Nr.158 - Tilbud til småbørn med en ASF-diagnose i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 14/4899

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om resultatet af en høring af bestyrelserne for hhv. Autismecenter Fredensborg og Børnehusene Fredensborg. Høringen vedrører et oplæg om at lægge Fredensborg Kommunes tilbud til småbørn med en ASF-diagnose, som pt. hører under Autismecenter Fredensborgs dagtilbud, Specialbørnehaven Spiren, ind under Børnehusene Fredensborgs specialtilbud, Ressourcegruppen Spillopperne.


Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af orienteringen indstille til Byrådet, at Spiren nedlægges og at kommunens tilbud til småbørn med en ASF-diagnose lægges ind under Spillopperne.

Sagsfremstilling og økonomi

Høring og tilbagemelding fra Halsnæs Kommune

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. april blev det besluttet at sætte et forslag i høring om at lægge Fredensborg Kommunes tilbud til småbørn med en ASF-diagnose, som pt. hører under Autismecenter Fredensborgs dagtilbud, Specialbørnehaven Spiren, ind under Børnehusene Fredensborgs specialtilbud, Ressourcegruppen Spillopperne.


Baggrunden for dette er behovet for at ressourcetilpasse Spiren som følge af et forventet faldende børnetal. Børnetallet forventes således at falde til 1 barn pr. september 2014. En rundspørge til kommuner, der tidligere har benyttet sig af tilbuddet, giver ikke anledning til at tro, at denne udvikling vil vende i den nærmeste fremtid.


Fredensborg Kommune ønsker, så vidt det lader sig gøre, at bibeholde et tilbud til småbørn med en ASF-diagnose samt den ekspertise på området, der opbygget i kommunen over flere år. På den baggrund har udvalget bedt Administrationen udarbejde et oplæg til, hvordan kommunens tilbud til småbørn med en ASF-diagnose kan lægges ind under Spillopperne.


Det er dette oplæg (se bilag 3), der har været i høring i bestyrelserne for hhv. Autismecenter Fredensborg og Børnehusene Fredensborg. Høringssvarene fra de to bestyrelser (se bilag 1 og 2) giver ikke anledning til at tænke i alternativer til oplægget om at lægge kommunens tilbud til småbørn med en ASF-diagnose ind under Spillopperne.


Administrationen har sideløbende med høringen kontaktet Halsnæs Kommune, som er hjemkommune for det ene barn, der pr. september 2014 ser ud til at blive det eneste barn i Spiren. Halsnæs Kommune er blevet orienteret om oplægget til en reorganisering, og har på baggrund af et besøg i Spillopperne tilkendegivet at man ønsker barnet flyttet til Spillopperne.Administrationens anbefalinger

På baggrund af høringssvarene, anbefaler Administrationen, at udvalget indstiller til Byrådet, at Spiren nedlægges og kommunens tilbud til småbørn med en ASF-diagnose lægges ind under Spillopperne, hvor der allerede arbejdes med småbørn med en ASF-diagnose.


I den forbindelse, anbefaler Administrationen endvidere, at udvalget indstiller til Byrådet, at Spilloppernes faste økonomiske ramme kombineres med specialtilbuddets takstfinansiering. Den konstante del af økonomien vil gøre tilbuddet mere robust overfor periodiske fald i børnetallet. Den variable del vil sikre en bæredygtig brug af kommunens midler til specialområdet.


Der skal udarbejdes en ny skriftlig aftale/kontrakt med Halsnæs Kommune, når barnet fra Halsnæs Kommune skal overflyttes. Endvidere skal der beregnes en takst for tilbuddet. I beregningen skal der tages højde for driftsomkostningerne i Spillopperne samt det forventede ekstra ressourceforbrug på arbejdet med et barn med en ASF-diagnose.


Administrationen anbefaler en takst på 1.499,00 kr. pr. dag inkl. mad (se bilag 4). I modsætning til Spiren er frokostordning en obligatorisk del af taksten i Spillopperne.


Afvikling af Spiren

Der skal igangsættes et afviklingsforløb for Spiren. Dette indebærer en ophævelse af forsøgsdispensationen Autismecenter Fredensborg. Undervisningsministeriet er allerede blevet kontaktet vedr. behovet for at nedlægge Spiren, og har meldt tilbage, at orienteringen er taget til efterretning, og at de ikke vil foretage sig yderligere i sagen.


Udover at ophæve forsøgsdispensationen, skal der også ske en ressourcetilpasning af Spirens nuværende personalegruppe svarende til det forventede antal af børn pr. september 2014 samt funktionsniveauet hos disse. Processen er allerede igangsat. 1 medarbejder overflyttes til Spillopperne sammen med det ene barn, der er tilbage.


I forbindelse med en nedlæggelse af Spiren vil Spirens bygning, som er ejet af kommunen blive ledig. Administrationen anbefaler, at ledige bygninger sættes til salg.


Høringssvar

Af høringssvaret fra Autismecenter Fredensborg fremgår det, at bestyrelsen er bekymret for det faglige niveau i den foreslåede reorganisering. Det anses som en forudsætning for at opretholde den behandlingsmæssige kvalitet af tilbuddet, at det nuværende personale i Spiren overflyttes til Spillopperne eller at andet personale opnår lignede kompetencer.


Bestyrelsen Autismecenter Fredensborg anbefaler, at tilbuddet for småbørn med en ASF-diagnose oprettes som en selvstændig gruppe i Spillopperne. Erfaring viser, at disse børn profiterer af en særlig pædagogisk ramme og et roligt miljø pga. deres store sanseintegrationsmæssige vanskeligheder og dermed lette stressbarhed.


Bestyrelsen for Autismecenter Fredensborg anbefaler endvidere, at tilbuddet til småbørn med en ASF-diagnose trods overflytningen af tilbuddet til Spillopperne bevarer sit faglige fællesskab med Ullerødskolen. Dette vil bevare og styrke videndeling samt udvikling indenfor det autismefaglige område.


Administrationens bemærkninger til høringssvar

På grund af behovet for at ressourcetilpasse Spiren, vil det kun være muligt at overflytte 1 medarbejder med det barn, der skal overflyttes til Spillopperne. Til gengæld er det aftalt, at medarbejderne i Spillopperne i første omgang skal på sparringsbesøg i Spiren, såfremt den foreslåede reorganisering gennemføres.


Det er Administrationens anbefaling, at tilbuddet i første omgang må indrettes med udgangspunkt i en faglig vurdering af behovet hos det ene barn, der overflyttes. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at etablere en gruppe.


Ledelserne for Børnehusene Fredensborg og Ullerødskolen vil tale sammen omkring faglig sparring. Dette vil muliggøre en løbende justering af tilbuddet med fokus på den bedst mulige varetagelse af behovet hos de børn, der til enhver tid måtte benytte tilbuddet.


Økonomi

Det forventes, at Spiren går ud af 2014 med afviklingsomkostninger svarende til ca. 800.000 kr. Årsagerne er de manglende børn og medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsler. I beløbet er der frem til 31. december 2014 indregnet indtægter fra det ene barn og udgifter til den ene medarbejder, der skal overflyttes til Spillopperne. Med løn og ferie til de opsagte medarbejdere efter 1. januar 2015 – i alt ca. 300.000, anslås afviklingsomkostningerne at blive på i alt ca. 1,1 mio. kr..

Retsgrundlag

Servicelovens § 32

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At orienteringen om resultaterne af høringen af bestyrelserne for hhv. Autismecenter Fredensborg og Børnehusene Fredensborg samt tilbagemeldingen fra Halsnæs kommune tages til efterretning;
 2. At Børne- og Skoleudvalget på den baggrund indstiller til Byrådet:
  1. At Spiren, og med denne forsøgs dispensationen vedr. Autismecenter Fredensborg, nedlægges;
  2. At kommunens tilbud til småbørn med en ASF-diagnose lægges ind under Spillopperne i Børnehusene Fredensborg;
  3. At bygninger, der bliver ledige ifm. nedlæggelse af Spiren, sættes til salg;
  4. At det fremtidige budget kombineres af Spilloppernes faste økonomiske ramme med specialtilbuddets takstfinansiering;
  5. At taksten for tilbuddet fastsættes til 1.499,00 kr. pr. dag inkl. frokostordning;
  6. At de forventede afviklingsomkostninger i Spiren i 2014 og 2015 indgår i budgetrevisionen 30/6.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-06-2014

Ad 1.: Anbefaler administrationens indstilling.


Ad 2.: Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget noterer sig, at administrationen forventer at kunne rekruttere den fornødne ekspertise, såfremt behovet opstår.


Udvalget bemærker endvidere, at de forventede afviklingsomkostninger i Spiren, som udvalget indstiller skal indgå i i budgetrevisionen 30/6, udgør 800.000 kr. i 2014 som følge af de manglende børn og medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsler og 300.000 kr. i 2015 som følge af løn og ferie til de opsagte medarbejdere.   

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.