Nr.44 - Tidsplan og proces til budget 2015-18

Sagsnr.: 14/2972

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte budgetstrategien for budget 2015-18 og godkende forslag til budgetmateriale, tidsplan for budgetprocessen samt program for budgetseminaret i april 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til budgetstrategi

Økonomiudvalget forelægges på sædvanlig vis forslag til budgetproces frem mod vedtagelsen af budget 2015-2018. Udvalget skal endvidere godkende program for budgetseminaret til april samt det materiale, der skal foreligge på aprilseminaret.

 

Forslag til tidsplan og program for budgetseminaret er vedlagt som bilag 1 og 2.

 

Administrationen lægger op til en række ændringer, blandt andet at materialet til aprilseminaret i højere grad retter sig mod en drøftelse af Byrådets overordnede ambitioner og strategi for de kommende budgetår. Budgetmappen vil herefter alene indeholde:

  • Budgetvurderingen med en opridsning af perspektiver og udfordringer samt forslag til overordnet budgetstrategi.
  • Nøgletalsnotat som dækker alle politikområder, herunder sammenligning med udgifts- og serviceniveau i andre kommuner.
  • Befolkningsprognose.

Der udarbejdes mål- og perspektivnotater til drøftelse i fagudvalgene som opfølgning på aprilseminaret. Mål og perspektivnotaterne færdiggøres efter den politiske drøftelse og fremlægges først samlet for byrådet til augustseminaret.

Der udarbejdes ikke en indtægtsprognose og dermed ikke et samlet økonomisk overblik til aprilseminaret. Det sker først når kommuneaftalen er vedtaget i juni. Det skal dels ses i lyset af den generelt store usikkerhed omkring kommunens økonomi på tidspunktet for aprilseminaret, dels i lyset af, at aprilseminaret i større grad vil have fokus på de overordnede politiske ambitioner. Det er således først når kommuneaftalen er indgået, der udarbejdes forslag til håndtering af en evt. ubalance i kommunens økonomi.

Indholdsmæssigt vil administrationens budgetvurdering til aprilseminaret tage udgangspunkt i, at byrådet i de senere års budgetter har igangsat en lang række initiativer, der først skal udmøntes i de kommende år. Det gælder f.eks. skolereformen, Danmarks største klimaprojekt, samarbejde med Realdania om Fredensborg bymidte mv. På anlægsområdet venter Byens Hus i Kokkedal, Idrætscenter i Humlebæk, Gymnastikkens Hus, kunstgræsbaner, eventuel svømmehal og nyt plejecenter. Hertil kommer det kommunale arbejde med implementering af nationale reformer, som udover skolereformen også gælder f.eks. beskæftigelsesområdet.

 

Det kan tale for et behov for politisk og administrativ fokus på implementering og fastholdelse af allerede igangsatte initiativer og dermed at 2015 i vidt omfang bliver en videreførelse af 2014 budgettet.

 

Samtidig er det vigtigt, at Byrådet fastholder dagsordenen med udvikling af kommunen til et endnu mere attraktivt sted at bo, drive erhverv og arbejde i. Derfor kunne budget 2015 bruges til at opnå politisk enighed om de mere langsigtede strategiske linjer for kommunens udvikling i de kommende år. Det kunne udmøntes ved at byrådet med budget 2015 igangsætter en række processer, der kan modne forslag til beslutning i budget 2016.

 

Programmet for aprilseminaret er tilrettelagt for at understøtte dette 2 årige sigte i budgetstrategien. Oplæg og proces på budgetseminaret skal understøtte et innovativt arbejde med de politiske visioner for og ambitioner med udviklingen af kommunen i byrådsperioden.

 

Digitalisering af budgetmaterialet

Det foreslås, at al materialet som produceres i forbindelse med budgetseminaret ligges på politikerportalen, og der kun udsendes program og budgetvurdering til Byrådet.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At økonomiudvalget godkender

  1. Forslag til budgetmateriale til aprilseminaret
  2. Tidsplan for budgetproces 2015-18.
  3. Programmet for budgetseminaret i april 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Administrationens indstilling blev godkendt.


Thomas Bak (V) stillede forslag om, at borgermødet om budgettet afskaffes.


For stemte:6 Lars Simonsen (B), Ulla Hardy Hansen (C) Helle Abild Hansen (I) Flemming Rømer (O), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V).


Imod stemte:5 Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Thomas Lykke Pedersen (A) Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø).


Forslaget blev vedtaget.