Nr.49 - Videre behandling af sag om Fritidsklubtilbud i Kokkedal

Sagsnr.: 12/19120

 

Beslutningstema

Stillingtagen til placering af fritidsklub under Børnehusene Kokkedal

Sagsfremstilling og økonomi

Ved byrådsmødet den 28.10.2013. besluttede Byrådet at sende sagen om placering af fritidsklubtilbud under Børnehusene Kokkedal tilbage til Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at den reelle efterspørgsel undersøges.


I denne sagsfremstilling præsenteres:


  • Sagen indtil nu
  • Resultater af en spørgeskemaundersøgelse, som Børnehusene Kokkedal, Kokkedal Skole og Bøgegårdens fritidsklubtilbud har gennemført blandt forældre og elever i Kokkedals Skoles 4., 5. og 6. årgang.
  • Belysning af betydningen af fritidsklubtilbuddets foreslåede placering i Kokkedal nær de kommende faciliteter i midtbyen.
  • Betragtninger vedrørende fritidsklubbens betydning i lyset af implementeringen af den ny skolereform.

Sagen indtil nu

Den 8.5.2012 besluttede Børne og Skoleudvalget på baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen i Børnehusene Kokkedal at oprette et fritidsklubtilbud under Børnehusene Kokkedal på Kokkedal Skole.


Der havde tidligere været et fritidsklubtilbud på skolen, men dette blev lukket i foråret 2011, i forbindelse med at fritidstilbuddene blev knyttet til områdeinstitutionerne, da det daværende fritidsklubtilbud på skolen var ikke tilstrækkelig attraktivt for børnene.


I lyset af dette samt i lyset af byrådets beslutning om at igangsætte en større byfornyelse og forbedring af faciliteterne i området omkring Kokkedal bymidte, foreslog administrationen i november 2012, at det kommende tilbud placeres i Egedalshallen. Denne placering vil kunne give gode rammer for fritidsklubben samtidig med at Musikskolens aktiviteter samles i lokaler på Kokkedal Skole, hvor sektion F blev indrettet således, at de foreninger og fritidsbrugere, der i dag bruger lokaler der, fremover vil kunne tilgå disse udenfor skolens normale åbningstid samt i ferier. 


Spørgsmålet om fritidsklubbens placering har efterfølgende være i høring af to omgange blandt brugere af Egedalshallen, i skole og områdebestyrelse.


I høringerne har der været en overvejende positiv stemning for en placering i Egedalshallen blandt flertallet af de adspurgte samt generel opbakning til oprettelsen af et fritidsklubtilbud fra blandt andet boligforeningerne AB Hørsholm Kokkedal 3b, skole og områdebestyrelse, FDF Karlebo, Kulturelt Samråd, Musikskolen, og Foreningen for Kulturelle projekter.Den 13.8.2013 besluttede Børne og Skoleudvalget at placere det kommende tilbud i Egedalshallen og at oprette tilbuddet som et pilotprojekt med evaluering efter 1½ år.


Den 19.8.2013 valgte Fritids- og Erhvervsudvalget at følge Børne og Skoleudvalgets anbefaling.


Den 21.08.2013 besluttede Kultur- og Turismeudvalget at følge Børne og Skoleudvalgets anbefaling.


Den 21.10.2013 besluttede Økonomiudvalget, efter at have indhentet yderligere informationer, at anbefale punktet til byrådet.


Ved Byrådsmødet den 28.10.2013. besluttede byrådet at sende sagen om placering af fritidsklubtilbud under Børnehusene Kokkedal tilbage til Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at få den reelle efterspørgsel undersøgt.


Resultater af fælles spørgeskemaundersøgelse

Børnehusene Kokkedal, Kokkedal Skole og Bøgegårdens fritidsklubtilbud har efter byrådets behandling af sagen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre og elever i Kokkedals Skoles 4., 5. og 6. årgang. I alt er der modtaget 334 besvarelser, heraf 212 fra elever og 122 fra forældre.


I spørgeskemaundersøgelsen er forældre og elever blevet bedt om at besvare en række spørgsmål vedrørende; det eksisterende tilbud i Bøgegården og brugen heraf; grunde til at flere elever enten ikke går i fritidsklub eller er tilmeldt det eksisterende tilbud men ikke kommer der; hvilke faciliteter og kvaliteter, der ønskes i et fritidsklubtilbud.


Spørgeskemaundersøgelsen viser:


Tilfredsheden med Bøgegården

Af de adspurgte elever i Kokkedal Skole er det i alt 71 %, der benytter tilbuddet om fritidsklub i Bøgegården. Andelen af elever, der går i fritidsklub er faldende fra 4. til 6. klassetrin.


Figur 1: Andelen af elever, der går i fritidsklub på 4.-6. klassetrin


Blandt de 71 % af de adspurgte elever, der går i fritidsklub, er tilfredsheden stor med Bøgegården. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, er det således hele 33 %, der giver Bøgegården 5, og 27 %, der giver den 4.


Tilfredsheden er også stor med Bøgegårdens personale. 80 % angiver, at de altid føler sig velkomne i klubben eller godt taget imod af de voksne.


Figur 2:På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, hvor tilfreds er du så med din klub?

 

Figur 3: Føler du dig velkommen i klubben (godt taget imod af de voksne)?


Brugen af fritidsklubben er faldende fra 4. til 6. klassetrin. Dette kan have en sammenhæng med at antallet af eftermiddage børnene bruger på fritidsaktiviteter stiger jo større de bliver.


Figur 4: Hvor mange hverdage om ugen går du til fritidsaktiviteter fx fodbold, spejder?


Billedet fra evalueringsundersøgelsen underbygges af tilbagemeldingerne fra forældrene.


Årsager til fravalg af Bøgegården

Af de adspurgte elever i Kokkedal Bysamfund er det i alt 29 %, der ikke benytter tilbuddet om fritidsklub i Bøgegården. 25 % af disse giver som begrundelse for fravalget af fritidsklubben, at de ikke har lyst til at gå i fritidsklub. Dette forklares ikke nærmere, men 19 % angiver, at de hellere vil være hjemme med deres venner, særligt eleverne på 6. klassetrin, og muligheden for at være sammen med sine venner eller manglen på samme må derfor formodes at være en vægtig grund til enten at til- eller fravælge fritidsklubben.


Figur 5: Jeg går ikke i klub, fordi…


Derudover er andelen af dem, der aldrig går til fritidsaktiviteter, mindre hos dem, der ikke går i fritidsklub (13 %), end hos dem, der gør (29 %).


Antallet af dage, der bruges på fritidsaktiviteter, er også større hos dem, der ikke går i fritidsklub (typisk 3-4 dage om ugen), end hos dem, der gør (typisk 1-2 dage om ugen). Hvorvidt man kan dyrke sine interesser og venner i fritidsklubben eller ej synes således også at være afgørende for til- eller fravalget af denne.


Billedet fra evalueringsundersøgelsen underbygges af tilbagemeldingerne fra forældrene.


Nedenstående tabel, som også figurerede i den foregående sagsfremstilling vedrørende sagen viser en optælling af hvor mange børn der er tilmeldt klubtilbud i kommunens fire bysamfund.


Andel af børn i fritidsklubtilbud 

Tabellen viser antallet af børn i 10-12 års alderen, herunder hvor mange der går i fritidsklub, samt andelen af børn, der ikke går i fritidsklubben.

 

Tabel 1: Antallet af børn, herunder børn i fritidsklub, i 10-12 års alderen i Fredensborg Kommune

Område

Antal

10-12 årige*

Antal

I fritidsklub¤

Antal

Uden fritidsklub

Uden fritidsklub

I pct.

Kokkedal

     404

 245

    159

  39%

Nivå

     332

 191

    141

  42%

Humlebæk

     398

 354

     44

  11%

Fredensborg

     486

 414

     72

  15%

  * Antal 10-12 pr.  1.1. 2013

  ¤ Antal indmeldte pr 31.8.2013

 

Som det ses, er der forholdsvist flere børn i fritidsklubtilbud i Fredensborg og Humlebæk, end der er i Kokkedal og Nivå.

 

I Kokkedal er der 159 børn, som ikke er tilknyttet et fritidsklubtilbud. Det er blandt andet disse børn, målgruppen for det kommende fritidsklubtilbud i Børnehusene Kokkedal skal findes. Blandt disse er ca. 80 børn som bruger fritidshjemstilbuddet i Børnehusene Kokkedal, men ikke forsætter i Bøgegårdens fritidsklubtilbud.


Besvarelse fra forældre

Det generelle billede, der fremkommer af besvarelserne fra forældre, ligner det, der fremkommer af besvarelserne fra børnene. Flere forældre giver udtryk for at venskaber, faciliteter og pædagogiske tilbud er væsentlige for dem, når de tager stilling til, om deres barn skal i fritidsklubtilbud. 


Forældre, som ikke har valgt fritidsklubtilbud, giver generelt udtryk for, at et fritidsklubtilbud skal kunne tilbyde noget andet end det, der tilbydes i det nuværende tilbud, hvis de skulle overveje at melde deres barn ind i en klub. Fritidsklubben skal bl.a. tilbyde barnet udfordringer i form af gode faciliteter og pædagogiske tilbud, og som vil kunne være lige attraktive som de fritidsaktiviteter, som deres børn allerede går til. Derudover efterspørger forældrene lektiehjælp. Der tilbydes allerede lektiehjælp i fritidsklubben i Bøgegården, men lektiehjælpen kan evt. evalueres og budskabet om, at det allerede tilbydes, kommunikeres bedre ud til forældrene.Figur 6: Jeg ville melde mit barn ind i klub, hvis…


Endvidere betyder afstanden til klubben noget for forældrenes efterspørgsel. Særligt for de yngre elevers vedkommende (5. klasserne), er det vigtigt for forældrene, at afstanden til fritidsklubben ikke er for stor.


Figur 7: Jeg ville melde mit barn ind i klub, hvis… (5. klasserne)


Placering i Kokkedal nær de kommende faciliteter i midtbyen

En placering af fritidsklubtilbuddet i Egedalshallen vil derfor understøtte den sammenhængende udviklingsplan for Kokkedal Bysamfund, som både indeholder byfornyelse samt klimatilpasningsprojekter. Samtidig er placeringen af fritidsklubtilbuddet en oplagt mulighed for at udvide samarbejdet mellem idræts- og kulturforeninger samt skole og dagtilbud i området, som er et vigtigt led i den kommende skolereform.

 

Betragtninger vedrørende fritidsklubbens betydning i lyset af implementeringen af den ny skolereform.

Den 16. december 2013 besluttede Byrådet, at fritidshjem og fritidsklubber forsat skal ligge under områdeledelse. Denne beslutning ændrer dog ikke på det faktum, at fritidstilbuddene fremover vil få større betydning i børnenes hverdag i lyset af den kommende skolereform.


Med implementeringen af den ny skolereform bliver fritidslivet en del af skoledagen, ligesom der kommer større fokus på nye og anderledes læringsrum og det pædagogiske personales betydning for, om alle elever får mulighed for at udnytte deres fulde læringspotentiale. Et fritidsklubtilbud under Børnehusene Kokkedal kan derfor understøtte målsætningerne med den kommende skolereform.


Det vurderes, at der er behov for at skabe et fritidsklubtilbud i nærmiljøet omkring Egedalsvænge og i tættere geografisk nærhed af skolen samt den østlige del af Kokkedal – både for at tilbyde velfungerende børn et fritidsklubtilbud, man kan tilgå direkte efter skole, men også for at få fat i nogle af de børn, som ikke er tilknyttet et fritidsklubtilbud, eller som har faste fritidsaktiviteter, og hvor det ville gavne det lokale miljø, at disse børn fik adgang til og blev motiveret ind i fornuftig fritidsbeskæftigelse med opsyn af pædagogisk personale.Det vil være en fordel hvis kommunen er i stand til at tilbyde pædagogiske tilbud til børn i nærmiljøet gennem hele deres opvækst. Med et fritidsklubtilbud for 10-12 årige børn tæt på Kokkedal Skole er vejen fra fritidshjem, hvor børnene går i 6-9 års alderen til fritidsklub banet helt naturligt, således at børnene vil gå fra det ene eftermiddagstilbud til det andet i nærmiljøet gennem deres opvækst. Dermed kan børnene fastholdes i dannende og socialiserende forpligtende fællesskaber under pædagogisk opsyn og vejledning. Noget, som flere forældre, hvis børn ikke er i fritidsklubtilbud nu, også støtter op om i besvarelser af spørgeskemaet. Her er tilbud om lektiehjælp og personlige og faglige udfordringer i et evt. fritidsklubtilbud højt værdsat i besvarelserne. Lige nu er der en gruppe af børn i 10-13 års alderen, som tilbringer deres eftermiddage uden opsyn i og omkring Kokkedal.På baggrund af ovenstående uddybning fastholder administrationen anbefalingen om at placere det kommende fritidsklubtilbud i Egedalshallen med opstart 1. maj 2014. Alternativt foreslås en placering på Kokkedal Skole. Hvis fritidstilbuddet åbner 1. maj, får klubben og skolen under de nuværende omstændigheder med sagens lange forløb de bedst mulige hvilkår for at få en god start i forhold til implementeringen af skolereformen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At resultater af spørgeskemaundersøgelse om fritidsklubtilbud tages til efterretning

  1. At Byrådet beslutter at placere fritidsklubtilbud i Kokkedal i Egedalshallen eller alternativt på Kokkedal Skole

  1. At fritidsklubtilbuddet oprettes under Børnehusene Kokkedal som pilotprojekt med evaluering efter 1½ år

  1. At fritidsklubtilbuddet følges tæt som led i drøftelserne om den fremtidige organisering af fritidstilbuddene i lyset af skolereformen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-01-2014

Ad 1.:

Børne- og Skoleudvalget tog resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen til efterretning.


Ad 2.:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler efter afstemning at placere fritidsklubtilbud i Egedalshallen.


For stemte 6: Liste A, liste Ø, liste B og liste F.


Imod stemte 3: Liste V og liste D.


Mindretallet udtalte:


Venstre stemmer hverken for en placering i Egedalshallen eller på Kokkedal Skole, idet Venstre ønsker at afvente implementeringen af skolereformen for derpå at kunne vurdere, om der er behov for yderligere fritidsklubtilbud ud over det allerede eksisterende i Bøgegården.


Borgernes Stemme stemmer imod en placering af fritidsklubtilbuddet i både Egedalshallen og på Kokkedal Skole, idet Borgernes Stemme mener, at lokalerne ikke er velegnede til den målgruppe af børn, som fritidsklubtilbuddet er tiltænkt. Borgernes Stemme vil hellere styrke Bøgegården i første omgang og på længere sigt en ny fritidsklub i Kokkedals Centrum.


Ad 3.:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler administrationens indstilling efter afstemning, dog med evaluering efter ét år.   


For stemte 6: Liste A, liste Ø, liste B og liste F.


Imod stemte 3: Liste V og liste D.


Ad 4.:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Økonomiudvalget anbefaler, at klubben placeres i lokaler på Kokkedal Skole.