Nr.6 - Godkendelse af kommissorium for § 17 stk. 4-udvalget for Byrum og Boligsocial indsats

Sagsnr.: 13/35808

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende nedsættelse af og kommissorium for § 17, stk.4-udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017 blev det besluttet at nedsætte et § 17 stk.4-udvalg for Byrum og Boligsocial indsats med reference til Social- og Seniorudvalget.


Baggrunden for ønsket om at nedsætte dette udvalg er de udfordringer, der eksisterer i nogle af kommunens boligområder. Der er behov for at arbejde for mere tryghed og at sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de mange boligsociale indsatser, der i dag er spredt ud over flere fagudvalg.


Som det fremgår af styrelseslovens § 17, stk.4 er det Byrådet, der kan nedsætte et sådant udvalg, og Byrådet bestemmer udvalgets sammensætning og fastsætter regler for udvalgets virksomhed. Byrådet kan tillægge udvalget en forberedende og rådgivende funktion. Derimod kan Byrådet kun i særdeles begrænset omfang tillægge et § 17, stk.4-udvalg en beslutningsret inden for et bestemt nærmere afgrænset område.


Forslag til kommissorium:


Formål

Fredensborg Byråd ønsker med etableringen af § 17, stk.4-udvalget for Byrum og Boligsocial indsats at arbejde målrettet på, at der skabes mere tryghed i byrummet og der sikres en gunstig udvikling i de udsatte boligområder i kommunen.


Opgaver

Udvalget har en forberedende, initierende og rådgivende funktion.


Udvalget skal i samarbejde med boligselskaberne arbejde for at vende udviklingen i særligt udsatte boligområder gennem indsatser som brug af særlige udlejningsaftaler med henblik på at ændre beboersammensætningen, boligsociale helhedsplaner, forebyggende indsatser og andre projekter.


Udvalget skal i den forbindelse inddrages i forberedelsen af og opfølgningen på administrationens årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne.


Udvalget skal sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de boligsociale indsatser, som er spredt ud over flere stående udvalg.


Udvalget indstiller til Social- og Seniorudvalget, men kan sende forespørgsler og forslag til kommentering i andre stående udvalg som en del af arbejdet.


Udvalget skal i samarbejde med politiet arbejde for tryghedsfremmende foranstaltningerne i de udsatte boligområder.


Udvalget kan i det omfang fysiske helhedsplaner har et boligsocialt sigte anmodes om en vejledende udtalelse om planerne.


Reference

Udvalget har reference til og indstillingsret til Social- og Seniorudvalget.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Center for Kultur, Idræt og Sundhed.


Medlemmer

Udvalget består af 10 medlemmer:


5 byrådsmedlemmer, herunder formanden for Social- og Seniorudvalget som er født medlem

2 repræsentanter for boligselskaberne (1 fra Boligforeningen VIBO og 1 fra Boligforeningen 3B)

1 repræsentant for politiet

1 repræsentant for foreningslivet

1 repræsentant for erhvervslivet (formanden for Nivå Centerforening)


Byrådet udpeger udvalgets formand og næstformand.


Økonomi

Der udbetales et honorar på 20.000 kr. til formanden for udvalget. Udgifter forbundet med møderne afholdes af Center for Kultur, Idræt og Sundhed.


Udvalgets virke

Udvalget skal vedtage en forretningsorden, hvor det bl.a. skal fremgå

  • at udvalget afholder møder 4 gange om året
  • at dagsorden sendes senest 4 hverdage før et møde.
  • at formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen
  • at der træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed og ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende
  • at ekstraordinære møder indkaldes med mindst 5 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et flertal af udvalgets medlemmer ønsker det

Når et medlem er forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette Center for Kultur, Idræt og Sundhed.


Funktionsperiode

Udvalget nedsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse af dette kommissorium og efterfølgende udpegning af medlemmer.


Udvalget ophører, når Byrådet træffer beslutning herom.


Vedtaget på Fredensborg Byråds møde den 27. januar 2014.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 17, stk.4.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At Byrådet godkender nedsættelsen af og kommissoriet for et § 17, stk.4-udvalg for Byrum og Boligsocial indsats

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler administrationens indstilling med den bemærkning, at udvalget kan holde møde 4-6 gange om året.


Økonomiudvalget anbefaler, at Fritidsforum udpeger en repræsentant for foreningslivet samt at Fredensborg Kommunes Erhvervsråd udpeger en repræsentant for erhvervslivet.


Udgifterne til møder afholdes på normal vis af Center for Politik og Strategi.