Nr.21 - Anvendelse af anlægsmidler til kommunale bygninger i 2014

Sagsnr.: 13/41192

 

Beslutningstema

Anvendelse af anlægsbevilling til genopretning og ekstraordinær vedligeholdelse af de kommunale bygninger og legepladser i 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Visioner for de kommunale bygninger

Byrådet har besluttet en målrettet indsats for at genoprette vedligeholdelsen af de kommunale bygninger.

 

De kommunale bygningers ønskede stand og vedligeholdelse beskrives i ”politik for de kommunale bygninger” som er vedtaget politisk i marts 2012.

Med politikken for de kommunale bygninger ønsker Fredensborg Kommune, at skabe de bedst mulige forhold for brugerne af vores bygninger, samt sikre at vores bygningers værdi fastholdes.

 

Med 160 bygninger med forskellig udnyttelsesgrad og brug, er det nødvendigt at foretage en prioritering af standarden. Ikke alle bygninger vil eller skal leve op til ønsket om samme niveau for vedligeholdelse.  Eksempelvis vil et plejecenter, der anvendes 24 timer i døgnet have en højere standard end fritidsbygningen, som anvendes mere sporadisk i løbet af ugen.

 

 

Budget

I budgetperioden 2014-2017 er der afsat en anlægsbevilling på 17,6 mio.kr til vedligeholdelse, udover det almindelige driftsbudget på 22 mio. kr.

 

Samlet budget i 2014 til drift, vedligeholdelse og genopretning af de kommunale bygninger er således:

 

Anvendelse

Budget mio. kr.

Anlæg

17,6

Drift og vedligeholdelse

22,0

Samlet sum

39,6

 

Udover ovenstående budget til bygningerne er der politisk vedtaget en lånefinansieret pulje på ca. 30 mio. kr. til energioptimering i bygningerne. Disse og ovenstående projekter vil selvfølgelig blive samtænkt i den udstrækning, det er muligt, så synergi og totaløkonomiske mest rentable projekter implementeres.

 

Model for prioritering af arbejder:

Udvalget drøfter årligt den fremadrettede indsats vedr. anlægspuljen (de 17,6 mio. kr.), og administrationen foreslår, at der foretages en faglig prioritering af hvilke arbejder, der skal udføres.

 

Prioriteringen tager udgangspunkt i:

 

  • Gennemgang af bygningerne
  • Legeplads gennemgange
  • Generel viden om bygningerne
  • Dialog med brugeren,

 

hvor sikkerheds- og myndighedskrav, følgeskader og forebyggelse prioriteres højest, når det skal besluttes, hvilke arbejder der skal igangsættes.

 

Der er ved budgetforlig 2014-2017 politisk besluttet, at ønsker om forbedring af faglokaler og køkken på Nivå Skole Nord skal indgå i prioritering af ovenstående budgetmidler i budgetperioden. Endvidere pointeres det i budgetforliget, at afsatte midler også skal bidrage til eksisterende idrætsfaciliteter.

 

Bygningsgennemgangene viser, at der for 2014 er registreret relevante genopretnings- og renoveringsaktiviteter på bygningerne for over 75 mio. kr. udover hvad der udføres for den årlige drifts bevilling. Dertil kommer arbejder i forbindelse med legepladser, og risikostyring.

  

Det er derfor nødvendigt, at foretage en skarp prioritering af hvilke arbejder, der skal udføres i 2014.

 

Projekterne er prioriteret under kategori 1, 2 og 3:


  • Projekter under prioritering 1 anbefales udført i 2014.
  • Projekter under prioritet 2 og 3 må af budgetmæssige årsager udsættes til 2015 og fremefter.

 

Oversigt over forestående anlægsarbejder for 2014 er vedhæftet som bilag.

 

Legepladser ved kommunale bygninger

Af anlægsbudgettet til genopretning blev der i 2013 afsat 1,2 mio. kr. til dels fastholdelse af den løbende fornyelse af legepladser dels forbedring af idrætsanlæg ved skolerne. Bevillingen er ved budgetrevision 30/11-13 overført til 2014, dels fordi brugerne ønskede dette i forbindelse med den nye skolereform, dels fordi anlæggende bør indtænkes tættere i forhold til fritidsbrugerne. Budgettet vil derfor blive prioriteret i samarbejde både med Center for Skoler og Dagtilbud og Center for Kultur, Idræt og Sundhed.

 

Det anbefales, at der i 2014 derudover afsættes et budget på sammenlagt 1,2 mio. kr. til dels forbedring af belægninger på diverse bygningers udearealer, dels fornyelse og renovering af legepladserne på både skoler og daginstitutioner. Specielt udearealerne ved Nivå Skole Nord trænger til en større istandsættelse og fornyelse af både belægninger, beplantning og legearealer. Endvidere er der flere legepladser, eksempelvis Græstedgård, Troldehøj, dele af Frugthaven, Endrup fritidshjem, Fredensborg skole Benediktevej m.fl. som trænger til nye legepladser. De 1,2 mio. kr. vil ikke kunne dække alle ovenstående projekter, men vil i samarbejde med Center for Skoler og Dagtilbud bliver prioriteret.

 

 

Legeplads ved boligområde

Fredensborg Kommune har modtaget ansøgning fra grundejerforeningen Niverød Park Syd om penge til en legeplads på et kommunalt ejet areal ved Rolfsvej/Valdemarsvej i Nivå.

 

Jvf. Plan og Klimaudvalgets beslutning af 27/11-2013 skal anlægsudgifter til legepladsen indgå i prioriteringen af vedligeholdelses midler til bygningerne.

 

Fredensborg Kommune har generelt ikke legepladser ved boligområder. Legepladser i boligområder drives og vedligeholdes ofte af boligforeninger eller grundejerforeninger, hvor ejerskabet til legepladsen er størst.

 

Grundejerforening Niverød Park Syd ønsker etablering af en legeplads der

henvender sig til aldersgruppen 3-12 år, og hvor der er mulighed for forældrenes deltagelse ved fitness aktiviteter. Ansøgningen er vedlagt reklame på forskellige legeredskaber fra legepladsleverandør, men ikke et egentligt projekt. Der ansøges om kr. 237.500 inkl. moms til legepladsen. Bilag med henvendelse fra grundejerforeningen af 13/12-13 til administrationen er vedlagt.

 

Hvis legepladsen prioriteres, vil det betyde nedprioritering af vedligeholdelse, istandsættelse og fornyelse af legepladser ved skoler og institutioner.   

 

Sagsbehandling siden den 7. januar 2014

 

Siden sagen har været behandlet på Plan og Klimaudvalgets møde den 7. januar 2014 har administrationen gennemgået arbejder under prioritet 1 for at undersøge hvilke arbejder der kan udskydes så budget på 3,5 mio. kr. til udearealer ved Humlebæk skole, Baunebjergvej kan fremrykkes.

 

Bygning

Aktiviteter der udskydes

Beløb

Konsekvenser ved udskydelse

Skoler:

 

 

 

Humlebæk skole, Gl. Strandvej,

Tagrenovering;

Udskiftning af tagbelægning inkl. efterisolering

950.000

Renoveringen etapeopdeles og vil strække sig over en længere periode. Bygninger med undertag udskydes.

Projektet vil blive dyrere og til større gene for skolens brugere.

Det vil kunne forekomme fugtskader og øget energiforbrug.

Restbudget på kr. 1.250.000 i 2014 til Administrationsbygningen

Humlebæk skole, Baunebjergvej

Udskiftning af udvendige døre af træ/alu

220.000

Dørene er nedslidte og med råd.

Det vil evt. være nødvendigt at afspærre og fastskrue enkelte døre. Flugtveje vil blive opretholdt.

Restbudget på kr. 0 i 2014

Kejserdal

Udskiftning af døre og vinduer

250.000

Vinduer og døre er nedslidte og med råd.

Det vil evt. være nødvendigt at afspærre og fastskrue enkelte døre. Flugtveje vil blive opretholdt.

Restbudget på kr. 0 i 2014

 

 

 

 

Daginstitutioner

 

 

 

Frugthaven Solbærhuset/kærnehuset

Renovering af tag,

tagpap

300.000

Renovering er udført ultimo december 2013, så projekt kan udgå

 

 

 

 

Administrationen:

 

 

 

Rådhuset

Udskiftning af tagdug etape 1

Inkl. reparationer omkring tagbrønde samt inddækninger ved murkrone

830.000

Projektet udskydes. Der vil kunne forekomme fugtskader. Restbudget 0 kr. i 2014

 

 

 

 

Legepladser

 

 

 

Skoler/daginst. Legepladser

Legepladser etapeinddelt; Etablering af nye legepladser samt vedligehold af eksisterende legepladser

800.000

Ingen legepladser på skoler og daginstitutioner renoveres. Restbudget på kr. 0 i 2014

 

 

 

 

Diverse

 

 

 

KEA diverse

Uforudsete hændelser

150.000

Budget nedskrives så der foreligger 600.000 kr. til evt. uforudsete hændelser eksempelvis i forbindelse med storm, indeklimaproblemer mv.

 

 

 

 

Samlet sum

 

3.500.000

 

 

 

Kommunalt ejede legepladser uden tilknytning til skoler og

institutioner

Plan og Klimaudvalget ønsker oplyst, hvor der i Fredensborg Kommune ligger legepladser der er sammenlignelig med den i sagen nævnte legeplads ved grundejerforeningen Niverød Park Syd – altså kommunale lejepladser uden tilknytning til skoler eller institutioner. Nedenfor skitseres status for de legepladser som administrationen er vidende eksisterer eller har eksisteret:

 

  • Lege plads ved Fredensborg Stadion; Legepladsen anvendes ikke og bør nedrives af sikkerhedsmæssige årsager
  • Tidligere legeplads ved Niverød Park Syd/Rolfsvej: nedlagt i 2013
  • Tidligere legeplads ved Teglgårdsvej (Humlebæk): nedlagt i 2011.

 

Legepladsen ved Niverød Park Syd/Rolfsvej

Ud fra den tilgængelige dokumentation har administrationen har der frem til foråret 2013 været et legehus, to rokke-dyr, et bord-bænksæt. der vurderes at have været der siden starten af 1990"erne, samt et gyngestativ og en rutsjebane, der vurderes at være kommet til omkring 2004.

Bevilling

Anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af de kommunale bygninger er søgt frigivet ved budgetrevision 30/11-13.

Kompetence

Plan- og Klimaudvalget

Byrådet i det omfang der skal ændres i budget 2014-17.

Indstilling

1.    At den overordnede prioriteringsmodel for anvendelse af anlægsmidler 2014 godkendes.

2.    At beskrevne arbejder under prioritering 1 på bygninger, legepladser og udearealer godkendes og igangsættes løbende af Kommunale Ejendomme og Arealer. Arbejder under prioritering 2 og 3 medtages ved prioritering af arbejder i 2015.

3.    At udvalget beslutter hvorvidt legeplads ved Rolfvej skal prioriteres og hvilket projekt der i stedet skal udgå af prioritet 1

Beslutning i Plan- og Klimaudvalget den 07-01-2014

Udvalget besluttede at udskyde sagens behandling til et ekstraordinært udvalgsmøde, der afholdes den 20.1.2014 kl. 16.30 umiddelbart før Økonomiudvalgsmødet.


Udvalget tilkendegav, at være sindet at finde de 3,5 mio. kr. til udearealer på Baunebjerg, Humlebæk Skole og i den sammenhæng anbefaler udvalget, at fremrykke de 2,4 millioner som i budgetforliget er afsat i 2015-2016 til udearealer ved Baunebjerg, Humlebæk Skole til anvendelse i 2014.


Administrationen skal til det ekstraordinære møde foretage en vurdering af de 17,6 mio. kr. afsat til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger således, at det prioriteres, hvilke arbejder – for i alt 3,5 mio. kr. – der kan udskydes, herunder med angivelse af konsekvenserne ved en udskydelse.


I forhold til legeplads ved Rolfvej skal administrationen til det ekstraordinære møde så vidt muligt vurdere, om der findes lignende legepladser uden tilknytning til kommunale institutioner.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalget den 20-01-2014

Udvalget kan i enighed af budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger disponere kr. 1.620.000 til udearealer ved Humlebæk Skole, Baunebjergvej.

 

Disponering findes ved midlerne til:

 

Humlebæk Skole, Baunebjervej            220.000

Kejserdal                                            250.000

Frugthaven                                         300.000

Legepladser                                        400.000

KEA Diverse                                        450.000

 

Udvalget stemte derudover om, hvorvidt kr. 830.000 til renovering af rådhuset tillige skal disponeres til udearealerne.

 

For stemte 7: A, B, C, F og O.

 

I mod stemte 1: Thomas Bak (V)

 

Et flertal i udvalget kan dermed samlet disponere over kr. 2.450.000 til udearealerne.

 

På denne baggrund og under forudsætning af Byrådets tilsagn om, at omdisponere de budgetterede anlægsmidler i 2015 og 2016 til udearealer ved Baunebjerg til almindelig bygningsvedligehold i de tilsvarende år, anmoder Plan- og Klimaudvalget Børne- og Skoleudvalget om at fremkomme med forslag til retablering/fornyelse af udearealerne på Humlebæk skole afdeling Baunebjerg indenfor en anlægsramme på kr. 3,5 mio. Plan- og Klimaudvalget ønsker således at fremrykke projektet til 2014 og dermed finansiere kr. 2.450.000 af projektet forlods af 2014-budgettet til vedligehold.

 

Plan- og Klimaudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering af restbeløbet op til kr. 3.500.000.

 

I forhold til legepladsen ved Rolfvej anmoder udvalget administrationen om at undersøge muligheden for en vederlagsfri overdragelse til grundejerforeningen alternativt en vederlagsfri brugsret og nedlæggelse af legeplads ved Fredensborg Stadion og Teglgårdsvej, Humlebæk.

 

Fraværende: Lars Søndergaard (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. Restbeløbet finansieres af anlægsreserven (1.000.050 kr.)


Økonomiudvalget forholder sig ikke til afsnittet: ”I forhold til legepladsen ved Rolfsvej anmoder udvalget administrationen om at undersøge muligheden for en vederlagsfri overdragelse til grundejerforeningen alternativt en vederlagsfri brugsret og nedlæggelse af legeplads ved Fredensborg Stadion og Teglgårdsvej, Humlebæk.”