Nr.25 - Organisering af erhvervsindsatsen i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 13/29368

 

Beslutningstema

Etablering af erhvervsindsatsen i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Med budget 2014 blev det besluttet, at Fredensborg Kommune skal styrke både erhvervsindsatsen samt indsatsen for at tiltrække nye borgere. Derfor var der enighed om, at der internt skulle prioriteres ressourcer til en sådan indsats og dermed én indgang for erhvervslivet til Fredensborg Kommune.

Administrationen foreslår, at der fra 1 marts etableres Fredensborg Erhvervsservice. Fredensborg Erhvervsservice etableres under Center for Politik og Strategi, der i dag har ansvaret for den overordnede erhvervsindsats. Baggrunden herfor er dels, at der skal ske en styrkelse af den strategiske erhvervsindsats (bl.a. i form af relations opbygning til det lokale erhvervsliv), at den samlede indsats skal samtænkes med den parallelle indsats for at tiltrække borgere samt at der med etableringen af én indgang skal ske en koordinering på tværs forskellige fagområder.

Til den samlede indsats vil være prioriteret 3 årsværk fordelt med 1½ årsværk til én indgang og 1½ årsværk til den strategiske erhvervsindsats. Dog således at der i de afsatte ressourcer til en strategisk indsats også indgår kommunens indsats for at tiltrække borgere samt turismeindsatsen. Til sammenligning har der de senere år været afsat under et halvt årsværk til den samlede erhvervs- og turismeindsats.

 

Erhvervsrådet har fået en grundig orientering om sagen ved møde afholdt den 11. december 2013.

 

Fokusområder

Fredensborg Erhvervsservice etableres med det formål at skabe bedre rammer for erhvervslivet og dermed skabe et bedre grundlag for vækst, arbejdspladser og bosætning.

Flere undersøgelser – bl.a. fra Dansk Industri, Dansk Byggeri samt en undersøgelse som kommunen har anmodet Megafon om at gennemføre – viser at kommunen på nogle områder kan gøre det bedre end i dag.  

Det gælder bl.a. følgende områder:

Kommunal sagsbehandling i de enkelte fagcentre (teknik, plan, miljø etc.).

Dialog med kommunen – den direkte kontakt og løbende sagsbehandling.

Skatter og afgifter.

 

Fredensborg Kommune ønsker med initiativet at opruste på det erhvervspolitiske område, og give svar på de udfordringer, kommunen står overfor.  Gennem en proaktiv indsats ønskes den kommunale sagsbehandling – primært på byggesagsområdet, miljøområdet og sygedagpengeområdet – styrket.

Samtidig ønskes der et større fokus på den strategiske tilgang til kommunens erhvervspolitik. Et bedre erhvervsklima skal være et delelement i arbejdet med at tiltrække flere virksomheder og iværksættere og i at fastholde og tiltrække ressourcestærke borgere (profileringsstrategien). Af andre elementer kan nævnes de af Byrådet allerede iværksatte initiativer i forbindelse med de seneste to års budgetforlig herunder nedsættelsen af dækningsafgiften og nedsættelsen af byggesags gebyrer.

Den nye erhvervsstrategi har som målsætning at flytte fokus, så der i øget omfang sker en afklaring af virksomhedsbehov og planlægningsstrukturer.


Administrationen vil i den fremadrettede erhvervsstrategi fokusere på:


  1. sagsbehandling – større gennemsigtighed, op følgende kontakt til virksomhederne i sagsforløbet og klarere sagsgange på tværs af fagcentrene, bedre intern kommunikation og videndeling.
  2. kommunikation med erhvervslivet – fokus på direkte og klar information om sagsforløb, tidsfrister og myndighedskrav. Samt fokus på øget service i sagsbehandlingen.
  3. kultur og ressourcer – udvikling af interne sagsgange der skal understøtte en smidigere sagsbehandling.

 

Én indgang og sagsforløb

Fredensborg Erhvervsservice skal ikke i udgangspunktet være sagsbehandlende bortset fra sager, der er relativt enkle at gå til. Denne skal fortsat ligge i de relevante fagområder, som har ekspertisen på de respektive områder. Men den ene indgang skal være virksomhedernes direkte adgang til kommunen, ligesom den ene indgang skal sikre at sagerne koordineres og prioriteres. Som et eksempel kan nævnes de mere komplekse sager, der kræver sagabehandling i flere af kommunens enheder, og hvor enheden skal sikre, at der sker en samtidig sagsbehandling frem for, at sagen færdigbehandles et sted for derefter at blive sendt til behandling et andet sted.

 

Det strategiske fokus

Fredensborg Erhvervsservice skal arbejde målrettet med at forbedre, understøtte og udvikle samspillet med erhvervslivet. Derudover skal den strategiske indsats indgå i en større sammenhæng, der handler om, at Fredensborg Kommune skal være en attraktiv kommune for både borgere og virksomheder

Det ligger til grund for valget af det strategiske fokus, at erfaringer fra andre kommuner og netop anbefalinger fra Dansk Industri viser, at en systematisk dialog med erhvervslivet giver grobund for forandring og vækst. Et ensidigt fokus på én indgang og sagsbehandling vil således ikke alene kunne ændre Fredensborg Kommunes erhvervsklima.

Men også tre overordnede temaer nemlig information, dialog og rådgivning. Af bilagte notat fremgår mere udtømmende nogle af de konkrete initiativer, der på et mere strategisk plan påtænkes iværksat, men her kan bl.a. nævnes:

 

  • Etablering af erhvervsklub
  • Nyhedsbreve til erhvervslivet, etablering af særskilt hjemmeside med konkret vejledning overfor virksomhederne
  • Velkomstmøder for nye virksomheder
  • Rådgivning og vejledning af virksomheder
  • Opsøgende arbejde med henblik på at tiltrække virksomheder og matche dem med ledige erhvervslejemål.
  • Tættere samarbejde med Iværksætterhuset og Væksthuset

 

Der vil således samlet ske en markant opprioritering af den strategiske erhvervsindsats.

 

Målsætninger og evaluering

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der ikke på den meget korte bane findes mirakelkure i forhold til at forbedre erhvervslivets syn på kommunerne. Som eksempel kan nævnes at der er kommuner, der trods en markant opprioritering af indsatsen de senere år fortsat kæmper med mindre gode resultater i forskellige målinger. Imidlertid må det være målsætningen, at der løbende sker en forbedring af erhvervslivets syn på Fredensborg Kommune, og at der som en konsekvens af den samlede indsats skabes rammerne for flere lokale arbejdspladser.

Som nævnt fik administrationen i 2013 gennemført en Megafon-måling, der baserer sig på betydeligt flere respondenter end den årlige måling fra f.eks. Dansk Industri, hvor der en betydelig statistisk usikkerhed. Det foreslås derfor, at undersøgelsen fra 2013 får karakter af en nulpunktsmåling, og at den gennemføres efter det samme koncept hvert andet år med henblik på at følge udviklingen.

 

Næste skridt

Administrationen er allerede så småt begyndt at planlægge og forberede den nye organisatoriske struktur og nogle af de initiativer, der skal iværksættes.

Der vil i den forbindelse løbende ske en orientering af den nye Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg af såvel status for de påtænkte aktiviteter samt de resultater, der løbende opnås.

I april måned forelægges i første omgang en erhvervsstrategi samt en tids- og aktivitetsplan. I erhvervsstrategien vil spørgsmålet om målsætninger for sagsbehandlingstiden bl.a. blive forelagt udvalget.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Jf. sagsfremstilling.

Indstilling

1.    Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget anbefaler administrationens indstilling om model for etablering af erhvervsindsatsen i Fredensborg Kommune, herunder en forstærket indsats af tiltrækning og fastholdelse af borgere.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 14-01-2014

Det blev besluttet, at sagen overgår til at være åben.


Anbefaler administrationens indstilling om model for etablering af erhvervsindsatsen i Fredensborg Kommune. Endvidere indstilles det, at der sideløbende udarbejdes en strategi for en forstærket indsats for tiltrækning og fastholdelse af borgere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler Arbejdsmarkeds –og Erhvervsudvalgets indstilling.