Nr.41 - Tilladelse til etablering af sektionsmålerbrønd ved Højsager Mølle.

Sagsnr.: 13/45964

 

Beslutningstema

Der er skal tages stilling til ansøgning om etablering af en vandsektioneringsbrønd på kommunens grund ved Højsager Mølle.

Sagsfremstilling og økonomi

Landinspektør Henrik Hjort har på vegne Fredensborg Forsyning ansøgt om tilladelse til at etablere en sektionsmålerbrønd ved den eksisterende hovedvandledning på Højsagervej. Selve brønden ønskes etableret på den grund, hvor Højsager Mølle er beliggende.


Det oplyses, at projektet går ud på at etablere en underjordisk måler, som kan registrere ”flowet” af vand i de eksisterende hovedledninger. Der etableres et dæksel i terrænniveau samt et el-skab.


Der ønskes indgået en aftale med kommunen om ret til at anlægge brønden og sikre dens tilstedeværelse ved tinglysning af en deklaration på ejendommen.


Der er fremsendt forslag til (standard) deklaration samt tegning, der viser den ønskede placering af brønden. Der skal foretages udgravning til selve brønden, ligesom der skal foretages anlæg af ledninger for at opnå forbindelse mellem den nye brønd og eksisterende vandledninger. Selve arbejdet vil foregå efter nærmere aftale med kommunen.


Der tilbydes kommunen et beløb på 10.000 kr. som ”erstatning” for de ulemper som anlæggelsen af brønden og afgivelse af rettigheder ifølge deklarationen medfører.


Administrationen har foretaget såvel en intern som en ekstern høring af relevante interessenter, herunder af Møllelauget og Naturfrednings-foreningen. Ingen af parterne har udtalt sig imod etablering af sektionsmålerbrønden, men der er ikke helt enighed om den endelig placering af brønden. Administrationen beder derfor om bemyndigelse til at forhandle dette på plads med Fredensborg Forsyning under hensyntagen til indholdet af de høringssvar, der foreligger.

Bevilling

Der meddeles en indtægtsbevilling på 10.000 kr., der tilgår kassebeholdningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. at der gives tilladelse til, at Fredensborg Forsyning etablerer en sektionsmålerbrønd på kommunens grund ved Højsager Mølle
  2. at det godkendes, at der tinglyses en deklaration om etablering af brønden, dens drift og vedligeholdelse på ejendommen
  3. at Fredensborg Forsyning betaler et beløb til kommunen på 10.000 kr. for opnå rettighederne omtalt i punkt 1 og 2.
  4. at Byrådet meddeler en indtægtsbevilling på 10.000 kr., der tilgår kommunens kassebeholdning.
  5. at administrationen bemyndiges til at forhandle den endelige placering af brønden på plads med Fredensborg Forsyning under hensyntagen til høringssvarene fra de involverede interessenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.