Nr.161 - Boligpolitiske handlemuligheder i Kokkedal 2014

Sagsnr.: 13/37617

 

Beslutningstema

 

Udvalget skal drøfte udkast til Rapport om boligpolitiske handlemuligheder i Kokkedal og komme med anbefalinger til fremadrettede handlinger forud for behandling i Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 18. november 2013 at igangsætte et projekt, som skal styrke de boligpolitiske tiltag i Kokkedal.

 

På den baggrund blev der udarbejdet et kommissorium og nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra administrationen, de to almene boligorganisationer i Kokkedal og den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej.

 

Der er tillige nedsat en styregruppe med repræsentation på direktionsniveau fra Fredensborg Kommune samt de to almene boligorganisationer 3B og Boligkontoret Danmark. 

 

Der foreligger nu en rapport, som beskriver de væsentligste boligpolitiske handlemuligheder i området samt anbefalinger for hver handlemulighed.

 

Rapporten består af et hoveddokument med anbefalinger samt følgende understøttende bilag:

 1. Beregninger, fremskrivninger af tendenser samt yderligere beskrivelser af de enkelte områder
 2. Oversigt over Fredensborg Kommunes eksisterende indsatser i Kokkedal
 3. Oversigt over Kokkedal på Vejs eksisterende indsatser
 4. Oplæg om tryghed og utryghed – betydning, forståelse og handlemuligheder. Oplægget blev præsenteret af specialkonsulent Karsten Nielsen ved møde i Udvalg for Byrum og Boligsocial indsats de 23. april 2014
 5. Uddrag af omdømmeanalyse for Fredensborg Kommune
 6. Oversigt over lejlighedstyper i Egedalsvænge og Byengen / Nordengen og Skovengen
 7. Kommissorium for projektet

 

 

Anbefalinger 

Følgende anbefalinger fremgår af rapporten. De er opdelt i gennemgribende og mindre gennemgribende tiltag samt tiltag til forskønnelse af området.

 

Gennemgribende tiltag

 

1.     Nedrivning

Der er for nuværende ikke opbakning til nedrivning af boliger hos de to boligorganisationer. Dette skyldes især den økonomi, som allerede er anvendt eller afsat til renovering af boligerne i området.

 

Renoveringen af Skovengen er i dag afsluttet, mens det forventes, at renovering af Egedalsvænge afsluttes primo 2015 og af Byengen / Nordengen i 2016.

 

2.     Øget brug af planlagt tomgang

Ud fra en økonomisk betragtning kan det anbefales at lade en del af boligerne i området stå tomme en periode mellem udlejninger for derigennem at mindske tilgangen af familier, som modtager flere samtidige kommunale ydelser.

 

Såfremt brugen af planlagt tomgang tages i brug, skal der findes finansiering til de øgede tomgangsudgifter.

 

Det anbefales, at en eventuel anvendelse af planlagt tomgang sker i samarbejde mellem Fredensborg Kommune og boligorganisationerne, men der er dog mulighed for, at parterne hver især beslutter at anvende dette instrument.

 

3.      Omdannelse af lejemål til erhverv

Forslaget betragtes i lyset af manglende efterspørgsel på erhvervslejemål i området ikke som en realistisk løsningsmodel på nuværende tidspunkt.

 

Hvis man ønsker at arbejde mod flere erhvervsdrivende i området, kan det være nødvendigt at tænke i forskellige målgrupper, som fx mikrovirksomheder, mulighed for kontorfællesskaber, øget iværksætterstøtte, ansættelse af en erhvervsmentor, fælles branding mv.

 

En mulighed for at udbrede kendskabet til Kokkedal som arbejdsplads / erhvervsområde kan være at satse / fokusere på muligheder for praktikanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Det kan fx ske ved, at kommunen og boligorganisationerne selv tager i mod flere praktikanter, og at der samtidig henvises til vores samarbejdspartnere, herunder Kokkedal På Vej, de lokale erhvervsdrivende, frivillige foreninger, boligforeninger mv.

 

Omdannelse af boliger til erhverv må ske i samarbejde mellem Fredensborg Kommune og boligforeninger, idet boligorganisationerne ejer boligerne, og kommunen bl.a. har myndigheden i forbindelse med ændring af lokalplaner mv.

 

4.      Omdannelse af Holmegårdscenteret

En ændring af Holmegårdscenteret må udspringe af et ønske fra Coop og Kommanditselskabet om at bidrage til et indbydende og pænt nærmiljø.

 

Der har været taget initiativer til at etablere en dialog med de erhvervsdrivende i området, og i foråret 2014 har disse initiativer medført, at der er skabt en intern dialog mellem ejerne af bygningerne om mulighederne for en koordineret indsat for at revitalisere butikscentret.

 

Desuden har de to grundejere tilkendegivet vilje til i forlængelse heraf, at indgå dialog med kommunen om at gøre en indsats for at forskønne bygninger og udearealer omkring centeret for at udnytte og understøtte den forskønnelsesindsats, som skabes gennem de store boligrenoveringer og det løft af byrummene og udearealer, som skabes gennem klimaprojektet.

 

Grundejerene har desuden tilkendegivet interesse for at medvirke til skabelse af et kontaktforum, som kan samle alle butiksejere og grundejere for en intern koordinering og som kontaktorgan for kommune politi og andre.

 

Det anbefales, at Fredensborg Kommune også fremadrettet arbejder på at skabe og understøtte en god dialog med bygningsejerne, således at den fælles interesse i at skabe et trygt og indbydende nærmiljø styrkes.

 

 

5.      Ændring af områdets navn og postnummer samt ændring af navnet Egedalsvænge

Der stilles både forslag om ændring af områdets navn og postnummer samt af navnet Egedalsvænge for bebyggelsen og vejen.

 

At ændre et områdes ry i befolkningen er en vanskelig og tidkrævende opgave, og en ændring af navn og postnummer, er ikke i sig selv en løsning på de udfordringer, som eksisterer i området. Det vurderes dog, at såfremt en navneændring mv. implementeres samtidig med lanceringen af en række andre boligpolitiske tiltag, vil det kunne bidrage positivt til at skabe en ny fortælling om området. 

 

En ændring af vejnavn eller postnummer vil medføre, at berørte borgere skal have udskiftet deres sundhedskort. Udgiften til nye sundhedskort vil påhvile kommunen, evt. i fællesskab med boligorganisationerne og vil kræve, at der afsættes finansiering.

 

Vedrørende postnummer:

Post Danmark har myndighed angående ændring af postnumre.

En ændring af postnummeret i området må ske i samarbejde mellem Fredensborg Kommune, boligorganisationerne og Post Danmark.

 

Kommune og boligorganisationer kan afdække opbakningen blandt beboerne, og kommunen skal godkende ændringen mv.

 

Det anbefales at søge om ændring af postnummer hos Post Danmark i forbindelse med et navneskifte i Egedalsvænge som beskrevet nedenfor.

 

Vedrørende navn på bebyggelsen Egedalsvænge samt vejen af samme navn:

Boligorganisationen kan selv træffe beslutning om ændring af bebyggelsens navn.

 

Ændring af vejnavn skal godkendes af Fredensborg Kommune.

 

Boligorganisationen planlægger at fremsende en ansøgning om navneskifte i forbindelse med afslutningen af renoveringen. Det anbefales at godkende ansøgningen.

 

Boligorganisationerne og Fredensborg Kommune er enige om, at boligområdet skal markedsføres på en ny og attraktiv måde i forbindelse med navneændring og afslutning af renoveringsprojektet. Det kan f.eks. ske igennem annoncer i landsdækkende dagblade.  Målet er at sikre en varieret beboersammenssætning ved at tiltrække nye og andre typer beboere.

 

Mindre gennemgribende tiltag

 

6.            Omdannelse af større boliger til studieboliger

En omdannelse af familieboliger til studieboliger skal ske på baggrund af en konkret ansøgning fra boligorganisationerne og vil forudsætte en ændring af Fredensborg Kommunes anvisningskriterier.

 

Det anbefales, at Fredensborg Kommune støtter op om en evt. ansøgning fra boligorganisationen om ændring af lejlighedernes anvendelse fra familieboliger til fælles studieboliger for flere unge.

 

7.            Omdannelse af mindre boliger til større familieboliger

Såfremt der opleves en efterspørgsel efter større og dermed dyrere boliger og en tilsvarende lille efterspørgsel efter de mindre lejligheder, kan det anbefales at lægge enheder sammen.

 

Omdannelse af mindre boliger til større boliger skal ske i samarbejde mellem Fredensborg Kommune og boligorganisationerne, idet nedlæggelse af boliger skal godkendes i Byrådet.

 

Det anbefales, at Fredensborg Kommune søger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt om mulighed for at yde tilskud til huslejen for studerende på forsøgsbasis i lighed med det beskrevne eksempel fra København.

 

 

8.           Omdannelse af lejeboliger til andre boligformer, f. eks. andels- eller ejerboliger eller seniorboligfællesskaber

Forslaget betragtes ikke som en realistisk løsningsmodel på nuværende tidspunkt.

 

Det er muligt at ommærke almene familieboliger til andre almene boligformer f.eks., til ungdomsboliger eller ældreboliger. Administrationen anser ikke en ommærkning af boligerne som god løsning. Lige nu har Fredensborg Kommune dækket behovet for almene seniorboliger og i visse områder eksempelvis problemer med at udleje almene ældreboliger. Når der så også tages hensyn til den igangværende renovering af bebyggelsen, som ikke har rettet sig mod en anden anvendelse, så kan en ommærkning af boligerne ikke umiddelbart anbefales.

 

Det er også muligt efter særlige regler at sælge boligerne som ejerlejligheder. Det forudsætter, at Byrådet og det almene boligselskab er enige herom. Herefter kan der også fastsætte kriterier for, hvem der kan sælges til. Administrationen bemærker, at en omdannelse af de nuværende familieboliger eller et salg af disse kan have vanskeligt ved at få en gunstig indflydelse på beboersammensætningen. I hvert fald på kort sigt. Hvis det er vanskeligt at leje ud til ressourcestærke beboere, vurderer administrationen, at det være mindst lige så svært at sælge til dem. Det vil endvidere være muligt for de nuværende beboere at købe, deres egen lejlighed, og erfaringer fra lignende forsøg i andre kommuner viser, at det også ofte er dem, der er mest interesseret i at købe.

 

En ommærkning af boliger skal ske i samarbejde mellem kommune og boligorganisationer.

 

 

9.            Boligbytte for resocialiserede borgere

Det anbefales, at der skabes kontakt til andre mulige kommuner, og at der arbejdes på at etablere en politisk aftale for udveksling af resocialiserede borgere med behov for et nyt lokalmiljø.

 

Boligorganisationerne støtter forslaget, hvilket er en forudsætning, da løsningsmodellen forudsætter et samarbejde mellem kommune og boligorganisationer, når der skal findes boliger til de pågældende borgere.

 

 

10.        Ændring af boligområderne til at blive betragtet som ét boligområde

Boligorganisationerne har den 28. april fremsendt en ansøgning til Fredensborg Kommune om godkendelse af ændring, så de fremover betragtes som ét område.

 

Ansøgningen behandles politisk i juni. Det anbefales, at Fredensborg Kommune godkender ansøgningen.

 

 

Mindre gennemgribende tiltag som bygger videre på eksisterende arbejde

 

11.        Etablering af en fælles paraplybestyrelse

Etablering af en fælles paraplybestyrelse kan have flere positive effekter.  Således vil den kunne understøtte arbejdet med og det fælles ejerskab for tryghedsfremmende tiltag i området og den lokale forankring, og samtidig vil det være en fordel for Fredensborg Kommune med en enkelt indgang til det lokale beboerdemokrati.

 

Etablering af et fælles paraplybestyrelse skal ske igennem boligorganisationerne. 

 

Det anbefales, at der arbejdes videre med etableringen af en fælles paraplybestyrelse for det samlede boligområde.

 

 

12.        Aftaler om fleksibel udlejning og udlejning til medarbejdere ved lokale virksomheder

På baggrund af en tidligere sag med Tilsynet anbefales det, at Fredensborg Kommune retter henvendelse til de større virksomheder beliggende i kommunen (fx Coloplast, Dansac, Bodum, Scanomat mv.) med det formål at gøre dem opmærksomme på, at medarbejderne kan ansøge om en almen bolig i fx Egedalsvænge. Medarbejderne vil herefter kunne komme i betragtning til boligerne efter de almindelige kriterier. Det første af disse siger netop, at ’borgere med fast ordinær arbejdsindtægt’ kan få anvist en almen bolig i Egedalsvænge.

 

Markedsføring af de almene boliger i Kokkedal overfor nye beboergrupper bør ske i samarbejde mellem kommune og boligorganisationer og under en fælles markedsføringsstrategi for det samlede område, hvori afslutningen af renoveringen og Klimatilpasning Kokkedal spiller væsentlige roller.

 

13.         25 pct. anvisning i Skovengen og Byengen / Nordengen

Aftale om kommunal anvisning af hver fjerde ledige familiebolig indgås mellem kommune og boligforening. Dog har kommunen jf Lov om almene boliger § 59 ret til at råde over hver fjerde ledige almene bolig.

 

I perioden maj 2014 til og med 2016 er afdelingerne i Skovengen og Byengen / Nordengen under renovering, og Fredensborg Kommune har i den periode ikke mulighed for at anvise boliger i boligområdet.

 

I 2016 skal den nuværende udlejningsaftale mellem boligorganisationen og kommunen genforhandles, og det anbefales, at man her fortsat benytter Fredensborg Kommune ret til at anvise op til 25 pct. af de ledige familieboliger.

 

14.         Ny indsats på beskæftigelsesområdet

Den nye indsats Borgere med arbejdsprofil skal være forbilleder er indtil videre på tegnebrættet og et egentligt projektoplæg vil følge senere.

 

15.         Forskønnelse af området

Det anbefales, at forskønnelse og tryghed medtænkes i alle tiltag, som vedrører Kokkedal, således at tiltag, der reducerer borgernes oplevelse af utryghed, indgår.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

De boligpolitiske handlemuligheder har til formål at understøtte en velafbalanceret og varieret beboersammensætning i de almene boligområder i Kokkedal.

Kompetence

 

Udvalg for Byrum og Boligsocial indsats afgiver anbefalinger over

Økonomiudvalget

 

Økonomiudvalget træffer beslutning.

Indstilling

 1. Handlemuligheder og anbefalinger drøftes med henblik på prioriteret anbefaling over for Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 03-06-2014


Udvalget er enig om, at alle anbefalinger punkt 1 – 15 er relevante og anbefaler, at der arbejdes med dem i følgende prioriterede rækkefølge.


 1. At der etableres en paraplyorganisation.
 2. At der arbejdes videre med omdannelse af lejemål til erhverv og særlige formål fx offentlige formål og særlige boligtyper.
 3. At boligselskabet 3B arbejder videre med muligheden for fysiske ændringer.
 4. At der arbejdes med forskønnelse af området blandt andet i forbindelse med klimatilpasningsprojektet.
 5. At der forsøges en tættere og mere forpligtende dialog med ejerne af Holmegårdscenteret om forskønnelse og udvikling af centeret.

De øvrige forslag anbefales i ikke-prioriteret rækkefølge.


Det anbefales over for Økonomiudvalget at etablere en pulje til finansiering af indsatser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats indstillinger vedtaget og anmoder administrationen om at arbejde videre med de øvrige anbefalinger, herunder den fornødne fagudvalgsbehandling.


For så vidt angår spørgsmålet om at etablere en pulje til finansiering af indsatser anbefaler Økonomiudvalget, at spørgsmålet oversendes til budgetforhandlingerne.