Nr.3 - Ny styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 13/35273

 

Beslutningstema

Der forelægges udkast til en ny styrelsesvedtægt.


Udkastet skal undergives 2 behandlinger og vil blive forelagt for Byrådet henholdsvis den 27. januar 2014 og den 24. februar 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

I det vedhæftede udkast til en ny styrelsesvedtægt er der indarbejdet de ændringer, som følger af konstitueringsaftalen:


 • Plan- og Klimaudvalget og Miljø- og Teknikudvalget er lagt sammen til Plan- og Klimaudvalget
 • Fritids- og Erhvervsudvalget er nedlagt
 • Kultur- og Turismeudvalget er nedlagt
 • Der er oprettet et Fritids- og Idrætsudvalg
 • Der er oprettet et Kulturudvalg
 • Social- og Sundhedsudvalget er ændret til Social- og Seniorudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget er ændret til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
 • Antallet af medlemmer i de stående udvalg er mellem 7 og 9

Herudover bemærkes følgende vedrørende udkastet til en ny styrelsesvedtægt:


 • Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 12. december 2013 meddelt dispensation til, at Byrådet i styrelsesvedtægten viderefører bestemmelsen i § 23 om, at stedfortrædere i Byrådet kan vederlægges med en diæt, når de deltager i enkelte byrådsmøder
 • Der er indsat en ny bestemmelse i udkastets § 22, ifølge hvilken der kan indkaldes stedfortrædere i udvalgene i tilfælde af udvalgsmedlemmers inhabilitet i en sag
 • Der er vedhæftet et udkast til et støttebilag til styrelsesvedtægten ”Oversigt over kommunale institutioner/anlæg/områder fordelt på fagudvalg pr. 1. januar 2014”.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 2.

Kompetence

Byrådet.


Udkast til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i Byrådet, hvorfor sagen behandles af Byrådet både den 27. januar 2014  og den 24. februar 2014.

Kommunikation

Når styrelsesvedtægten er vedtaget ved 2. behandlingen skal kommunen sende styrelsesvedtægten til Statsforvaltningen, ligesom styrelsesvedtægten skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Indstilling

1.    Det anbefales, at styrelsesvedtægten med bilag godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet i februar 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler administrationens indstilling med den præcisering, at børnehandicapområdet flyttes til § 17 samt fritidshjem nævnes specifikt efter SFO i § 14.


Udvalget anbefaler, at Plan og Klimaudvalget ændrer navn til Plan-, Miljø og Klimaudvalget.