Nr.152 - Definition af sammenhængende boligområde i Kokkedal.

Sagsnr.: 14/17760

 

Beslutningstema

Stillingtagen til, om de almene boligafdelinger i Kokkedalområdet skal defineres som et samlet boligområde.

Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 28. april 2014 anmoder direktørerne for henholdsvis Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark på vegne af AB Hørsholm Kokkedal Byrådet om at træffe beslutning om at definere de to boligorganisationers afdelinger i Kokkedalområdet som et samlet boligområde.


De to boligorganisationer har følgende afdelinger i området:


Boligforeningen 3B: Afd. 3045 Egedalsvænge

AB Hørsholm Kokkedal: Afd. 9 Byengen/Nordengen og afd. 7 Skovengen


Baggrunden for henvendelsen er, at der pr. 1. januar 2014 er vedtaget en ændring i lovgivningen, således at der i særlige tilfælde er åbnet mulighed for, at almene boligorganisationer kan afvise boligsøgende, som har fået opsagt deres lejemål hos en anden boligorganisation inden for de sidste 2 år. Afvisningen kan dog kun ske, såfremt boligafdelingenerne kan anses som beliggende i et samlet boligområde, og at denne antagelse er godkendt af Byrådet i beliggenhedskommunen.


Det angives i ansøgningen, at denne sker for at være på forkant med udviklingen, hvis der på et tidspunkt skulle opstå et behov for at afvise en boligsøgende.


Administrationen bemærker, at det vil være en forudsætning for afvisningen af den boligsøgende, at opsigelsen i det andet boligselskab har fundet sted efter bestemmelserne i almenlejelovens § 85, stk. 1 nr. 3 eller 4 eller § 90 stk. 1 nr. 7-9 eller 12, der alle handler om uacceptabel adfærd hos lejeren eller dennes husstand.


Administrationen finder, at boligorganisationernes mulighed for at afvise boligsøgende, der af disse årsager har fået opsagt deres boliglejemål i en anden boligorganisation i samme boligområde, kan være et nyttigt redskab i bestræbelserne på at skabe ro og tryghed i området. Administrationen kan derfor anbefale, at det besluttes, at de omtalte boligafdelinger fremover defineres som et samlet boligområde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1664 af 27.12.2013 om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det besluttes, at et boligområde i Kokkedal bestående af de almene boligafdelinger afd. 3045 Egedalsvænge, afd. 7 Skovengen og afd. 9 Byengen/Nordengen med virkning fra datoen for Byrådets beslutning defineres som et samlet boligområde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler administrationens indstilling.