Nr.19 - Takster 2014 - I/S Langstrup Vandværk

Sagsnr.: 13/44665

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om takster (anlægs- og driftsbidrag) pr. 1. januar 2014 for I/S Langstrup Vandværk kan godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Det privat I/S Langstrup Vandværk, Lønholtvej 11, 3480 Fredensborg, har sendt forslag til takstbilag pr. 1. januar 2014 til Byrådets godkendelse.


Samtlige egne takster for 2014 videreføres uændrede i forhold til 2013.


Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.


Nogle af vandværkernes takster inkl. moms er til sammenligning anført i tabellen nedenfor. For øvrige takster henvises til bilag.Vandpris

kr./m³

Tilslutningsafgift

kr.

Målerleje

kr./år

Fredensborg Forsyning A/S

14,45

23.788

254,00

I/S Langstrup Vandværk

10,00

18.750

125,00

I/S Gunderød Vandværk

*Delområde Karlebo-Vest

7,50

18.688

*108.688

187,50


Taksterne afspejler, at forsyningsselskabet har flere omkostninger som følge af større vandværker og et større ledningsnet.


Vandværkets budget for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 samt årsrapport for 2012/13 er vedlagt til Byrådets orientering.


Langstrup Vandværk forventer udgifter til udskiftning og anlæg af forsyningsledninger på ca. kr. 100.000 i 2013/2014.


Administrationen vurderer, at Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 af 30/09/20) § 53

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Udfaldet af Byrådets behandling meddeles I/S Langstrup Vandværk.

Indstilling

  1. At takstbilag pr. 1. januar 2014 for I/S Langstrup Vandværk godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalget den 07-01-2014

Anbefaler administrationens indstilling med den bemærkning, at vandværkets rykkergebyrer skal følge lovgivningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler Plan – og Klimaudvalgets indstilling.