Nr.154 - Toftegårdsvænget - Udsættelse af kondemneringsdato

Sagsnr.: 12/39207

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om kondemneringsdatoen for boligbebyggelsen på Toftegårdsvænget 301-332, skal udskydes til efter renoveringen af bebyggelsen er gennemført.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på et møde den 21. januar 2013, at Boligbebyggelsen Toftegårdsvænge afd. B (Fredensborg) skulle kondemneres grundet omfattende skimmelsvampe forekomster og fugtigt indeklima.

 

Som en del af kommunens afgørelse omkring kondemnering, er der blevet fastsat en generel fraflytningsdato til den 31. oktober 2014.

 

Fraflytningsdatoen blev i sin tid fastsat ud fra den forventning at renoveringen ville være påbegyndt, og beboerne derfor for at kunne flyttes lidt rundt i afdelingen, så en egentlig genhusning uden for området kunne undgås. Ligeledes blev der lagt vægt på de langtidspåvirkninger det kunne medføre at bo i boliger med skimmelforekomster og fugt.

 

Grundet sagens kompleksitet og formelle procedurer, vil renoveringsarbejderne først blive påbegyndt i december 2014, og forventes at være afsluttet ultimo august 2015.

 

Renoveringen vil resultere i, at fugt- og skimmelproblemer vil blive udbedret og forebygget.  Administrationen har i samarbejde med boligselskabet (DAB) og deres rådgivere fastlagt en realistisk tidsplan for den resterende administrative proces og gennemførelsen af renoveringen.

 

Administrationen har efter bebyggelsen blev kondemneret, hjulpet 5 husstande med at blive genhuset. Husstande der enten havde helbredsmæssige gener, eller forhold der kunne være forbundet med øget sundhedsrisiko ved forsat beboelse i boligen, eller blot havde en bekymring over fortsat at bo i sin bolig.

Administrationen har løbende været i dialog med beboere fra bebyggelsen. Det er administrationens opfattelse, at der blandt de resterende 15 husstande ikke er helbredsmæssige forhold, der normalt bliver forbundet med forøget risiko for eksponering for skimmelsvamp.

 

Seneste indeklimaundersøgelse i bebyggelsen viste, at der kun var begrænsede eller moderate mængder af skimmelsporer i husstøvet. Synlige skimmelforekomster er blevet nedvasket/fjernet, og der bliver holdt opsyn med om de måtte komme igen. Alle boliger hvor der tidligere er blevet konstateret høje koncentrationer af skimmelsvamp i konstruktionerne og i husstøvet er fraflyttet. Der er i de nuværende beboede bygninger ikke fundet høje koncentrationer af skimmelsvamp.

 

Der er et stort ønske blandt de resterende hustande om, at blive boende frem til renoveringen er gennemført.

  

Embedslægens anbefalinger

Administrationen har forelagt sagen for embedslægen, med henblik på at få deres vurdering om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at udsætte fraflytningsdatoen indtil renoveringen er gennemført.

Embedslægerne skriver følgende:

”Embedslægerne vurderer at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at udskyde kondemneringsdatoen som angivet med de angivne forudsætninger under forudsætning af der desuden sørges for omhyggelig renholdelse og god daglig udluftning af de beboede områder.

 

Ved renovering skal det sikres at benyttede beboelser afskærmes effektivt mod forurening fra de områder der renoveres.”

 

Økonomiske aspekter

Administrationen vurderer, at en eventuel midlertidig genhusning af beboerne vil koste 15-20.000 kr. pr hustand/måned. Det vil betyde en samlet omkostning på mellem 1,5 og 2,5 mio. kr. såfremt kondemneringsfristen ikke udsættes.

 

Af sagen på Økonomiudvalgsmødet den 21. januar 2013 fremgår det, at spørgsmålet om økonomiske og/eller bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt i forbindelse med de individuelle afgørelser af de enkelte sager. De økonomiske konsekvenser for den midlertidige genhusning blev anslået til, at kunne løbe op i ca. 3,5 mio. kr.

 

Sagens samlede omkostninger blev vurderet til at kunne komme til at koste ca. 7 mio. kr.

 

Kommunen har d.d. haft udgifter i forbindelse med sagen for ca. 500.000kr.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de beboere der ønsker at blive boende i bebyggelsen skal have lov til det. Dette skyldes at administrationen i overensstemmelse med embedslægens udtalelse vurderer, at der ikke er akut sundhedsfare ved beboelse af de boliger der i dag er beboede.

Med i administrationens overvejelse er også den psykiske belastning det vil være for beboerne ved, at blive genhuset væk for deres egen bolig og lokalområde.

Der er efter administrationens vurdering ikke genhusningsmulighed for alle beboerne i, og omkring Fredensborg By. Derfor må det forventes, at en eventuel genhusning primært vil foregå i Helsingør Kommune, da der her er kapacitet for midlertidig genhusning.

Udsættelse af fraflytningsdatoen er dog under den forudsætning, at det indskærpes over for alle beboere at bolighygiejnen skal være høj, og der sker en daglig hensigtsmæssig udluftning af boligen.

Beboerne i Toftegårdsvænget vil, såfremt de kan blive boende og indtil renoveringen er gennemført, til enhver tid kunne kontakte Fredensborg kommune, med et ønske om at blive genhuset. Administrationen vil herefter genhuse beboerne iht. Byfornyelseslovens bestemmelser.

Bevilling

Sagen har ikke for nuværende bevillingsmæssige konsekvenser.


Der er ikke meddelt bevilling til udgifter i denne sag. Bevilling til de allerede afholdte udgifter, samt kommende udgifter til fx indfasningsstøtte, vil blive behandlet i forbindelse med en kommende budgetrevision.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At den tidligere frist for fraflytning den 31. oktober 2014, udskydes indtil renoveringen er gennemført. (forventet ultimo august 2015).

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Administrationens indstilling vedtaget forudsat, at embedslægens vurdering ikke ændrer sig, og at det sker med beboernes frivillige samtykke.