Nr.17 - Kommunalt beredskab i skimmelsvampesager

Sagsnr.: 12/39207

 

Beslutningstema

Orientering om det kommunale beredskab i forbindelse med skimmelsvampesager.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har udbedt sig en redegørelse omkring kommunens beredskab i sager, der omhandler skimmelsvamp, herunder hvordan kommunen håndterer skimmelsvampesager generelt, i de almene boligselskaber, samt i kommunens egne bygninger.


Kommunen som myndighed

Fredensborg Kommune agerer som myndighed i sager, hvor administrationen bliver gjort opmærksom på, at der er en skimmelforekomst eller et indeklimaproblem i en bolig eller et opholdsrum. I det omfang kommunen bliver gjort opmærksom på skimmelsvampeforekomster eller et indeklima, der kan udgøre sundhedsfare, er kommunen pligtig, iht. Byfornyelsesloven, til at rejse en sag.

Typisk bliver kommunen gjort opmærksom på, at der er et problem via en borgerhenvendelse.


Når Kommunen har rejst en sag, er der både tilsynspligt og handlepligt. Det vil sige, at administrationen udfører de nødvendige tilsyn og undersøgelser på de ejendomme, hvor der er en begrundet mistanke om sundhedsfare. Dette for at belyse sagen tilstrækkeligt, og foretage de nødvendige handlinger. De enkelte sager vurderes individuelt, og handlingsforløbet tilpasses omfanget af den enkelte sag.


De fleste indeklima- og skimmelsvampesager er af mindre karakter, og håndteres som en del af administrationens daglige drift. Ved enkelte større skimmelsvampe sager bliver eksterne rådgivere, sundhedsfaglige personer og interne kompetencer involveret i det nødvendige omfang. Administrationen følger sundhedsstyrelsens vejledningen på området, omkring kommunernes mulighed for at gribe ind overfor fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum.

Denne vejledning tager udgangspunkt i byggelovens, byfornyelsesloven og sundhedsstyrelsens retningslinjer på området – se nedenfor.


I enkelte sager vil det af sundhedsmæssige hensyn være nødvendigt at genhuse beboerne. Dette kan enten gøres ved en midlertidig genhusning, hvor beboeren vender tilbage til sig egen bolig efter skimmelsvampeproblemet er fjernet, eller ved en permanet genhusning, hvor borgeren bliver flyttet til en anden permanent bolig.

Om en borger bliver genhuset afhænger at en konkret vurdering af den enkelte sag. 


Genhusning sker til de boliger, der i forvejen tildeles kommunen via den kommunale anvisningsret (som udgangspunkt 25% af de almennyttige boliger i kommunen). Det betyder, at de borgere, der skal genhuses, bliver prioriteret umiddelbart efter / på linje med fx familier med børn, der er vurderet til at have et akut boligbehov. Derudover kan de øvrige boligselskaber med boliger beliggende i nærheden af boligerne med skimmelsvamp anmodes om at bidrage med yderligere boliger i perioden med behov for genhusning.


Tilsyn med almene boligselskaber:

Efter lov om almene boliger m.v. §§ 164 og 169, stk. 1, har Byrådet en generel pligt til at føre tilsyn med de almene boligorganisationer og selvejende almene ungdoms‐ og ældreboliginstitutioner. Herudover skal Byrådet i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. §17 påse, at ejendommenes vedligeholdelsestilstand er forsvarlig.


Der er ikke i lov om almene boliger m.v. fastsat nærmere regler for, hvordan Byrådet skal tilrettelægge tilsynsvirksomheden, men Byrådet har pligt til at reagere, når det får kendskab til forhold, der skaber behov herfor samt for, at tilsynet tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med reglerne bliver opfyldt.


I praksis er det således, at det kommunale tilsyn kun agerer, når der foreligger en anmeldelse eller man får kendskab til forholdet på anden vis. Egentlig opsøgende virksomhed foregår ikke.


En sådant kendskab vil ofte fås fx via sager indbragt for beboerklagenævnet og navnlig via det formelle styringsdialogmøde, der afholdes årligt med alle de almene boligselskaber, der har afdelinger i kommunen.


Forud for styringsdialogmødet har boligselskabet udfyldt et oplysnings skema, hvor et af hovedspørgsmålene lyder: ”Er der i afdelingen væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag”. Hvis ja, skal boligselskabet uddybe problemernes art og omfang.


Der er værd at bemærke, at skimmelsvampeforekomster i almene boliger først og fremmest skal håndteres af boligselskabet selv. Boligselskabernes Landsforening har udgivet en pjece, der nærmere beskriver, hvordan en beboer skal forholde sig ved mistanke om skimmelsvamp og i det hele taget, hvordan forløbet af en sag om skimmelsvamp vil være. Der findes endvidere relevante hjemmesider, der rådgiver og giver svar på ofte stilledes spørgsmål om skimmelsvamp i almene boliger, fx www.skimmel.dk


Når der på et styringsdialogmøde fremkommer oplysninger om, at der er skimmelsvamp i afdelingen, vil administrationen naturligvis spørge ind til forholdet. Vurderes det, at sagen er af væsentlig betydning, herunder at der er involveret sundhedsmæssige risici, vil kommunens myndighed på området blive involveret


Den verserende sag om Toftegårdsvænget B har - og har haft et sådant omfang, at det har været nødvendigt med løbende dialog og opfølgning. Dette har ført til, at boligselskabet, Landsbyggefonden og kommunen i fællesskab har underskrevet et hensigtsdokument, der indeholder en tids- og handleplan for, hvordan boligerne skal renoveres, således at skimmelsvampeforekomsten elimineres, og således at chancen for, at ny skimmelsvamp opstår, begrænses mest muligt. Samarbejdet om sagen, har fungeret rigtig godt og de erfaringer, der er opnået, vil derfor kunne danne en god baggrund for etableringen af et beredskab, der kan tage sig af sager, der måtte opstå i fremtiden.


Information og kommunikation

Det er boligselskabet, der i første omgang har ansvaret for at sikre den rette information til beboerne om forekomst af skimmelsvamp – herunder om forholdsregler og sundhedsfare. Fredensborg Kommune er særlig opmærksom på netop vigtigheden af, at l beboerne får den rette viden og kan få svar på deres spørgsmål skimmelsvamp, og kommunen vil i samarbejde med boligselskabet sikre, at dette sker på en god og oplysende måde. Dette var fx tilfældet i sagen om Toftegårdsvænget, hvor der blandt andet blev skrevet personlige breve til beboerne, gennemført beboermøder med relevante deltagere – herunder embedslæge – samt oprettet en særlig telefon-hotline til beboerne med særlige behov.


Kommunale Bygninger

Ved mistanke om skimmelsvamp i de kommunale bygninger besigtiger Center for Kommunale Ejendomme indledningsvis bygningerne og får iværksat prøvetagning – prøver foretages enten internt eller af eksternt firma. Afhængigt af prøvernes resultat udføres udbedringer. Dette kan både bestå i rengøring eller afrensning og udskiftning af materialer og konstruktioner. Afhængigt af omfanget aflukkes lokalet eller bygningen så børn, personale og andre ikke udsættes for skimmelsvamp. Ved endt udbedring foretages kontrol målinger inden ibrugtagning af lokaler/bygninger.


Økonomi:

Der er ikke afsat ressourcer til opsøgende arbejde, eksterne rådgivere, undersøgelser eller genhusning inden for budgettet. Normal sagsbehandling håndtereres indenfor de eksisterende rammer, mens ekstraordinære omkostninger afklares fra sag til sag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg kommune tage udgangspunkt i følgende lovgivning og vejledninger i forbindelse håndtering af skimmelsvampe sager.


Socialministeriets vejledning:

”Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind overfor fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum”


Lov om byfornyelse § 75: Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med at ejendomme, som benyttes til beboelse eller ophold, ikke ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige.


Byggeloven § 16A: Der er kommunernes pligt at påse at byggelovens og bygningsreglementet overholdes. Skimmelsvampevækst i en bolig, pga. brud på byggelovgivningen eller manglende vedligeholdelse kan være et ulovligt forhold i medfør af byggeloven.


Lov om almene boliger §§ 164, 169 og 117.

Kommunen har en generel pligt til at føre tilsyn med de almene boligorganisationer og selvejende almene ungdoms og ældreboliginstitutioner. Herudover skal Byrådet i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 117 påse, at ejendommenes vedligeholdelsestilstand er forsvarlig. 


Arbejdsmiljølovgivningen – Såfremt der er forhold der reguleres af Arbejdsmiljølovgivningen vil kommunen tage kontakte til Arbejdstilsynet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.