Nr.16 - Rent arbejdsmiljø - forebyggelse af kræft hos brandmænd

Sagsnr.: 13/37054

 

Beslutningstema

På mødet den 5. december 2013 godkendte beredskabskommissionen forslag til rent arbejdsmiljø til forebyggelse af kræft hos brandmænd.


Sagen forelægges derfor nu til politisk godkendelse i de to deltagerkommuner – Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

 

 

Internationale undersøgelser peger på, at de påvirkninger brandfolk udsættes for i forbindelse med arbejdet muligvis har en kræftfremkaldende virkning.


De risikofaktorer, der kan have en kræftfremkaldende virkning er:


  • Røg og gasser fra brand
  • Dieseludstødning
  • Bygningsmaterialer
  • Natarbejde – døgnrytmeforstyrrelser

Partiklerne, der kan have en kræftfremkaldende virkning, er skadelige lang tid efter en brand. Mange af partiklerne sidder på indsatsbeklædning og materiel. Påvirkningen sker derfor ikke alene gennem indånding, men også gennem huden og gennem manglende hygiejne efter påvirkning.


I bestræbelserne på at minimere spredningen af potentielt farlige partikler fra et skadested til stationerne, er der behov for at brandvæsnets operative mandskab så vidt muligt efter indsats skifter til rene branddragter eller anden ren påklædning. På den måde forurener de urene branddragter ikke køretøjer, bygninger mv. og derved utilsigtet spreder de farlige partikler, hvilket udover sundhedsfare kan medføre væsentlige merudgifter til rengøring, udskiftning af branddragter og øvrigt brandmateriel. Nordsjællands Brandvæsens budget ikke er berammet til at kunne håndtere denne merudgift.


Erfaringerne fra store indsatser efter den seneste ”guidelines” viser at udgifterne, som følge af indsatsen til rengøring af køretøjer, bygninger, branddragter, kan udgøre et større beløb. Som eksempel har Frihedsmuseet haft udgifter på ca. 0,6 mio. kr. til lignende anskaffelser af udstyr. 


Principperne omkring rene branddrager er ligeledes indeholdt i de seneste branchevejledninger.


Der er ikke været afsat midler inden for Brandvæsenets budget i 2013 og 2014 til at finansiere tiltagene. De tilbageværende midler er allerede fuldt ud disponeret eller indgår som investeringer i effektiviseringer, der skal medvirke til at realisere Nordsjællands Brandvæsens overholdelse af serviceudgiftsrammen. Såfremt der i budget 2014 ikke kan prioriteres midler til de foreslåede tiltag, vil de arbejdsmiljømæssige problematikker dermed fortsat udestå.


Forslag til forebyggelse af kræft hos brandmænd


Projektet omfatter to indsatsområder:     


  1. Modvirkning af spredning af farlige stoffer:

For at modvirke spredning af farlige partikler ved skadesteder (fx sod, asbest, eller lign.) anskaffes der ren påklædning til mandskabet, engangshandsker, ekstra åndedrætsværn, vaskeposer samt ekstra rengøringsmateriel mv.


Rengøring efter en indsats er afgørende for eksponeringen af kræftfremkaldende stoffer. På skadestedet skiftes til anden ren beklædning. De beskidte branddragter lægges i vandopløselige poser. De beskidte branddragter rengøres efter leverandørens anvisninger i den vandopløselige pose umiddelbart efter hjemkomst.


Al personligt udstyr rengøres, inden det sættes ind i bilen. Slanger og andet materiel rengøres efter anvisningerne efter hjemkomsten på stationen. Opbevaring af materiel ved hjemtransporten og på stationen sker adskilt fra rent materiel. Der bruges filtermasker og handsker ved afklædning af beskidt branddragt og rengøring af udstyr. Beskidt materiel placeres ikke i kabinen hos mandskabet og beskidt udstyr opbevares ikke indendørs.


  1. Rene branddragter:

For ikke at udsætte brandmanden unødigt for farlige partikler, skiftes branddragten på skadestedet efter hver indsats. Det medfører at der altid skal være de nødvendige branddragter til rådighed på stationerne. Det vil være nødvendigt som initialinvestering at anskaffe 40 nye branddragter samt øvrig relevant mundering, såsom personlige værnemidler og munderingseffekter samt vaskemaskiner til stationerne samt brandskolen, til realisering deraf.     


Der er allerede gennemført et forprojekt i forhold til dette indsatsområde, hvilket sammen med branchevejledningen har bekræftet nødvendigheden af udrulning heraf i hele brandvæsenet.


Af tabel 1 fremgår projektets anlægsudgifter:


Kr. 1000 - 2014 PL

2013

2014

2015

2016

2017

Anskaffelse af vaskemaskiner og tørretumblere til brandstationer samt brandskolen

0

450

0

0

0

Anskaffelser af 40 branddragter (kr. 5000) samt øvrig mundering og materiel

0

250

0

0

0

Anlægsudgifter i alt

0

700

0

0

0

Afledte serviceudgifter til vaskemaskiner, tørretumblere og øvrigt materiel

0

20

20

20

20

Serviceudgifter i alt

0

20

20

20

20

 

 

 

 

 

 


Økonomi


I henhold til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen betaler de to kommuner efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar i budget/regnskabsåret. Der foretages en opgørelse hvert år efter befolkningstal.


Fredensborg Kommunes andel af anlægsudgifterne udgør ca. 273.000 kr. (39%).


Fredensborg Kommunes andel af de afledte driftsudgifter udgør ca. 8.000 kr. (39%).


Samlet er anmodes der om en tillægsbevilling på kr. 281.000 kr.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af anlægs- og driftsudgifterne fremgår af nedenstående tabel:


Bevillingstabel

I 1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

Anskaffelse af vaskemaskiner og tørretumblere til brandstationer samt brandskolen

98

0

0

0

Anskaffelser af 40 branddragter (kr. 5000) samt øvrig mundering og materiel

175

0

0

0

Anlægsudgifter i alt

273

0

0

0

Afledte serviceudgifter til vaskemaskiner, tørretumblere og øvrigt materiel

8

8

8

8

Driftsudgifter i alt

8

8

8

8

Kassebeholdningen

-281

-281

-281

-281

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen foreligges ligeledes til politisk godkendelse i Helsingør Kommune.

Indstilling

  1. at beredskabskommissionens beslutning om godkendelse af forslag til rent arbejdsmiljø godkendes.

  2. at Borgmesteren anbefaler at der gives en tillægsbevilling på kr. 273.000, der finansieres over driftsreserven og at de afledte kr. 8.000 til årlig drift medtages i budgetrevisionen pr. 30.4.2014 og

  3. at ovennævnte er under forudsætning af at Helsingør Kommune tilsvarende bevilger deres forholdsmæssige andel.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

1.    Anbefaler administrationens indstilling.