Nr.9 - Budgetrevision pr. 30. november 2013

Sagsnr.: 13/31728

 

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision 30. november 2013 for årene 2013-2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen pr. 30.11.2013 er den sidste budgetrevision for 2013 og den første revision for 2014 og omfatter alle politikområder, dvs. både drift, finansiering og anlæg. Dette giver et samlet billede af kommunens budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

 

Denne budgetrevision medfører at der samlet for perioden 2013 – 2017 lægges 3,7 mio. kr. i kommunekassen. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er primo 2014 på 37 mio. kr.

 

Med budgetrevisionen flyttes flere anlægsprojekter fra 2013 til 2014 . Det forventes derfor, at anlægsoverførslerne mellem 2013 og 2014 vil blive tilsvarende mindre.

 

Budgetrevisionen samlet

 

Det samlede resultat af budgetrevisionen fremgår af tabel 1. En mere detaljeret gennemgang af de ansøgte tillægsbevillinger for alle politikområder fremgår af bilag 1.

 

Tabel 1. Resultat af budgetrevisionen pr. 30.11.13. hele tusinde kroner 

2013

2014

2015

2016

2017

Total drift

-1.594

-2.865

-3.523

-4.360

-4.311

Total finansiering

-6.650

-27.215

3.443

4.280

4.231

Total anlæg

-37.055

71.919

0

0

0

I alt

-45.299

41.839

-80

-80

-80

+ for merudgift og - for mindreudgift.

 

Samlet lægges der med budgetrevisionen 45,3 mio. kr. i kassen i 2013, mens der tages 41,8 mio. kr. op af kassen i 2014. Denne forskydning skyldes som nævnt primært anlægsprojekter, der søges overført til 2014.

 

Ses isoleret på driften er det hovedsageligt udgiftsneutrale korrektioner mellem politikområderne. Her skal nævnes sammenlægningen af børne- og voksenhandicapområderne pr. 1.1.2014 som medfører store udgiftsneutrale korrektioner mellem Udsatte Børn og Unge og Handicap og Socialpsykiatri.

 

På driften er der merindtægter vedrørende huslejeindtægt fra politiets brug af rådhuset (0,04 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 og frem) samt en mergevinst ved udbud ift. det budgettetrede på 0,24 mio. kr. i 2013.  Merindtægterne foreslås lagt i kassen. 

 

På området finansiering søges om en samlet merindtægt i 2013 på netto 6,65 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer på finansieringsområdet i 2013 fremgår nedenfor (”-” er merindtægt, ”+” er merudgift/mindreindtægt):

  • Budgetneutral regulering vedr. flytning af klimamidler (1,3 mio. kr.) Grundskyld (-3,57 mio. kr.) pga. højere grundvurderinger
  • Forskerskat (-3,20 mio. kr.)
  • Midtvejsregulering af tilskud og udligning (-2,92 mio. kr.)
  • Dækningsafgift – lavere vurderinger (1,52 mio. kr. )
  • Regulering af indskud i Landsbyggefonden (0,68 mio. kr.)
  • Feriegodtgørelse ifm. Overtagelse af statslige jobcentre (-0,45 mio. kr.)

 

I 2014 søges der om bemyndigelse til at optage lån for (-30 mio. kr.) til de lånefinansierede klimatiltag (se anlæg).

 

anlægsområdet søges om en overførsel af anlægsmidler fra 2013 til 2014 på i alt 41,7 mio. kr. I 2013 søges endvidere en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr, hvilket primært skyldes en budgetteknisk fejl. Kommunen har fra Lokale og Anlægsfonden fået et tilskud på 5 mio. kr. til klimaprojektet. Tilskuddet modsvares af udgifter på tilsvarende 5 mio. kr.. Ved en fejl er indtægtsbevillingen budgetlagt uden en tilsvarende budgetlægning af udgiftsbevillingen.

 

I 2014 ansøges om en tillægsbevilling til energirigtige investeringer på 30 mio. kr. finansieret ved låneoptag, jf. ovenfor under ”Finansiering”.

 

Frigivelse af anlægsmidler.  

Der søges om frigivelse af anlægsmidler i 2013 for 0,7 mio. kr. og i 2014 for netto 52 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af op til 30 mio. kr. til energiinvesteringer – i alt 82 mio. kr. I bilag 2 findes en komplet liste over ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler.

 

Samlet over perioden 2013-2017 giver budgetrevisionen – drift, anlæg og finansiering - en kasseopbygning på knap 3,7 mio. kr.

 

Årets resultat, bevillingsreserven mv.

 

Nedenfor er der gjort lidt grundigere rede for budgetrevisionens betydning for årets resultat, driftsbevillingsreserven mv.

 

Tabel 2 viser de samlede ændringer i resultatet fra vedtaget budget til korrigeret budget.

 

Tabel 2 Budgetrevision pr. 30.11.13. og dens påvirkning af det samlede resultat

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

2017

Vedtaget budget 2013

7.393

-11.716

-25.851

-36.164

-78.904

 

 

 

 

 

 

Tillægsbevillinger herefter

 

 

 

 

 

Budgetrevision 30.11.12

12.622

-160

0

0

0

Budgetrevision 30.04.13

-27.861

23.075

2.100

2.100

2.100

Budgetrevision 30.06.13

-2.501

7.485

217

317

617

BY25.02.13 Fredensborg bymidte anlæg fremskyndes

1.000

-1.000

0

0

0

BY30.09.13 Modernisering af fiberring - drift

0

-900

0

0

0

BY30.09.13 Modernisering af fiberring - anlæg

-4.900

5.800

0

0

0

BY30.09.13 Tilskud til julefilm

0

1.000

0

0

0

BY28.10.13 Masterplan 2013-2017

0

800

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Overførsel, drift og anlæg

96.229

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Tekniske korrektioner. til budgetår 2017 og 2018

0

0

0

0

4.450

Budgetforlig, herunder anbefalinger, udfordring, indtægtsprognose mv.

0

-20.601

37.881

51.961

86.610

Pris- og lønændringer

0

-23.171

-26.498

-30.667

-35.205

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget inden budgetrevision 30.11.13

81.982

-19.388

-12.151

-12.453

-20.332

 

 

 

 

 

 

Budgetrevision 30.11.13

-45.299

41.839

-80

-80

-80

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget efter budgetrevision 30.11.13

36.683

22.451

-12.231

-12.533

-20.412

Note: Negativt fortegn er overskud/kasseopbygning. Positivt fortegn er underskud/kassetræk.

 

Den gennemsnitlige likviditet forbedres lidt med budgetrevision 30.11.13., idet 2014 dog er udfordret med en gennemsnitlig likviditet på 37 mio. kr., hvorefter likviditeten gradvist styrkes.

 

 

Alle politikområderne er anmodet om at se på det forventede regnskab. Det forventede regnskab fordelt på de enkelte politikområder fremgår af bilag 1. 

 

Budgetrevisionen 30.11.13 reducerer servicerammen med 0,294 mio. kr. i 2013 og med 0,08 i 2014 og frem.

 

Tabel 3: Serviceramme

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

2017

 Påvirkning af servicerammen

-294

-80

-80

-80

-80

 

Af nedenstående tabel fremgår en status på Bevillingsreserven for 2013-17.

 

Tabel 4: Korrigeret budget på bevillingsreserverne

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

2017

Drift

5.229

12.500

12.500

14.500

14.500

Frikommuneforsøg 2012 om salg af bleer

0

-739

-731

-722

-713

Prioriteringsbidrag

0

-36

-109

-179

-248

Tilskud til julefilm

0

-1.000

 

 

 

Masterplan

0

-800

-1.800

-2.600

-3.300

Rest, drift bevillingsreserve

5.229*

9.925

9.860

10.999

10.239

 

 

 

 

 

 

Anlæg

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Teknisk regulering

0

-9 

0

0

0

Idrætsfaciliteter, Humlebæk

0

0

-5.250

0

0

Rest, anlæg, bevillingsreserve

0

9.991

4.750

10.000

10.000

 

  • Besluttet overført til 2014 og anvendt til finansiering af fiberring.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:


Bevillingstabel


2013

2014

2015

2016

2017

Drift

-1.594

-2.865

-3.523

-4.360

-4.311

Finansiering

-6.650

-27.215

3.443

4.280

4.231

Anlæg

-37.055

71.919

0

0

0

Total

-45.299

41.839

-80

-80

-80

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.    At den samlede budgetrevision pr. 30.11.2013 godkendes, herunder at de samlede ansøgte tillægsbevillinger på driftsområdet på -1,594 mio. kr., på finansieringsområdet på -6,650 mio. kr. samt på anlægsområdet på -37,055 mio. kr. godkendes som fremlagt.

2.    At ansøgningerne om frigivelse af rådighedsbeløb i 2013 på 0,7  mio. kr. samt i 2014 på 82 mio. kr. godkendes 

3.    At allerede frigivne anlægsmidler i 2013 på overførte anlægsprojekter fra 2013 til 2014, fortsat er frigivet og til disposition i 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler administrationens indstilling.


Økonomiudvalget præciserer, at arbejdet i Beredskabskommissionen særligt vedr. økonomi skal koordineres mellem de to kommuner.


Det aftales, at der laves en sag til det kommende budgetseminar om serviceniveauet for Nordsjællands Park og Vej i 2015-2018.