Nr.159 - Forslag til "Affaldsplan 2014".

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag til affaldsplan for perioden 2014 – 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 1. april blev udvalget orienteret om den igangsatte planproces med udarbejdelse af ”Affaldsplan 2014” samt en tidsplan for arbejdet.


Der fremlægges hermed forslag til en fælles affaldsplan for Nordforbrændings 4 interessentkommuner: Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.


Planen skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på offentlig høring.


Affaldsplanen skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen gælde for perioden 1. oktober 2014 - 31. december 2024, med særlig fokus på perioden 1. oktober 2014 - 31. december 2018. De 4 kommuner har valgt at sætte fokus på arbejdet frem til 2020.


Affaldsplanen skal træde i kraft den 1. oktober 2014, men pga. at høringsperioden løber hen over sommerferien vil den lovpligtige høringsperiode på 8 uger blive forlænget til ca. 12 uger dvs. til slutningen af september 2014. Derved vil planen først kunne blive endelig vedtaget i alle 4 interessentkommuner i november/december 2014.


Udkast til ”Affaldsplan 2014” består af 2 dele: Forslag til ”Affaldsplan 2014” (bilag 1) og Affaldsstatus 2012 (bilag 2).


Forslag til ”Affaldsplan 2014”

”Affaldsplan 2014” omhandler de overordnede mål for de 4 kommuners indsats med hensyn til alt affald, der fremkommer i kommunerne. Herudover er der beskrevet konkrete mål og initiativer for affald fra husholdninger og erhverv samt en tidsplan for den forventede rækkefølge for gennemførelsen af initiativerne.


Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal de kommunale affaldsplaner udarbejdes med udgangspunkt i den nationale Ressourceplan. Men da denne ikke foreligger på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til Affaldsplan 2014, er der taget udgangspunkt i målsætningerne i den nationale Ressourcestrategi.


Den kommunale affaldsplan er ikke i sig selv bindende for borgere og virksomheder, men danner baggrund for de ordninger, der etableres og drives af kommunerne. Ordningerne beskrives i de 4 kommuners affaldsregulativer, som er bindende for borgere og virksomheder.


Forslag til ”Affaldsplan 2014” bygger på 3 overordnede målsætninger:

 

1. Miljørigtig affaldshåndtering

·         Øget genanvendelse

·         Forebygge tab af ressourcer

·         Minimerer miljøbelastningen fra affald og mindske klimapåvirkningen

 

2. God service i affaldshåndteringen

·       Let at gøre det rigtigt

 

3. Effektive affaldsordninger

·       Mest miljø og service for pengene


I planen er der udpeget 9 fokusområder og deres overordnede målsætninger, men pga. den endnu ikke vedtagne nationale Ressourceplan, så er der ikke fastlagt konkrete tiltag for hvert fokusområde.


Initiativerne består bl.a. af forsøg og efterfølgende evaluering. I planperioden forventes disse at resultere i forslag til konkrete tiltag, som vil blive fremlagt til politisk behandling i de enkelte kommuner.


De nævnte fokusområder og initiativer, bygger bl.a. på lokale interessegruppers ideer og ønsker til fremtidens affaldshåndtering. Der har i den forbindelse været afholdt 2 borgermøder. Endvidere har politikere fra de tekniske udvalg i kommunerne ligeledes været inviteret til 2 møder, hvor planens forskellige elementer blev diskuteret og politikerne gav input til affaldsplanen.


Affaldsstatus 2012

Affaldsstatus 2012 indeholder en opgørelse over de indsamlede mængder affald for 2012, samt en oversigt over affaldsmængderne for de seneste 5 år dvs. 2008 - 2012.


Disse oplysninger, sammenholdt med målsætningerne i den nationale Ressourcestrategi, har kommunerne bl.a. brugt til at udpege og prioritere de fokusområder, som de ønsker at arbejde med i årene 2014 - 2020. Herudover beskriver Affaldsstatus 2012 de 4 kommuners ordninger og økonomi.


Økonomi og finansiering

Udarbejdelse af den fælles affaldsplan indebærer ikke budgetmæssige konsekvenser for kommunen. Nordforbrænding afholder alle udgifter, som er betalt gennem kommunernes årlige indbyggerbaserede afgift til NF. 


Affaldsområdet er brugerfinansieret. Over en årrække skal der være balance mellem kommunens udgifter til ordninger og de affaldsgebyrer, der opkræves.


Økonomien, i forbindelse med konkrete initiativer, vil blive fastlagt i løbet af planperioden, efterhånden som de konkrete initiativer besluttes / implementeres i kommunerne. Det forventes, at indførelse af nye indsamlingsordninger i de kommende år vil betyde i højere takster / affaldsgebyrer.


Administrationen gør opmærksom på at initiativer, der vedrører ”Fokusområdet: visuelt miljø” er skattefinansieret.


Anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til ”Affaldsplan 2014” godkendes, og at planen sendes i offentlig høring.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne til udarbejdelse af affaldsplanen er indarbejdet i

budgettet.

Retsgrundlag

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Planforslaget skal offentliggøres ved annoncering i de lokale aviser samt på kommunens hjemmeside i min. 8 uger. Planforslaget bliver sendt til de lokale interessegrupper, der har deltaget i processen.


Det forventes, at planen er i høring i perioden 1. juli – 26. september 2014.


Den endelige godkendelse / politiske vedtagelse af planen forventes, at kunne finde sted i november/december 2014 - afhængig af antallet af indkomne bemærkninger.

Indstilling

1.    At forslag til ”Affaldsplan 2014” sendes i offentlig høring.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-06-2014

Anbefaler administrationens indstilling.


Udvalget opfordrer til igangsættelse af forsøg med affaldssortering ved husstande.


Fraværende: Rasmus Østrup Møller (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstillinger.