Nr.7 - Godkendelse af kommissorium for § 17 stk.4-udvalget for Infrastruktur og Trafik

Sagsnr.: 13/22105

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende nedsættelse af og kommissorium for § 17, stk.4-udvalget for Infrastruktur og Trafik

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017 blev det besluttet at ændre kommissoriet for det bestående Trafiksikkerhedsudvalg, således at udvalget fremover både skal arbejde for at forbedre infrastrukturen i Nordsjælland og fremme trafiksikkerheden.


Baggrunden herfor er, at borgmestrene i de seks kommuner Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs Helsingør og Hillerød i løbet af byrådsperioden 2010-2013 har skabt et fast dialogforum og her er der opnået enighed om at anbefale, at alle disse kommuner skal rådgive om og arbejde for en forbedring af infrastrukturen i kommunen og den øvrige del af Nordsjælland.


Som det fremgår af styrelseslovens § 17, stk.4 er det Byrådet, der kan nedsætte et sådant udvalg, og Byrådet bestemmer udvalgets sammensætning og fastsætter regler for udvalgets virksomhed. Byrådet kan tillægge udvalget en forberedende og rådgivende funktion. Derimod kan Byrådet kun i særdeles begrænset omfang tillægge et § 17, stk.4 udvalg en beslutningsret inden for et bestemt nærmere afgrænset område.


Forslag til kommissorium:


Formål

Fredensborg Byråd ønsker med etableringen af § 17, stk.4-udvalget for Infrastruktur og Trafik at arbejde målrettet på et strategisk niveau for at fremme trafiksikkerheden og at forbedre infrastrukturen og den kollektive trafik i kommunen og den øvrige del af Nordsjælland med henblik på at understøtte udviklingen og væksten i Nordsjælland.


Opgaver

Udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion og har således ikke beslutningsret på nærmere afgrænsede områder.


Udvalget skal:

 • kortlægge de trafikale infrastrukturelle udfordringer og behov for forbedringer, der kan styrke fremkommeligheden i og til Nordsjælland
 • rådgive om, hvilke konkrete statslige og regionale infrastrukturprojekter og –investeringer de nordsjællandske kommuner særligt bør prioritere at fremme i fællesskab
 • afdække muligheder for og rådgive om, hvordan de nordsjællandske kommuner i fællesskab aktivt kan øve optimal indflydelse på de statslige og regionale infrastrukturplaner og -projekter, der besluttes for de næste årtier af betydning for den nordsjællandske vækstdagsorden
 • afdække muligheder for og rådgive om, hvordan kommunerne, borgerne, virksomhederne og andre relevante aktører i Nordsjælland bidrager til den grønne omstilling inden for transportsektoren
 • udarbejde oplæg til årsprogram og prioritering på grundlag af budget og kommunens trafikhandlingsplan
 • udarbejde oplæg vedrørende det lokale trafiksikkerhedsarbejde i forhold til det landsdækkende
 • afdække mulighederne for og rådgive om kommunens deltagelse i kampagner
 • koordinere trafiksikkerhedssamarbejdet på tværs af myndigheder, interessegrupper, private organisationer og kommunens interne afdelinger
 • udarbejde forslag vedrørende kommunens overordnede planlægning med hensyn til trafiksikkerhed og færdsel

Reference

Udvalget har reference til og indstillingsret til Plan- og Klimaudvalget.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Center for Plan og Miljø.


Medlemmer

Udvalget består af 9 medlemmer:


5 byrådsmedlemmer, herunder formanden for Plan- og Klimaudvalget

som er født medlem

1 repræsentant for politiet

1 repræsentant for Pendlerklubben

1 repræsentant for Erhvervsrådet

1 repræsentant for Cyklistforbundet


Byrådet udpeger udvalgets formand og næstformand.


Økonomi

Der udbetales et vederlag til formanden for udvalget på 20.000 kr.

Udgifter forbundet med møderne afholdes af Center for Plan og Miljø.


Udvalgets virke

Udvalget skal vedtage en forretningsorden, hvor det bl.a. skal fremgå:


 • at udvalget afholder møder 4-6 gange om året
 • at dagsorden sendes senest 4 hverdage før et møde
 • at formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutnings-protokollen
 • at der træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed og ved stemme-lighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende
 • at ekstraordinære møder indkaldes med mindst 5 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et flertal af udvalgets medlemmer ønsker det

Når et medlem er forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette Center for Politik og Strategi.Funktionsperiode

Udvalget nedsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse af dette kommissorium og efterfølgende udpegning af medlemmer.


Udvalget ophører, når Byrådet træffer beslutning herom.


Vedtaget på Fredensborg Byråds møde den 27. januar 2014.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 17, stk.4.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.    At Byrådet godkender nedsættelse af og kommissoriet for et § 17, stk.4-udvalg for Infrastruktur og Trafik

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Bemærkninger fra seniorrådet og Fredensborg Handicapråd indgik i sagens behandling.


Anbefaler administrationens indstilling.