Nr.157 - Ændring af skolestyrelsesvedtægt og bilag efter høring

Sagsnr.: 14/14192

 

Beslutningstema

Som en konsekvens af lovændringer i forbindelse med den nye folkeskolereform, skal der ske ændringer af:

 1. skolestyrelsesvedtægten
 2. bilag til skolestyrelsesvedtægten ændres.

Børne- og Skoleudvalget har sendt et forslag til ændringer i skolestyrelsesvedtægten og i bilag til skolestyrelsesvedtægten i høring i skolebestyrelserne.


På baggrund af høringssvarene, er der udarbejdet et revideret forslag til ændring af skolestyrelsesvedtægten og i bilag til skolestyrelsesvedtægten. Forslagene er opstillet, så man kan se den oprindelige vedtægt, det forslag, der blev sendt i høring og det endelige forslag.


Byrådet skal tage stilling til forslagene.

Sagsfremstilling og økonomi

Høringsforslaget


De foreslåede ændringer i skolestyrelsesvedtægten er konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning, herunder beslutning om sammensætning og valgprocedure for skolebestyrelser, som blev besluttet i Byrådet den 31. marts 2014.


Der er foreslået følgende ændringer i skolestyrelsesvedtægten:


 • Skolebestyrelsens sammensætning, herunder afdelingsrepræsentation for forældre, medarbejder- og elevrepræsentanter og mulighed for repræsentation fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger.

 • Byrådet kan træffe beslutning om, at daglige ledere af afdelinger på skolen kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
  I forslaget delegeres denne kompetence til skolebestyrelsen.

 • En konsekvens af den nye lovgivning er, at der ikke længere er en lovbestemmelse om, at der skal oprettes et pædagogisk råd på skolerne, som er rådgivende for skolens leder.
  Det er herefter frivilligt for kommuner og skoler, om der skal dannes pædagogisk råd eller medarbejderinddragelsen skal ske på andre måder.
  Pædagogisk Råd er som konsekvens heraf ikke nævnt i vedtægten.

 • Der er nu mulighed for at danne afdelings-elevråd.

Bilaget til skolestyrelsesvedtægten er tilpasset den nye lovgivning, ny digital indskrivning og der er tilføjet information om et kommunalt fælleselevråd og transport af elever. Der er desuden foretaget nogle tekstmæssige forenklinger.


Bilaget kan løbende ændres administrativt, men medsendes i høringsoplægget for fuldstændighedens skyld.Høringssvar til skolestyrelsesvedtægten


Fredensborg Skoles skolebestyrelse tager forslag til ny skolestyrelsesvedtægt til efterretning. Fredensborg Skole vil arbejde på, at der kommer to medlemmer fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.


Fredensborg Skole ønsker at få dispensation for at have elevrepræsentation fra afdelinger med elever fra 0.-5. klasse. I forslag til skolestyrelsesvedtægt er denne kompetence udlagt til skolebestyrelsen.Endrupskolens skolebestyrelse ønsker ikke at komme med et høringssvar, men vedlægger en mindretalsudtalelse fra lærerrepræsentanterne i skolebestyrelsen.


Lærerrepræsentanterne i skolebestyrelsen fra Endrupskolen foreslår at der fortsat skal være et organ på skolen, hvor det pædagogiske personale kan samles.


Langebjergskolens skolebestyrelse støtter forslaget  til styrelsesvedtægt og anser det for dækkende i forhold til den kommunale udmøntning af skoleloven.Kokkedal Skoles skolebestyrelse gør opmærksom på, at skolen i høringsoplægget vedr. valg til skolebestyrelsen blev betragtet som én matrikel, og derfor ikke er berørt af problemstillingerne vedr. flere matrikler i § 1. Dette ønsker skolen videreført til skolestyrelsesvedtægten.Autismecenter Fredensborgs bestyrelse gør opmærksom på, at de er i en forsøgsperiode med en sammenlægning af en skole og en børnehave. En evt. lukning af børnehaven Spiren, som behandles på indeværende Børne- og Skoleudvalgsmøde, vil betyde, at bestyrelsen vil blive to forældrerepræsentanter mindre. Hvis børnehaven lukkes og bestyrelsen skal have to eksterne repræsentanter, vil der ikke være et flertal af forældrerepræsentanter, som det kræves i loven.


Bestyrelsen ønsker at repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller fra de lokale ungdomsuddannelser kan tolkes bredere, således at skolen kan invitere interessenter, der snarere er ’fagligt lokale’ end geografisk lokale til at deltage. Dette hænger godt sammen med, at skolen optager elever fra andre kommuner end Fredensborg Kommune.Humlebæk Skoles og Nivå Skoles skolebestyrelse har ingen kommentarer til forslaget.Fredensborg Lærerkreds (ikke høringsberettiget) foreslår, at der på skolerne oprettes et pædagogisk rådgivende forum for alle, der varetager undervisningsopgaver på skolen i stedet for det tidligere pædagogisk råd.Skolelederne i Fredensborg Kommune (ikke høringsberettiget) støtter forslaget til ændring af skolestyrelsesvedtægten og giver udtryk for, at de finder de eksisterende samarbejdsfora, bl.a. lokaludvalg, fuldt tilstrækkelige. Indførelsen af flere fora vil betyde, at der vil yderligere gå  tid fra elevernes undervisning og forberedelsen af undervisningen.

.


Høringssvar til bilaget:


Kokkedal Skole pointerer, at Kokkedal Skole ligger i en hård konkurrence med privatskoler og med Hørsholms kommuneskoler om eleverne i distriktet. Skolen gør meget for at være synlige og markedsføre skolen, men ønsker et mere fleksibelt indskrivningstidspunkt.


Skolen foreslår derfor, at afsnittet om indskrivning ændres, så indskrivningen kan ske på et tidspunkt efter den enkelte skoles valg.Fredensborg Lærerkreds (ikke høringsberettiget) foreslår at der i kommunen oprettes et fælles lærerråd, der kan rådgive skolevæsenets relevante parter. Det fælles lærerråd skal bestå af 2–3 repræsentanter og en suppleant fra hver af kommunens skoler.Foreslåede ændringer som følge af høringssvarene·           At Kokkedal Skole betragtes som én skole.


·           At den lokale forankring i forhold til eksterne medlemmer af skolebestyrelsen ophæves på Ullerødskolen.


·           Hvis børnehaven lukkes foreslås det, at skolebestyrelsen på Ullerødskolen kun består af en repræsentant fra erhvervs- eller foreningslivet for at sikre et flertal af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

·           At der i bilaget til styrelsesvedtægten under indskrivning tilføjes, at der laves et toårigt forsøg på Kokkedal Skole, hvor skolen selv kan vælge perioden for indskrivning.


·           Regeringen har med folkeskolereformen lagt op til regelforenkling på skoleområdet og har derfor foreslået, at bestemmelsen om pædagogisk råd ophæves, så det fremover bliver frivilligt for kommuner og skoler, om der skal dannes pædagogisk råd eller om medarbejderinddragelsen skal tilrettelægges på andre måder på baggrund af lokale ønsker og behov. I ”Samarbejdsaftalen om lærernes arbejdstid” i Fredensborg kommune lægges der på samme måde op til en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne.


Der eksisterer desuden en del faglige netværk i kommunen, hvor lærere mødes på tværs af skolerne. Her kan f.eks. nævnes læsevejlederne, matematikvejlederne, Akt vejlederne samt Skolen i Virkeligheden, som udover at være et sted hvor lærerne mødes også i indeværende skoleår har stået for en netværksuddannelse af lærere inden for en del af skolernes fag.


Administrationen foreslår på den baggrund, at der ikke oprettes et fælles lærerråd, samt at det er op til den enkelte skole, at oprette de samarbejdsfora, der passer bedst med skolens struktur og kultur. Det sidste understreges af en tilføjelse til bilag til skolestyrelsesvedtægten, hvor der tilføjes en paragraf, som opfordrer den enkelte skole til at tilrettelægge medarbejderinddragelsen på den mest hensigtsmæssige måde efter lokale ønsker og behov.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Når skolestyrelsesvedtægten er endeligt vedtaget i Byrådet, lægges den på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Foreslåede ændringer som følge af høringssvarene1.    At Kokkedal Skole betragtes som én skole.


2.    At den ”lokale” forankring i forhold til eksterne medlemmer af skolebestyrelsen ophæves på Ullerødskolen.


3.    At Ullerødskolen, af hensyn til kravet om et flertal af forældrerepræsentanter i bestyrelsen, kun har ét eksternt medlem af bestyrelsen.


4.    At der i bilaget til styrelsesvedtægten under indskrivning tilføjes, at der laves et toårigt forsøg på Kokkedal Skole, hvor skolen selv kan vælge perioden for indskrivning.


5.    At der i bilaget til styrelsesvedtægten tilføjes en paragraf, som opfordrer den enkelte skole til at tilrettelægge medarbejderinddragelsen på den mest hensigtsmæssige måde efter lokale ønsker og behov.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-06-2014

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der i en toårig forsøgsperiode nedsættes et pædagogisk råd på skolerne.


Administrationens indstilling for så vidt angår pkt. 1 – 4 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.