospitalsplan inviterer Region Hovedstaden både borgere, ansatte og samarbejdsparter til to høringsmøder, som finder sted torsdag den 22. maj 2014 på Herlev Hospital og tirsdag den 3. juni 2014 på Rigshospitalet. Fokus på møderne er den årlige revision af specialefordelingen i regionens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 samt regionens store hospitalsbyggerier.


Høringssvar

Udkast til høringssvar er vedlagt (bilag 1).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-06-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.