Nr.18 - Eventuel overdragelse af kommunalt areal - Æblehaven 5.

Sagsnr.: 13/29916

 

Beslutningstema

Ejerne af ejendomme Æblehaven 5, 3480 Fredensborg har ansøgt kommunen om at erhverve et mindre kommunalt ejet skråningsareal mod offentlig sti. Der skal tages stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Nærværende sag blev den 26. august 2013 forelagt Økonomiudvalget, der

besluttede at anbefale Byrådet at afslå at overdrage det i sagen

omhandlede areal til ansøgerne. Økonomiudvalget besluttede endvidere

at anbefale at tilbyde ansøgerne en aftale om gratis brugsret til arealet

for en 10-årig periode, hvorunder ansøgerne også råder over hækken.


På Byrådsmødet den 2. september 2013 besluttede Byrådet at udsætte sagen, da der forelå nye oplysninger, jf. afsnittet herom senere i sagsfremstillingen.


Fra den oprindelige sagsfremstilling kan følgende gentages:


Ejerne af ejendommen Æblehaven 5, 3480 Fredensborg, Karen og Mogens Akselsen har rettet henvendelse til kommunen, idet de ønsker, at få overdraget et ca. 50 m2 stort kommunalt ejet areal til sig. Det pågældende areal ligger på skråningen mellem ansøgernes grund og den offentlige cykelsti, se billedet nedenfor, hvor zig zag tegningen markerer arealet, og cirklen markerer ansøgernes grund.Beskrivelse: /Files/Files/Bilag/Økonomiudvalget (SysId=13)/2014/januar/20-01-2014/Open/Images/42105a6bbff542c0aff9e231a99cf667_image001.gifArealet er ca. 1 meter bredt og ca. 40 meter langt, hvor sidstnævnte mål svarer til længden af ansøgernes grund i det pågældende skel. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet landinspektørkort eller foretaget en nøjagtig opmåling af arealet.


Hele arealet er beplantet med en 2,5 - 3 meter høj hæk.


Ansøgerne oplyser, at de har vedligeholdt hækken de sidste 10 år i den tro, at hækken hørte til deres ejendom. Først i forbindelse med deres igangværende byggeprojekt blev de gjort opmærksom på, at hækken stod udenfor deres matrikel.


Ansøgerne ønsker, at kommunen flytter skelgrænsen 1 meter ud mod stien og derved tillægger det sagen omhandlede areal til deres grund. Til gengæld vil ansøgerne påtage sig at overtage forpligtelsen til at vedligeholde eller fjerne den pågældende hæk. 


De nye oplysninger:

I en mail af 4. september 2013 til kommunen oplyser ejerne supplerende, at


”vi planlægger, at sætte et træstakit op med en længde af på ca. 35m til afskærmning for nysgerrige sjæle, som går på cykelstien. Den nuværende hæk er fuldstændig gennemsigtig i den nederste 2/3 og er nogle steder gået helt ud. Uden nogen form for hæk eller stakit, er der frit udsyn til samtlige børneværelser. Det finder vores 13-årige datter eller sønnerne for den sags skyld ikke er særlig bekvemt.


Prisen for et holdbart stakit er iflg. tømrer Henrik Plan, Holte, i omegnen af kr. 1.000-1.100 kr. eksklusiv moms pr. løbende meter. Herefter skal der afholdes udgifter til evt. maling, hvis det besluttes. Dvs. den samlede omkostninger ligger i omegnen af kr. 40.000,00.


Såfremt (kommunen) fastholder, at der kun kan gives en brugsret på 10 år til det omtalte areal, da har vi besluttet ikke at gennemføre projektet, idet omkostningen og besværet bliver uforholdsmæssig stort. Iflg. Henrik Plan kan et stakit, der er velholdt stå i 20 til 30 år, hvorefter man må forvente en hvis form for udskiftning. Vi finder det derfor rimeligt, at vi tildeles mindst 20 års brugsret, således der er nogenlunde overensstemmelse i forhold til stakittets levetid. Alt anden er ikke rationelt.


Byrådet/Økonomiudvalget her i sagens natur den fulde diskretion i denne sag, hvilket vi respekterer, men i tilfælde af at brugsretten fastholdes til de 10 år, da vil vi anmode kommunen om at opfylde deres vedligeholdelsespligt fremover – dvs. klippe hækken 2 gange om året i forbindelse med foråret og efteråret. Det giver dog ikke rigtig mening i vores optik, at kommunen i disse tider pålægger sig selv en udgift på 2 x kr. 4.000,00 pr. år i mindst 20 år – kr. 160.000,00.”


Administrationen bemærker

Kommunen gør i dag ikke nogen brug af arealet. Park og Vej bekræfter, at man ikke tidligere har plejet og klippet hækken, og at udgiften hertil, hvis kommunen selv skal stå for dette, vil andrage ca. 4.000 kr. pr. år.


Ansøgerne har tilbudt at betale alle omkostningerne ved overdragelsen bl.a. til landinspektør og tinglysning, men er ikke indstillet på at betale en separat købesum for arealet.


Administrationen er af principielle grunde betænkelig ved at overdrage selv mindre arealer til tredjemand uden betaling af en købesum og fraråder derfor dette. Administration kan i stedet anbefale, at der indgås en brugsaftale med ansøgerne, hvorved de får mulighed for vederlagsfrit at bruge arealet, så længe de er ejere af arealet.


Det bemærkes, at arealet på grund af anvendelsesmulighederne og sin beskedne størrelse er undtaget for reglerne om offentligt udbud


Sagsbehandling efter den 23. september 2013

Økonomiudvalget besluttede den 23. september 2013 at henvise sagen til Plan- og Klimaudvalget i forhold til spørgsmålet om plankeværk.


Der er ingen lokalplan eller byplanvedtægt på det pågældende sted ved Æblehaven. Der er således ingen planlægningsmæssige bestemmelser at håndhæve eller dispensere fra.


Fredensborg Kommunes areal er et stiareal, og der er således ingen faste brugere med eventuelle interesser i forhold til et plankeværk.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.  At Byrådet afslår at overdrage det i sagen omhandlede areal til ansøgerne på de angivne vilkår.


2.   At Byrådet i stedet tilbyder ansøgerne en vederlagsfri brugsret til arealet, så længe de er ejere af ejendomme Æblehaven 5.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2013

Anbefaler administrationens indstilling 1, idet sagen sendes til Plan - og Klimaudvalget i forhold til spørgsmålet om etablering af plankeværk.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 30-10-2013

Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 1 og anbefaler tillige, at forvaltningen optager dialog med ejeren om opstilling af ny hæk i nuværende skel.


Indstillingens pkt. 2 er dermed ikke en del af udvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Godkender Plan- og Klimaudvalgets indstilling.