Nr.145 - Mål og perspektiver 2015-18 (ØK)

Sagsnr.: 14/6860

 

Beslutningstema

Fagudvalgene drøfter mål og perspektiver på deres område.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra april seminariet er det formålet at de overordnede perspektiver konkretiseres i fagudvalgene. Det er således hensigten at drøftelserne i fagudvalgene munder ud i strategiske og konkrete målsætninger og udviklingsprojekter for områderne.

 

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for områdernes mål og perspektiver for 2015-18; dette danner grundlag for udvalgets drøftelser.

 

De kommende mål og perspektiver tager udgangspunkt i den tosporede strategi fra budgetseminariet i april:

  • Fladt budget 2015
  • Perspektiver og mål på længere sigt

Et fladt budget 2015 betyder at hvis nye udfordringer medfører merudgifter, modgås dette af mindre udgifter på andre områder.

Områdernes enhedsomkostninger og generelle niveau i forhold til andre kommuner kan ses ved at tage udgangspunkt i nøgletalsnotatet fra budgetseminariet – se vedhæftede bilag.

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 

  1. At udvalget drøfter mål og perspektiver for deres område. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Økonomiudvalget henviste drøftelserne til budgetseminaret i august 2014.