Nr.15 - Byengen/Nordengen anmoder om tilladelse til at fravige ABT 93.

Sagsnr.: 14/1201

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal på vegne af Nordengen/Byengen om tilladelse til at fravige regelsættet ”ABT 93” (Almindelige betingelser for Totalentreprise fra 1993) i forbindelse med udbud og gennemførelse af renovering og fremtidssikring af afdeling 9.

Sagsfremstilling og økonomi

Kuben Management anmoder på vegne af Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Fredensborg Kommune i egenskab af tilsynskommune for det støttede byggeri om godkendelse af forskellige fravigelser fra ABT 93, der skal finde anvendelse i forbindelse med udbud af gennemførelsen af helhedsplanen for renovering og fremtidssikring af Afdeling 9, Byengen/Nordengen.


Boligorganisationen har besluttet at udbyde opgaven med projektering og gennemførelse af helhedsplanen i totalentreprise. Udbuddet forestås af Thora Arkitekter som teknisk bygherrerådgiver med bistand fra Kuben Management som administrativ bygherrerådgiver. I denne egenskab har Kuben Management leveret en tilrettet udgave af ABT 93 som bidrag til udbudsmaterialet og grundlag for den forestående kontrahering med det totalentrepriseteam, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud.


I henhold til § 30, stk. 2 i Bek. nr. 1226 af 14/12-2011 om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen) har tilsynskommunen hjemmel til at godkende, at i dette tilfælde ABT 93 fraviges. De i denne forbindelse anvendte fravigelser er resultatet af Kubens mange års erfaring med tilrettelæggelse af udbudsvilkår for kontrahering mellem bygherrer og entreprenører indenfor det støttede boligbyggeri (almene boliger), hvor der  gælder en række specialiserede regelsæt og strikse regler om omkostningsbevidsthed og budgetoverholdelse.


Kuben skriver i sin ansøgning, at fravigelserne i al væsentlighed sigter på at præcisere de i forvejen gældende bestemmelser for alment boligbyggeri i et betydeligt antal specialiserede cirkulærer og regulativer samt i en række tilfælde tilpasse kontraktvilkår i lyset af de almene boligorganisationers struktur, hvor beslutningsprocesser er baseret på et beboerdemokratisk grundlag, der kan være tidskrævende, samt med henblik på at reducere indbyggede risici i regelsættet for uforudsete omkostninger og budgetoverskridelser.


Administrationen har i det vedhæftede bilag givet en kort beskrivelse af de fravigelser, der er foretaget og som alle vurderes at være til gunst for bygherren.


Reglen i Støttebekendtgørelsen om at Byrådet skal godkende ændringer i ABT 93, skal sikre, at bygherren ikke indgår totalentrepriseaftaler med rettigheder, der er ringere end dem, bygherren har ifølge ABT 93.


Da, som nævnt, samtlige fravigelser er til gunst for bygherren anbefaler administrationen, at de ønskede ændringer godkendes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1226 af 14/12 2011 om støtte til almene boliger mv. (”Støttebekendtgørelsen”) § 30, stk. 2.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At ansøgningen om at fravige ABT 93 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Anbefaler administrationens indstilling.