Nr.52 - Nytteindsats

Sagsnr.: 13/41438

 

Beslutningstema

På baggrund af kontanthjælpsreformen der blev vedtaget ved lov af 28. juni 2013 og som træder i kraft d. 1. januar 2014, skal der tages stilling til, i hvilket omfang Fredensborg Kommune vil gøre brug af nytteindsatser, og hvordan nytteindsatsen skal styres. Sagen om nytteindsats skal behandles Arbejdsmarkedsudvalget, LBR, bestyrelsen for Park og Vej samt i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning og formål

Kontanthjælpsreformen er omfattende og træder i kraft den 1. januar 2014. Det overordnede formål med kontanthjælpsreformen er, at langt flere unge ledige end i dag skal påbegynde en kompetencegivende uddannelse og flere ledige skal i job. Et af de nye redskaber i beskæftigelsesindsatsen er nytteindsatsordningen. 

 

I sagen redegøres kun for den del af kontanthjælpsreformen der omhandler nytteindsatsen. Sagen beskriver formål og indhold af nytteindsatsen. 

 

De væsentligste rammer for etablering af nytteindsatsen i kommunen er:

 • Det skal bestå af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads
 • De opgaver der udføres må ikke være konkurrenceforvridende
 • Antallet af personer i nytteindsats på en fysisk adresse, skal overholde ”rimelighedskravet”. Dvs. at der på en adresse (p-nummer) højest må være 1 for hver 5 ansatte op til 50 ordinære ansatte i virksomheden og herefter 1 for hver 10 ansatte hvis der er mere end 50 ansatte. Det kræver en dispensation fra Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) at afvige dette.
 • De ledige må maksimalt være i nytteindsats i 13 uger i hver virksomhed. Det betyder, at når de ledige genvisiteres til ny nytteindsats skal det være til en ny virksomhed med eget p-nummer. Såfremt der etableres to store nytteindsatsprojekter skal det være på to forskellige virksomheder med hvert sit p-nummer.
 • Det Lokale Beskæftigelsesråd skal sammen med kommunen én gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats.

 

Forskellen mellem nytteindsats og en virksomhedspraktik er, at tilbud om nyttenytteindsatsen alene har det formål, at ledige skal indgå i et arbejdsfællesskab og yde en samfundsnyttig indsats for sin ydelse. Et tilbud om nytteindsats behøver ikke at være i tråd med den lediges ønske til uddannelse eller job, men skal motivere den ledige til at gå hurtigt i uddannelse eller job. Nytteindsatsen må ikke være fastholdende og forlænge ledighedsperioden for den enkelte ledige.

 

Formålet med nytteindsats: 

 • at alle der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse
 • at ledige som ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse
 • at de ledige bliver motiveret for at søge job, også dem som er mindre attraktive 
 • at de unge bliver motiveret til at søge ind på en uddannelse
 • at deres indsats skal gøre gavn i det offentlige 
 • at rådighedsvurdere ledige på kontanthjælp

 

Ledige borgere må maksimalt være i nytteindsats i 13 uger i hver virksomhed. For de unge under 30 år må der højst være 4 ugers pause mellem hvert tilbud, mens der for ledige jobparate højst må være 6 måneder mellem hvert tilbud.

 

2. Målgrupper og behovet for nytteindsatspladser

De målgrupper som kontanthjælpsreformen lægger op til skal indgå i nytteindsatser er 1) Åbenlyst uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30, 2) Jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med en kompetencegivende uddannelse samt 3) Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

 

Nytteindsatsordningen kan dog også anvendes til ledige med andre problemer end ledighed, men det er ikke formålet med reformen.

 

Her følger antal helårspersoner som er i de primære målgrupper for nytteindsatsen, samt skøn for behovet for antal løbende nytteindsatspladser:

 

Fredensborg Kommune

Sept.
2013

1. Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år

30

2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med kompetencegivende uddannelse

16

3. Jobparate Kontanthjælpsmodtagere over 30 år

127

I alt ledige i målgruppen for nytteindsats

173

Skønnet behov for antal løbende nytteindsatspladser

110

 

Flere af de ledige i målgruppen vil opnå større selvforsørgelseseffekt af andre beskæftigelses- og uddannelsesfremmende indsatser end nytteindsats. Det gælder særligt ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse og jobparate med risiko for langtidsledighed. Disse delmålgrupper udgør ca. 60 løbende ledige. Administrationen anbefaler, at disse ledige gives individuelle og målrettede beskæftigelsesfremmende tilbud såsom virksomhedspraktik, løntilskud, opkvalificeringskurser eller jobsøgningskurser - med udgangspunkt i den pågældende lediges konkrete jobplan. Det skyldes, at nytteindsatser for disse målgrupper ikke øger selvforsørgelseseffekten, men omvendt fastholder og forlænger deres ledighedsperiode.

 

På den baggrund er Jobcentrets nuværende og forsigtige skøn, at der behov for ca. 110 løbende nytteindsatspladser i kommunen.

 

Det er imidlertid erfaringen og forventningen, at ca. 1/3 af de ledige ikke fremmøder i nytteindsats på grund af sygdom, udeblivelse o. lign. Her vil der så i overensstemmelse med kontanthjælpsreformen ske en økonomisk sanktionering. Nytteindsatspladserne skal dog være fuldt etableret for at dette kan ske, men antallet af ledige der faktisk vil udføre nytteindsats vil være lavere end de 110.

 

Ovenstående antal er uden beregning af personer på arbejdsmarkedsydelse, idet lovgivningen for denne målgruppe endnu ikke er vedtaget. I henhold til aftalen om kontanthjælpsreformen er det Regeringens hensigt at udvide målgruppen for nytteindsatser til også at omfatte personer på arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen er den midlertidige ordning der blev etableret for a-dagpengemodtagere som mister deres a-dagpengeret og tidligere a-dagpengemodtagere, som modtager uddannelsesydelse.

 

Samtidig har kommunerne endnu ikke modtaget informationer fra staten eller KL om antallet af a-dagpengemodtagere som mister deres a-dagpengeret i 2014. Fredensborg Kommune har i september måned 64 personer som modtager uddannelsesydelse. Disse vil have ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse fra starten af det nye år, og dermed også skulle i nytteindsats, hvis erklæringen udmøntes i lov. Såfremt loven mod forventning ikke udmøntes, da skal ledige på arbejdsmarkedsydelse i virksomhedspraktik inden for 4 uger.

 

3. Refusions- og incitamentssystemet

Der vil kun være høj statsrefusion på kontanthjælpsydelsen (50 pct.), hvis de ledige er i nytteindsatser, virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinære uddannelsesforløb. Alternativt vil de ledige være i vejledningsforløb, opkvalificeringsforløb eller behandlingsforløb med lav refusion på ydelsen (30 pct.). Såfremt de ledige ikke er i aktive i henhold til beskæftigelseslovens ret og pligt tilbud, modtager kommunen ingen refusion på ydelsen. Det er vigtigt at påpege, at der ikke ydes refusion fra staten på udgifter forbundet med at etablere eller drive nytteindsatser.

 

4. Fredensborg Kommunes Nytteindsatsmodel ”Ren By og Grøn Kommune”

Med udgangspunkt i kontanthjælpsreformens formål, antallet af ledige indenfor forskellige målgrupper samt behovet for at have et antal individuelle målrettede tilbud, anbefaler administrationen, at der etableres:

 • Nytteindsatsen ”Grøn Kommune”: Op til 40 løbende nytteindsatspladser på en virksomhed, med opgaver indenfor overskriften Grøn Kommune. Det vil primært være fysisk nytteindsats.
 • Nytteindsatsen ”Ren By”. Op til 40 løbende nytteindsatspladser på en virksomhed, med opgaver indenfor overskriften Ren By. Det vil primært være fysisk nytteindsats.
 • Op til 30 løbende individuelle nytteindsatspladser på andre virksomheder, med udgangspunkt i den enkelte lediges jobplan. Det vil primært være social nytteindsats.

 

Administrationen har drøftet forskellige modeller for etablering af nytteindsatser og anbefaler ovenstående model, med baggrund i 1) at gøre det tydeligt hvad nytteindsatsen er for målgruppen af kontanthjælpsmodtagere i Fredensborg Kommune, 2) at opnå så stor nytte som muligt at ordningen for kommunen og 3) at opnå en koncentration i indsamlingen af erfaringer med nytteindsatser i kommunen.

 

Enkeltplaceringer af ledige i nytteindsats i offentlige virksomheder svarer til de nuværende virksomhedspraktikker, men vil blive omtalt som nytteindsats. Der er dog ingen konkret forskel til de nuværende virksomhedspraktikker for den offentlige virksomhed. Jobcentret vil have ansvaret for etablering og drift af alle tre ordninger.

 

Nytteindsatsen

 

Opgaver i nytteindsatserne

(eksempler)

Organisering og refusioner

 

Ren By

 

Op til 40 pladser

 

·         Vedligeholdelse af by inventar (renholdelse af skilte, bænke, passager etc.)

·         Renhold af kommunens havne (vedligehold af grillpladser, cykelstativer og øvrigt udstyr)

·         Ekstra grundig renhold og servicering af byrum

·         Afledte opgaver i forbindelse med miljøtilpasning og lign.

·         Renhold af kommunens p-pladser og stisystemer m.v.

·         Løsning af diverse renholdelsesopgaver for kommunens lokalforeninger (eks. opsætning af scene for musikskolen og lign.)

·         Ad hoc opgaver

 

 

Fysisk placering i Unge-Enheden (p-nummer)

 

Udgifter til løn og drift:

Ca. 250.000 til drift

Ca. 1,15 mio. til lønudgifter

Ca. 1,4 mio. kr.

  

Indtægter refusion på ydelsen:

Ca. 1 mio. kr. årligt

 

Grøn Kommune

 

Op til 40 pladser

·         Oprydning og pleje i naturområderne, som ikke kræver maskiner

·         Andre lettere naturpleje opgaver

·         Oprydning på Park- og vejs materielpladser

·         Brænde- og flisningsprojekt (kræver flismaskine og brændekløver)

·         Særligt renhold af kommunens rekreative områder (f.eks. sundhedssporet ved Krogerup, naturtræningspladsen Glenten ved Knurrenborg vang og Fredtoften m.v.)

·         Kantbeskæring (hvor grønne områder møder vej og sti m.m.)

·         Løsning af diverse grønne opgaver for kommunens lokalforeninger

·         Årstidsbestemte opgaver og ad hoc opgaver (ekstraindsats ved storm og lign.)

 

Fysisk placering i Park og Vej (p-nummer)

Udgifter til drift ca. 250.000 kr.

Udgifter til løn ca. 1,15 mio. kr.

I alt ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Indtægter refusion på ydelsen: Ca. 1 mio. kr. årligt.

 

 

 

Enkeltplaceringer

 

30 pladser

·         Oplæsning for ældre

·         Gåture med ældre

·         Frivillighedscen-tret

·         Hjælpe i daginstitutioner

·         Administration på Rådhuset  

  

 

Individuelle placeringer i kommunale, regionale og statslige virksomheder.

Udgifter til løn: Ca. 1 ½ virksomhedskonsulent 650.000 kr.

Indtægter på refusioner:

Ca. 700.000 kr. årligt

 

I alt

 

110 løbende pladser  

 

Udgifter: 3.45 mio.

Indtægter:2,7 mio. kr.

 

 

Der vil ikke være behov for alle nytteindsatspladserne fra 1. januar 2014. Implementeringen sker derfor over 1. kvartal 2014, dog således at pladserne er til rådighed samlet set senest med udgangen af 1. kvartal, og kun såfremt der viser sig at være det forventede behov for nytteindsatspladserne.

 

Opgaverne under ”Grøn Kommune” og ”Ren By” skal gennemgås og præciseres af Park og Vej, og vil herefter blive tilpasset endeligt. Der kan således ske ændringer i de opgaver der er nævnt som eksempler.

 

Etableringen af nytteindsatsen Grøn Kommune i Park og Vej, beror på en nærmere drøftelse og godkendelse i bestyrelsen for Nordsjællands Park- og vej. Økonomien i nytteindsatserne er baseret på et foreløbigt skøn, og vil skulle revurderes når der opnås konkrete erfaringer med opgaver, fremmøde og målgruppe. Park og Vej vil blive kompenseret økonomisk, for den del af udgifterne der ligger ud over den forventede sociale forpligtelse i selskabet. Der skal efterfølgende indgås en konkret aftale herom med Park og Vej.

 

Alle opgaver der vil blive løst i nytteindsatserne, vil ligge udenfor opgaver der udføres af kommunens ansatte og vil ikke være i konkurrence med andre udførere.

 

Udgifter forbundet med denne nytteindsatsmodel udgør ca. 3,45 mio. kr. årligt, mens indtægter fra refusion af ydelsen udgør ca. 2,7 mio. kr. årligt. Udgifterne omfatter ud over løn særligt køretøjer og redskaber. Nettoudgifter til 110 løbende pladser udgør ca. 750.000 kr. årligt. I denne beregning mangler selvforsørgelseseffekten af nytteindsatsen. Såfremt de ledige kommer gennemsnitligt en måned før i job og uddannelse, reduceres brutto-ydelsesudgiften samlet set med ca. 1,1 mio. kr. årligt., hvilket netto udgør en samlet kommunal udgiftsreducering på ca. 600.000 kr. årligt.

 

For at overholde lovkravet om, at ledige maksimalt må være 13 uger på en virksomhed og efterfølgende skal genvisiteres til ny nytteindsats på anden virksomhed, er det nødvendigt at anvende både Park og Vej som virksomhed med ét p-nummer og Unge-Enheden som virksomhed med et andet p-nummer. Det betyder, at Park og Vej vil være virksomhed for nytteindsatspladser med ”Grøn Kommune”, mens Unge-Enheden er virksomhed for nytteindsatspladser med ”Ren By”.

 

Begge virksomheder med hvert sit p-nummer får tildelt løbende nytteindsatspladser til nytteindsatsområder jvf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11, og ikke som større kommunale aktiveringsprojekter jvf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10. Såfremt kommunen etablerer større kommunale aktiveringsprojekter (større hold) jf. kapitel 10, så er det et vejledningstilbud og ingen refusion på ydelsen, mens løbende nytteindsatspladser jf. kapitel 11 giver refusion på ydelsen. Det er således forudsat, at etableringen af Ren By i Unge-Enheden kan ske efter kapitel 11.

 

Fredensborg Kommunes Nytteindsatsmodel skal godkendes af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), særligt med henblik på at anmode om dispensation fra rimelighedskravet, idet Unge-enheden og Park og Vej ikke har tilstrækkeligt ansatte ift. rimelighedskravet. Desuden skal en medarbejderrepræsentant godkende nytteindsatsen både under Jobcentret og i Nordsjællands Park og Vej.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da finansiering af ordningen vil indgå i prioriteringen af kommunens aktiveringsbudget og nuværende budget. Der vil ske en omplacering af budget til Park og Vej, når der er indgået en konkret aftale om budget til at drive nytteindsatspladserne under Grøn Kommune.

Retsgrundlag

Lov om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At Fredensborg Kommunes Nytteindsatsmodel Ren By og Grøn kommune godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2013

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler administrationens indstilling og roser administrationen for godt arbejde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Sagen udsættes til Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet i januar 2014, således at LBR’s udtalelse kan indgå i behandlingen.

Beslutning i Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) den 19-12-2013

 1. LBR giver dispensation i foreløbigt et år og indsatsen skal evalueres. Fokus i evalueringen skal være på, hvor går de unge hen efter, at de har været i nytteindsats og på ordningen generelt. Der skal udarbejdes en midtvejsevaluering i eftersommeren 2014 og en slutevaluering i januar/februar 2015.
 2. Erhvervsskolen tilbyder, at indgå i en dialog med henblik på, hvad de unge kan uddannes til.
 3. Sag på næste LBR møde i 2014 med de punkter evalueringen skal indeholde. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Sagen sendes tilbage til udvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-02-2014

Udvalget anbefaler administrationens indstilling samt LBR´s anbefaling af evaluering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.


Hans Nissen (A), Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod.