Nr.147 - Skovengen anmoder om godkendelse af låneoptagelse mv.

Sagsnr.: 14/17483

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afd. 7 Skovengen om godkendelse af lånoptagelse og garantistillelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligkontoret Danmark har med brev af 8. maj 2014 på vegne af AB Hørsholm Kokkedal, afd. 7 Skovengen ansøgt om godkendelse af ekstern låneoptagelse. Desuden ansøges om 100 % kommunal garantistillelse for låneoptagelse i Nykredit.


Det fremgår af ansøgningen, at Fredensborg Kommune på Byrådets møde den 26.03.2007 godkendte optagelse af 30 årigt realkreditlån på 2.399.000 kr. med 10-årig rente- og afdragsfrihed samt med rentetilpasning, men uden kommunal garantistillelse.


Arbejderne omhandlede udvidelse af stuer i 22 rækkehuse, beliggende i bebyggelsen Skovengen 1-267, 2980 Kokkedal, der er opført i 1974.

Det primære formål med stueudvidelsen var og er fortsat, at kunne fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere.


Projektet var den gang budgetteret til at skulle koste 4.559.400 kr., der skulle finansieres således:


 

Kr.

30-årigt realkredit lån med 10 års rente og afdragsfrihed

2.399.400

10-årigt lån af afdelingens egne midler

1.160.000

Egen trækningsret i Landsbyggefonden

1.000.000

I alt

4.559.400


Beboermødet godkendte det oprindelige projekt den 20.09.2006, og organisationsbestyrelsen den 10.10.2006.


Med skæring den 01.12.2008 blev der udarbejdet endeligt byggeregnskab,

revideret 11.05.2010. Det fremgår af byggeregnskabet, at den samlede reviderede, budgetterede anskaffelsessum på 5.381.900 kr. i realiteten er overholdt, idet den faktiske anlægssum er opgjort til 5.383.423 kr. Forskellen mellem det oprindelige budget, som Byrådet behandlede i 2007 og det endelige byggeregnskab er på ca. 825.000 kr. Som årsag hertil angiver boligselskabet, at den afholdte licitation resulterede i højere udgifter end forventet.


I byggeregnskabet fra 2010 var der kalkuleret med følgende finansiering:


 

Kr.

Landsbyggefonden, egen trækningsret

1.200.000

Realkreditlån

3.074.900

Lån af egne midler

1.107.000

Restfinansiering, henlæggelser

1.523

I alt

5.383.423


Imidlertid blev der ikke optaget noget realkreditlån på dette tidspunkt, og siden blev det besluttet ikke at optage et delvist ydelsesfrit — over 10 år - realkreditlån, men i stedet at søge arbejdet finansieret ved et ordinært kontantlån (altså uden 10-årig rente- og afdragsfrihed) med fast ydelse over 30 år. Som årsag til at lånet først ønskes optaget nu, angiver boligselskabet, at man har afventet den mest gunstige rentesituation.


I de mellemliggende år og frem til det seneste driftsregnskab for 2013 er der i kraft af beboerindbetalinger over lejen afdraget 627.218 kr. på anskaffelsesbeløbet.


Finansieringsbehovet ser derfor i dag således ud:


 

Kr.

Oprindeligt finansieringsbehov

5.383.423

Finansieret ved egen trækningsret

-1.200.000

Foretagne afdrag

-627.218

Egne midler

-1.523

Restfinansieringsbehov

3.554.682


Afdelingen anmoder om Byrådets tilladelse til at dække restfinansieringsbehovet ved optagelse af et ordinært kontantlån på 3.554.682 kr. over 30 år med fast ydelse. I forhold til det oprindelige finansieringsforslag noteres det, at der ikke optages et 10-årigt lån på 1.107.000 kr. af afdelingens egne midler. Afdelingen begrunder dette med et ønske om at styrke afdelingens likviditet.


Det fremgår af ansøgningen, at realkreditlånet har en forventet ydelse på ca. 6,2 %, svarende til ca. 220.400 kr. Dette beløb er allerede indregnet i afdelingens driftsbudget og har hidtil været anvendt til at nedbringe den afholdte anskaffelsessum. Optagelsen af lånet, kommer således ikke til at påvirke beboernes fremtidige lejebetalinger.


Det er oplyst, at den nuværende leje (pr. 31.12.2013) andrager 910 kr. pr. m2.


Der ansøges på dette grundlag om kommunens godkendelse af den ønskede låneoptagelse. Der søges tillige om garantistillelse, idet Nykredit har tilkendegivet, at man ønsker en 100 % kommunal garanti for lånet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboligloven samt bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1)    At det godkendes, at afdelingen optager 30-årigt kontantlån på 3.554.682 kr. til dækning af restfinansieringsbehovet i forbindelse med udvidelsen af stuerne i 22 rækkehuse.

2)    At kommunen giver tilsagn om at ville stille garanti for lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.