Nr.62 - Økonomisk masterplan 2014: Handicap og socialpsykiatri

Sagsnr.: 14/3364

 

Beslutningstema

Godkendelse af økonomisk masterplan 2014 for Handicap og Socialpsykiatri.

Der er udarbejdet en ny økonomisk masterplan for det samlede område for handicap og socialpsykiatri. Den økonomiske masterplan har til formål at fastlægge indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske rammer for den indsatsstyrende del af politikområde 14 Handicap og socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicap og Socialpsykiatri omhandler tilbud såvel børn som voksne med særlige behov. Herunder særlige dagtilbud, plejefamilier, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger til børn, ydelser til forældre med handicappede børn. Til de voksne med særlige behov er tilbuddene bl.a. botilbud og dagtilbud, støtte i eget hjem, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, misbrugsbehandling og medfinansiering til indlæggelser på psykiatrisk hospital.


Fra 1. januar 2014 er området vedr. børnehandicap og voksenhandicapdelen lagt sammen på politikområdet handicap og socialpsykiatri, hvor tilbud til handicappede børn tidligere var placeret på politikområde 10 – udsatte børn og unge. Børne- og voksenhandicapområdet er således nu placeret indenfor samme bevilling og skal derfor betragtes under ét økonomisk. Udgifterne til området er blevet opgjort sag for sag i kommunens sagsbehandlingssystemer og der er ved opgørelsen af disse sager flyttet budget til politikområde 14 ”Handicap og socialpsykiatri” svarende hertil.


Denne masterplan er udarbejdet med henblik på effektivisering og imødekommelse af forventede budgetoverskridelser i 2014-17 på politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri.


Tidligere økonomiske masterplaner, behandlet i 2013

Der er senest udarbejdet masterplaner for både børneområdet og voksenområdet i 2013.


I april og igen i juni 2013 blev der i fagudvalget drøftet en ny masterplan på handicap og socialpsykiatri – som alene håndterede voksendelen. I juni blev en del af masterplanen godkendt, nemlig nye kvalitetsstandarder vedr. Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) for 2013 og fremadrettet, og en indsats med revisiteringer på botilbudsområdet. Efterfølgende blev en del af sagen fremlagt i økonomiudvalget med henblik på finansiering af de fremlagte indsatser, som ikke blev godkendt i masterplanen. Efter Økonomiudvalgets indstilling fandt byrådet finansiering på 3,5 mio. kr. i 2013 til at finansiere udgifter på Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) og støtte i eget hjem i 2013. Vedr. 2014 og øvrige år i budgetperioden overgik sagen til budgetforhandlingerne. Hertil kommer at der er givet en tillægsbevilling i 2013 og fremadrettet – til hjemløse på 2,1 mio. kr. (som allerede blev godkendt ved budgetrevision 30/4-2013). I budgetforhandlingerne blev bevilliget midler også fremadrettet til BPA samt Støtte i eget hjem, i alt 2,55 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015 og fremadrettet. Med budgetvedtagelsen for 2014-17 var budgettet således i balance.


På politikområdet Udsatte børn og unge (10) blev der i september og oktober drøftet en ny masterplan for politikområdet inklusive området for handicappede børn. Her blev den del af masterplanen som vedrører forebyggelse og anbringelser godkendt, mens de indsatser som udelukkende relaterede sig til de handicappede børn ikke blev godkendt. SSU indstillede til økonomiudvalg og byråd at finansiere 8,5 mio. kr. (over 4 år) til børnehandicapområdet i stedet for at iværksætte indsatser. Finansieringen er fordelt med 0,8 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 3,3 mio. kr. i 2017. I den masterplan som blev fremlagt i efteråret 2013 (på daværende politikområde 10) fremgik en forventning om, at der i de kommende år måtte forventes en tilgang af handicappede børn. På handicapområdet varsledes på daværende tidspunkt en udfordring på 20 mio. kr. over 4 år i 2014-17, idet det skønnedes at der vil være en tilgang af børn hvert år, svarende til nye udgifter på 2 mio. kr.. Denne udfordring skulle undersøges håndteret i forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen for 2014, hvor tilgang- og afgang på børne- og voksenområdet skulle ses under et og revurderes.


Samlet ny økonomisk opgørelse 2014-17
I nedenstående tabel fremgår de nye samlede tal for handicapområdet. Der er redegjort nærmere for tallene og de bagvedliggende mængder og gennemsnitspriser i de økonomiske redegørelser i bilag 1 og 2.


Såfremt masterplanen 2014 vedtage som indstillet med nye politiske indsatser, vil budgettet stort set være i balance, ved så at udvise et merforbrug på 5,75 mio. kr. over perioden 2014-17. Administrationen vil på kommende møde fremlægge yderligere finansieringsforslag svarende til de 5,75 mio. kr., der endnu ikke foreligger forslag til nye politiske indsatser på. Der fremgår en oversigt over forslagene til nye politiske indsatser nedenfor og der er redegjort nærmere for de nye politiske indsatser i bilag 3.


Tabel 1. Økonomiopgørelse 2014-17

Hele 1.000, 2014 priser

2014

2015

2016

2017

2014-17

Korrigeret budget børnehandicap

35.257

34.905

34.087

33.749

137.998

Korrigeret budget voksenhandicap

222.545

218.887

215.435

211.934

868.801

Bevillingen til handicap samlet (korrigeret budget)

257.802

253.792

249.522

245.683

1.006.799

Forventet forbrug uden yderligere politiske indsatser børnehandicap

36.054

37.285

38.515

39.746

151.600

Forventet forbrug uden yderligere politiske indsatser voksenhandicap

230.721

226.189

220.899

214.239

892.049

Forventet forbrug uden yderligere politiske indsatser samlet

266.775

263.474

259.414

253.985

1.043.649

Forventet merforbrug uden nye politiske indsatser

8.973

9.682

9.892

8.302

36.850

Forventet merforbrug inkl. nye politiske indsatser

2.173

1.582

1.792

202

5.750


Såfremt de nye politiske indsatser ikke gennemføres svarende til den forventede budgetoverskridelse i 2014-17 på 36,85 mio. kr., følger det af Byrådets bevillingsregler, at udvalget skal søge at finde finansieringen på anden måde.


Samlet er der en forventning om et merforbrug på børnehandicapområdet fra 2014-17 på 13,6 mio. kr. (137.998-151.600 i tabel 1). I forbindelse med den aktuelle opgørelse af handicapbørnene blev de forventede udgifter i 2014 til de nuværende kendte børn beregnet, og det er konstateret at der ultimo 2013 er ca. 240 børn (helårspersoner) som får den ene eller anden form for ydelser fra kommunen på området. Dette er 20 børn (helårspersoner flere end i 2011). Det skal bemærkes, at et barn kan modtage foranstaltninger under flere ordninger og antallet er derfor ikke udtryk for, hvor mange unikke handicappede børn der er. Resultatet af gennemgangen af økonomien på handicapområdet ift. at vurdere tilgang og afgang samlet, og foretage en almindelig revurdering af budgetforudsætningerne, har således ikke ført til en løsning af udfordringen på de 20 mio. kr. jf. byrådsbeslutningen i oktober 2013.


I 2014 er der et forventet merforbrug på voksenhandicap på 8,17 mio. kr.. Over perioden 2014-17 er der samlet et forventet merforbrug på voksenhandicap i perioden på 23,248 mio. kr. (868.801-892.049 i tabel 1). Årsagen til den forventede overskridelse er, at der har været et merforbrug i 2013, som slår igennem i de efterfølgende år, som følge af en stigning i antallet af brugere på de fleste delområder. Stigningen i antal brugere i 2013 kostede 6,46 mio. kr. mere end budgetteret i 2013. Effekten af dette i 2014, hvor nye borgere får helårsvirkning, er 9,7 mio. kr., som årligt slår i gennem i hele perioden. Det er denne udvikling der ikke kan håndteres indenfor det nuværende budget og er årsagen til det forventede merforbrug i 2014-17 på 23,248 mio. kr.. Dette er ud over de budgetlagte 4 nye borgere i botilbud samt budgetflytninger fra børneområdet til voksenområdet i 2013.


Tabel 2. Merforbrug i 2013 som følge af flere brugere

 Hele tusinde, 2014-priser

Stigning

Pris

I alt

Botilbud

0,7

750

525

§103

-6,0

141

-846

§104

-5,0

166

-830

§85

14,0

221

3.094

Hjemløse

4,2

327

1.373

STU

0,0

350

0

BPA

1,0

1.900

1.900

Alkohol

26,0

48

1.248

Stigning afledt af flere brugere i alt

34,9

 

6.464

Helårsvirkning i 2014 = i alt + 50%

 

 

9.697


Som det fremgår af tabel 2, er stigningen i antallet af brugere på de forskellige ordninger 34,9 – ud over de forudsatte 4 nye botilbudssager samt flytninger fra børnehandicap som følge af at de fylder 18 år. Det skal her igen bemærkes, at en borger kan modtage foranstaltninger under flere ordninger og antallet er derfor ikke udtryk for hvor mange nye unikke handicappede voksne der er.


Samlet er der således et forventet merforbrug over perioden 2014-17 på 36.850 mio. kr. på handicapområdet. Den forventede budgetoverskridelse i 2014 svarer til 3,7% af budgettet.


Sammenfatning

Indholdet i masterplanen kan sammenfattes med følgende:


  • Der var en budgetudfordring på børnehandicapområdet på 20 mio. kr., som nu er nedbragt til 13,6 mio. kr. ved at gennemgå forudsætningerne for tilgang og afgang på området med udgangspunkt i de faktiske børnehandicapsager
  • Der er opstået en ny økonomisk udfordring på voksenhandicap på 23,2 mio. kr., da der forventes en budgetoverskridelse i 2014-17, hvis der ikke træffes beslutning om nye politiske indsatser. Årsagen er, at der er kommet 34,9 flere brugere af forskellige foranstaltninger på handicapområdet i løbet af 2013 end forudsat i budgettet. Særligt skyldes det én ny borger på BPA-ordningen til 1,9 mio. kr. og 14 flere med støtte i eget hjem til 3,1 mio. kr. i udgift.
  • Den samlede budgetoverskridelse i 2014-17 uden nye politiske indsatser forventes således at være 36,85 mio. kr.
  • Besluttes de nye politiske indsatser som indstillet i masterplanen, nedbringes den forventede budgetoverskridelse i 2014-17 med 31,1 mio. kr. til 5,75 mio. kr.
  • Administrationen har fundet de forudsatte effektiviseringer både i 2013 og i 2014, som det er forudsat i budgettet. Effektiviseringerne er dermed ikke årsagen til, at der er behov for nye politiske indsatser i 2014-17. Samlet over perioden udgør effektiviseringerne 53,3 mio. kr.. De administrative effektiviseringer er indregnet i de foreliggende tal og det er udfordringen ud over dette, der er på 36,85 mio. kr. uden beslutning om nye politiske indsatser.


Forslag til nye politiske indsatser

I nedenstående tabel fremgår en oversigt over de nye politiske indsatser der indstilles besluttet og igangsat. Indsatserne udgør tilsammen en besparelse på 31,1 mio. kr. og vil indebære, at der ikke skal afsættes tillægsbevilling til handicapområdet af Byrådet eller gennemføres besparelser på andre politikområder til fordel for at dække den forventede budgetoverskridelse på handicapområdet i 2014-17.


Tabel 3. Forslag til nye politiske indsatser 2014-17

 

2014

2015

2016

2017

2014-17

V1. Støtte i eget hjem: Politisk fastsættelse af serviceniveau i ny kvalitetsstandard og revisitation med henblik på reduktion i bevilligede antal timer samt reduktion i øvrige bevilgede tilbud, herunder dagtilbud (Er ikke vedtaget i 2013).

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

V2. Dagtilbud: Politisk stillingtagen til at etablere og hjemtage dele af dagtilbud.

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

V3. Væresteder: Politisk stillingtagen omkring den fremtidige udvikling af værestedsstruktur. Ændring eller opsigelse af samarbejdsaftale. Evt. takstbetaling og udvikling af takstmodel.

0

800

800

800

2.400

V4. Misbrug: Politisk stillingtagen til at indgå samarbejdsaftale med Helsingør Rusmiddelcenter.

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

V5. Hjemløse: Politisk stillingtagen til oprettelse af alternative boformer for hjemløse borgere.

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

B1. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste: Fastsættelse af serviceniveau i ny kvalitetsstandard

300

800

800

800

2.700

B2. Fysioterapi og ergoterapi: Hjemtage ydelsen og politisk fastsættelse af serviceniveau i ny kvalitetsstandard

500

500

500

500

2.000

Effekt af nye politiske indsatser i alt

6.800

8.100

8.100

8.100

31.100Indsatserne fordrer at der efter godkendelsen af den økonomiske masterplan fremlægges og godkendes særskilte og uddybende sager til politisk beslutning. Administrationen fremlægger disse på de kommende møder i Social- og Seniorudvalget.

 

 

Budgettets forudsætninger i 2014-17

På basis af de seneste års tilgang og erfaringerne på området, skønnes det at kommunen på de særlige dagtilbud må forventes en tilgang på 2 børn om året til en årlig enhedspris på ca. 450.000 kr.. Ligeledes forventes en tilgang til de forebyggende foranstaltninger. Sammenlagt svarer det til en årlig udgiftsstigning på 1,2 mio. kr. om året. Dette er indarbejdet i de forventede udgifter og såfremt masterplanen vedtages som indstillet, vil dette være indeholdt i budgettet. Stigningen på 1,2 mio. kr. er de eneste stigninger der forudsættes med denne økonomiske masterplan.


Der er forudsat et konstant antal brugere på voksenhandicap på alle funktioner. Eneste undtagelse er særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU, hvor der forventes et fald i antallet af brugere da ordningen fortsat er under indfasning. Årsagen til at antallet af brugere forudsættes som en konstant er, at det er den bedste måde at afspejle den faktisk samlede faldende profil bevillingen har i 2014-17. Her er der et fald på 2% årligt, hvilket svarer til den budgetterede effektivisering, og der er dermed ikke i bevillingen mulighed for finansiering af et stigende antal brugere, uanset om de budgetterede effektiviseringer opnås.


Det er som nævnt ovenfor fortsat og forventet, at administrationen årligt finder nye effektiviseringer på 2%. Dette er indregnet i de forventede udgifter. I 2014 er de konkrete indsatser beskrevet i bilag 3. For årene 2015-17 er effektiviseringerne endnu ikke udviklet, men forventes at blive det i løbet af 2014. Der er i skønnet over de forventede udgifter i 2014 indarbejdet administrative indsatser (effektiviseringer) for 7,7 mio. kr. svarende til 3%. Samlet over perioden er der i alt indbygget forventninger til effektiviseringer via nye administrative indsatser på 53,3 mio. kr..


Effekten af de nye politiske indsatser og administrative effektiviseringer er indregnet med deres maksimale effekt. I bilag 3 er indsatserne skønnede minimale og maksimale effekt beskrevet.


Usikkerheden på budgettet kan opgøres til 10,7 mio. kr. årligt. Dette vil indtræffe såfremt regnskabet bliver overskredet med 1%, samtidig med at de nye politiske indsatser og administrative effektiviseringer kun giver det der er skønnet som deres minimale effekt. Omvendt kan der opstå et mindre forbrug på 6,7 mio. kr., såfremt der er et mindre forbrug svarende til 2%, samtidig med at de nye politiske indsatser og administrative effektiviseringer har den minimale forudsatte effekt. Se bilag 3 for indsatserne maksimale/minimale forventede effekt. Usikkerheden kan illustreres ved, at en anbringelse på døgninstitutioner i gennemsnit koster 1,1 mio. kr. om året og en bruger under brugerstyret personlig assistance koster 1,9 mio. kr..


Fremtidige budgetrevisioner skal fokusere på om de forudsatte effektiviseringer nås og at antallet af brugere samlet på de forskellige foranstaltninger samlet har en stigning svarende til 1,2 mio. kr. som det nu forudsættes samlet på handicapområdet.


Der fremlægges fortsat månedligt status på handicapområdet for Social- og Seniorudvalget.


Kommunens handicapudgifter sammenlignet med tidligere år og andre kommuner

Fredensborg Kommunes udgifter til handicapområdet er fortsat over gennemsnittet for landet. I 2010 havde Fredensborg Kommune et udgiftsniveau på voksenhandicap, der lå 31% højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden. I 2011 faldt dette til at være 16% højere. For 2012 var udgiftsniveauet 22% over, selvom revisiteringerne blev fuldt gennemført. Kommunen har således fortsat højere udgifter end andre kommuner på handicapområdet. Antallet af modtagere i 2010 var 22,1 pr. 1000 18-64 årige. I 2011 udgjorde det 24,9 og i 2012 var det steget til 25,7 modtagere pr. 1000 18-64 årige.


Der har været en betydelig økonomisk effekt af de hidtidige indsatser på området. I Ballerup-undersøgelsen er opgjort kommunens nettodriftsudgifter. De har udviklet sig således: I 2010 havde Fredensborg Kommune en udgift pr. 18-64 årige på 8.438 kr.. Denne faldt til 7.438 kr. i 2011 men steg igen i 2012 til 8.435 kr. pr. 18-64 årige. Alle priser er i årets priser. Stigningen i 2012 skyldes bl.a. at STU er medtaget med en samlet udgift på 9,7 mio. kr. samt at Åstedet er flyttet konteringsmæssigt, en udgift på 1,7 mio. kr..


Sammenholdes tallene fra 2010 og 2012 kan det ses, at der er sket et fald i gennemsnitsudgifterne, idet udgifterne i 2010 og 2012 er identiske, men med et stigende antal brugere.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At de nye politiske indsatser V1-5 og B1-2 godkendes med henblik på udmøntning i efterfølgende sager, der fremlægges for Social- og Seniorudvalget i marts og april.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 05-02-2014

Administrationens indstilling blev godkendt efter afstemning:


4 stemte for: liste V, O og A (Pia Bødtker)

2 stemte imod: liste Ø og B


Liste B kan ikke støtte op om forslagene V1, B1 og B2.

Liste Ø kan ikke støtte op om forslagene V1, V4, V5 og B1, ligesom sagen ønskes yderligere belyst.


Liste Ø og B begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Sagen udsættes til et ekstraordinært Social– og Seniorudvalgsmøde og ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådets møde den 24.2.2014.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014

Bemærkninger til sagen fra DH-Medlemmerne i Fredensborg Handicapråd indgik i sagens behandling.


Social- og Seniorudvalget anbefaler Byrådet, at forslagene V2, V3, V4, V5 og B1 godkendes som indstillet og at forslagene V1 og B2 oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at foreslå en alternativ finansiering af de manglende 2,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i alle årene 2015-2017.


Liste V tager forbehold for så vidt angår V1 og B2.


Social- og Seniorudvalget ønsker, at administrationen udvider den almindelige høringsprocedure ved at administrationen gennemgår masterplanen grundigt på et møde i Handicaprådet forud for næste møde i Social- og Seniorudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-02-2014

Økonomiudvalget anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling, idet 2014 finansieres af driftsbevillingsreserven. For så vidt angår 2015-2017 henvises det til budgetforhandlingerne for 2015-2018. Social- og Seniorudvalget anmodes samtidig om at komme med forslag til evt. finansiering af de 2, 5 mio. kr. inden for eget område.