Nr.148 - Fredensborg Kommunes deltagelse i forskningsprojekt om styrkelse af kommunalpolitikeres politiske lederskab

Sagsnr.: 14/18264

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at Fredensborg Kommune deltager i et 3-årigt forskningsprojekt, som skal sætte fokus på kommunalpolitikernes udøvelse af politisk ledelse i samspil med direktion, medarbejdere, borgere og private interessenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund for forskningsprojektet

Professor Jacob Torfing og professor Eva Sørensen fra Roskilde Universitet har inviteret Fredensborg Kommune til at deltage i et 3-årigt samfinansieret forskningsprojekt om styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab. Foruden Fredensborg Kommuner er Hedensted og Aarhus kommuner inviteret til at deltage.


Projektet er iværksat i lyset af den voksende interesse for kommunalpolitikernes politiske ledelse og vilkårene for udøvelsen af denne, samt den manglende forskningsbaseret viden på området i dag.


Projektets fokus og metode

Projektet vil gennem interviews med et bredt udsnit af kommunalpolitikere og embedsmænd kortlægge organiseringen af byrådets arbejde, og de erfaringer, ønsker og forventninger politikerne har til arbejdet.


Derefter vil projektet gennem en detaljeret analyse af en konkret politikskabelsesproces i hver kommune se på, hvordan politikerne i et længerevarende forløb og i samarbejde med forskellige offentlige og private aktører arbejder med at udvikle nye politiske løsninger i forhold til en central problemstilling eller udfordring, der har strategisk betydning for kommunen. Valget af den konkrete case vil ske i samråd med hver enkelt kommune. Resultaterne vil blive sammenlignet på tværs og danne udgangspunkt for opstilling af hypoteser, som vil bliver nærmere undersøgt i en national spørgeskemaundersøgelse om kommunalpolitikernes rolle som politiske ledere af lokalsamfundet.


Endelig vil projektet fremlægge en række ideer til, hvordan kommunalpolitikernes politiske ledelse kan styrkes fremover, og diskutere ideerne med byrådet og ledelsesgruppen i hver af de tre kommuner. Projektets resultater vil desuden blive brugt til at sætte en national dagsorden med udgangspunkt i erfaringerne fra de tre kommuner.


Projektet vil blive udført af PhD-studerende Kristina Krüger Hansen i samarbejde med professor Jacob Torfing og professor Eva Sørensen, Roskilde Universitet. Kristina Krüger Hansen vil følge kommunalbestyrelsernes arbejde tæt i 1½ år og i den forbindelse opholde sig to gange 4 uger i hver af de tre kommuner, der indgår i projektet. Jacob Torfing og Eva Sørensen vil være med til at designe og igangsætte undersøgelsen og vil derudover være i løbende dialog med de tre kommuner via en følgegruppe.


Finansiering

Roskilde Universitet vil betale 1 mio. kr. til finansiering af projektet forudsat at der skaffes medfinansiering for i alt 990.000 kr.  De tre deltagende kommuner skal således hver bidrage med 330.000 kr. over tre år, hvilket er 110.000 kr. pr. år.

 

Fredensborg Kommunes deltagelse

Fredensborg Kommune er udvalgt som en kommune, der er kendt for et byråd, der engagerer sig i og understøtter udviklingen af nye og innovative løsninger, hvilket ikke mindst KL’s innovationspris og det nye og spændende projekt i Kokkedal vidner om. Fredensborg Kommune vil deltage sammen med to andre danske foregangskommuner, nemlig Hedensted Kommune og Aarhus Kommune, som også arbejder målrettet på at styrke politikernes rolle i udviklingen af nye innovative politikker.


I forbindelse med kommunalvalget 2013 blev der rejst en debat om lokaldemokratiets udfordringer. Det blev her tydeligt, at mange kommunalpolitikere oplever, at de bruger for meget tid på opgaver, der handler om administrativ styring, og for lidt tid på politiske ledelse af lokalsamfundet.  Kommunalpolitikerne vil gerne have større politisk indflydelse på kommunens udvikling, og føle at de gør en politisk forskel.


Administrationen ser derfor projektet som en god mulighed for at arbejde indgående med at styrke det politiske lederskab og udvikle nye politiske arbejdsformer. Deltagelsen i projektet vil således give Fredensborg Kommune mulighed for at:


              Fastholde interessen for udviklingen af politikerrollen og styrkelsen af det politiske lederskab

              Dele viden og erfaringer med andre frontløberkommuner gennem etablering af en tværgående følgegruppe

              Få kompetent forskningsbaseret sparring og rådgivning i forhold til kommunens arbejde med at styrke politikernes rolle i kommunal politikudvikling

              Fastholde kommunens rolle som foregangskommune i forhold til at nytænke offentlig politik of service


Deltagelsen fordrer, at Fredensborg Kommune stiller sig til rådighed for interviews, dokumentindsamling og i et nærmere aftalt omfang også mødeobservation. Belastningen vil være minimal og fordelt over en længerevarende periode. Der vil først blive gennemført 5-6 interviews med henholdsvis politikere og embedsmænd i perioden november – december 2014 (efter budgetforhandlingerne er tilendebragt). Der vil derefter i løbet af det næste 1½ år blive foretaget interviews med de politikere, som er en del af den udvalgte politikudviklingsproces, samt med de embedsmænd, borgere og private interessenter, som politikerne samarbejder med. Interviewene vil blive tilrettelagt og gennemført så fleksibelt som overhoved muligt, så de ikke kolliderer med deltagernes øvrige program. Interviewene vil kun blive anvendt i forskningsøjemed, og vil blive anonymiseret i rapporter og publikationer fra projektet. Interviewene vil blive suppleret af dokumentstudier og mødeobservationer med henblik på at få et mere righoldigt datamateriale. 


Projektet vil kunne igangsættes 1. august 2014, eller snarest mulig derefter, såfremt de fornødne aftaler er på plads.

Bevilling

Medfinansieringen håndteres indenfor det eksisterende budget på politikområde 16.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. at Økonomiudvalget godkender Fredensborg Kommunes deltagelse i forskningsprojektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Administrationens indstilling vedtaget.


Helle Abild Hansen (I) og Ole Bergmann (F) undlod at stemme.