Nr.47 - Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og forslag til Kommuneplantillæg 3 - Klimatilpasning

Sagsnr.: 13/23664

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og forslag til Kommuneplantillæg 3 samt beslutning om at sende forslaget i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen og Kommunernes Landsforening har som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 besluttet, at alle kommuner skal udarbejde et forslag til klimatilpasningsplan som del af kommuneplanen inden udgangen af 2013. Klimatilpasningsplanen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse samt en prioritering af indsatsen for klimatilpasning.


Administrationen har sammen med Fredensborg Forsyning udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017, som tager afsæt i de mange initiativer, som kommunen og Fredensborg Forsyning allerede har gennemført i forhold til klimatilpasning, herunder Klimaprojekt Kokkedal og Life projektet omkring Usserød Å.


Klimatilpasningen vil strække sig over en meget lang årrække, og med Klimatilpasningsplan 2014-17 prioriteres tiltagene i denne planperiode.

I planen er 45 kloakerede delområder i Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal gennemgået for oversvømmelsesrisiko, hvoraf 4 er udvalgt til en nærmere gennemgang for klimatilpasning i planperioden. Planen indeholder derudover en række handlinger inden for byområderne, landområderne, ny viden og beredskab.


Miljø- og Teknikudvalget principgodkendte den 28. november 2013 administrationens forslag til klimatilpasningsplan, og besluttede, at sagen skulle forelægges Dialogforum for Vandløb forinden endelig vedtagelse af planforslaget og forslag til kommuneplantillæg.


Administrationen har den 6. januar 2014 afholdt ekstraordinært møde med Dialogforum for Vandløb og drøftet forslag til klimatilpasningsplan. Referat af mødet er vedlagt som bilag. På mødet fremkom forskellige bemærkninger om afvanding bag diget i Jellerød, beregningsforudsætninger, borgerinddragelse, grundvand, Esrum Sø, natur mv.


Bemærkningerne har givet anledning til, at handlingen ”Dialog med landbruget” er ændret til ”Dialog med landbruget og borgere i landområder”. De øvrige bemærkninger medtages i det videre arbejde med planerne.


Administrationen har endvidere foretaget mindre rettelser af teknisk karakter i planforslaget. Desuden har administrationen, for at mindske muligheden for misforståelser, ændret signaturforklaringen på oversvømmelseskortene i planen fra 5, 10, 20, 50 og 100 års regn til hhv. Kraftig regn, Mere kraftig regn, Voldsom regn, Mere voldsom regn, Ekstrem regn.


Det tilrettede forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 er vedlagt om bilag.


Forslag til Kommuneplantillæg 3 - klimatilpasning

Det er som nævnt et krav, at klimatilpasningsplanen indarbejdes i kommuneplanen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg 3 - Klimatilpasning, som tilføjer et nyt afsnit til kommuneplanens afsnit 7.0 Bæredygtighed. Det nye afsnit benævnes 7.6 Klimatilpasning og indarbejder klimatilpasningsplanens risikokort, oversvømmelseskort samt de overordnede retningslinjer for klimatilpasning, der er anført i på side 11 i klimatilpasningsplanen. Forslaget til Kommuneplantillæg 3 – Klimatilpasning er vedlagt som bilag.


Offentlig høring

Det følger af planlovens bestemmelser, at tillægget til kommuneplanen skal i 8 ugers offentlig høring. Samtidig vil forslag til klimatilpasningsplan blive offentliggjort. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.


I høringsperioden forslår administrationen, at der - for at komme i dialog med en bred repræsentation af borgerne - afholdes åbent hus arrangementer på bibliotekerne i hvert af de 4 store byområder, hvor borgere uformelt kan drøfte planen og oplevede oversvømmelser med kommunens administrative medarbejdere. Derudover foreslås der udarbejdet en pressemeddelelse, og administrationen arbejder på at gøre planforslaget fuldt digitalt med interaktive kortbilag til høringen.


Miljøvurdering

Kommuneplantillægget og klimatilpasningsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det betyder, at planerne skal screenes for at vurdere om planerne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har på baggrund af en sådan screening vurderet, at de ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering er sendt i høring hos nabokommunerne, og administrationen forventer at offentliggøre den formelle beslutning om miljøvurdering samtidig med at høringsperioden igangsættes.

Bevilling

Ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. De angivne indsatser i klimatilpasningsplanen vil blive prioriteret indenfor de allerede afsatte midler til klimatilpasning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27. maj 2013

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Administrationen forslår offentliggørelse på hjemmesiden, pressemeddelelse, åbent hus arrangementer samt digital udgave af planforslaget med interaktive kortbilag.

Indstilling

  1. At Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og Kommuneplantillæg 3 godkendes og sendes i offentlig høring som beskrevet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 29-01-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Anbefaler Plan-, Klima– og Miljøudvalgets indstilling med den bemærkning af side 19 i Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 tydeliggøres grafisk.