Nr.37 - Valg til Europa-parlamentet og folkeafstemning den 25. maj 2014

Sagsnr.: 13/45443

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en række spørgsmål i forbindelse med valg til Europaparlamentet samt den forventede folkeafstemning om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014:


 • Valg af valgstyrere
 • Valg af formænd for valgstyrerne
 • Udpegning af tilforordnede vælgere
 • Diætsats
 • Indkaldelse af administrativt personale om aftenen
 • Brevstemmeafgivning
 • Indsamlinger til velgørende formål
 • Kørsel af vælgere
 • Digitale Valglister
 • Økonomi og
 • Henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren

Sagsfremstilling og økonomi

Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg til Europaparlamentet. Samme dag forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet at der skal  afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol.


Der skal således afholdes to forskellige valghandlinger samme dag, hvor to forskellige vælgergrupper har valgret.


Valgene skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet afholdes fysisk adskilt og som minimum med særskilte valgborde, valglister og stemmekasser.


Der skal vælges valgstyrere og tilforordnede til henholdsvis Europaparlamentsvalget og folkeafstemningen. Der er intet til hinder for, at det er de samme personer som vælges til begge valg.


Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i valgkredsen (Fredensborg og Hørsholm kommune).


På byrådets konstituerende møde blev der valgt 4 medlemmer og 4 suppleanter til valgbestyrelsen:

 

Medlem

Stedfortræder

Thomas Lykke Pedersen

Per Frost Henriksen

Ulla Hardy-Hansen

Christian de Jonquieres

Flemming Rømer

Kim E. Jensen

Thomas Elgaard

Thomas Bak


Det er samme valgbestyrelse til Europaparlamentsvalget som til folkeafstemningen.


Valgstyrere

Det er besluttet at have 9 valgsteder. Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hvert valgsted. Det er lagt til grund at dette er uændret. Det må gerne være de samme valgstyrere til begge afstemninger.


Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode jfr. Styrelsesloven med mindre andet aftales i byrådet.


Den forholdsmæssige fordeling af de 45 pladser vil efter d’Hondts metode blive:

A: 17

B: 3

C: 3

D: 1

F: 1

I:  1

O: 3

V: 15

Ø: 1


Valg af formænd for valgstyrerne

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne pr. valgsted til henholdsvis Europaparlamentsvalget samt folkeafstemningen. Det må gerne være den samme formand for begge valghandlinger.


Formændene vælges efter forholdstalsvalg – det betyder følgende fordeling:


A: 4

V: 4


B, C og O skal trække lod om 1 plads som valgstyrerformand.


Det indstilles, at der blandt valgstyrerne udpeges en formand for hvert valgsted som er formand for begge valghandlinger.


Tilforordnede vælgere.

Der udpeges et antal tilforordnede vælgere.


Da der er tale om to særskilte valghandlinger med valgborde til begge valg vil der være brug for yderligere tilforordnede vælgere.


Det vurderes at der skal udpeges 16 tilforordnede til hvert valgsted. Dog kun 7 tilordnede til Karlebo.


Ved valg efter forholdstalsmetoden fordeles de 135 tilforordnede som følger (se bilag):


A: 45

B: 10

C: 10

D:  5

F:  5

I:   5

O: 10

V: 40

Ø: 5


Det anbefales, at der udpeges 16 tilforordnede pr. valgsted, dog 7 tilforordnede til Karlebo – i alt 135 tilforordnede, samt at der her ud over tilbydes en plads til hvert af de partier som er opstillet til Europaparlamentsvalget, men ikke repræsenteret i Byrådet.


Diæter

Ændring i valglovgivningen giver mulighed for, at Byrådet kan vælge, om der skal ydes diæt til valgstyrere og tilforordnede og hvor store disse diæter i givet fald skal være.


Byrådet kan fastsætte en diætsats på 800 kr. og op til 2.000 kr. pr. valgstyrer/tilforordnet vælger.


Der er ved dette valg udpeget i alt 180 valgstyrere/tilforordnede. En fastsættelse af en diætsats på 2.000 kr. som ved Kommunal- og Regionsvalget vil indebære vil indebærer en udgift på 360.000 kr.


Indkaldelse af administrativt personale.

Der indkaldes tre administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i hele valghandlingen. Karlebo dog to medarbejdere.


Herudover kan der være behov for indkaldelse af to til tre ekstra til optællingen om aftenen.


Det anbefales, at administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter om der skal indkaldes et ekstra antal administrative medarbejdere pr. valgsted til stemmeoptællingen om aftenen. Der gøres opmærksom på, at indkaldelse af ekstra administrativt personale medfører en yderligere udgift.


Brevstemmeafgivning

Vælgerne tilbydes som ved kommunalvalget at kunne afgive deres brevstemme i Borgerservice på Rådhuset samt i de sidste to uger op til valget at kunne brevstemme på kommunens biblioteker i den borgerbetjente åbningstid.


Ministeriet opfordrer til at man mindst ét sted i kommunen holder åbent lørdag den 10. og lørdag den 17. maj for brevstemmeafgivning. Det planlægges at holde åbent i Borgerservice begge lørdage samt tillige at holde åbent på bibliotekerne lørdag den 17. maj.


Til at modtage brevstemmer forud for valget i vælgerens eget hjem, på plejecentre m.m. skal der udpeges to tilforordnede. Der vil være to fra administrationen som vil bistå den tilforordnede, således at der oprettes to hold.


Det anbefales, at Socialdemokratiet og Venstre udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgerens eget hjem, på Plejecentre m.m.


Gennemgang af brevstemmer.

Valgstyrerne indkaldes til brevstemmegennemgang på rådhuset den 24. maj kl. 11.00


Indsamlinger på afstemningsstederne.

Byrådet afgør, hvorvidt anmodninger om tilladelse til indsamlinger til velgørende formål på valgdagen skal imødekommes.


Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamling på valgstederne, samt at indsamlingerne skal foregå ubemandet uden for valglokalet.

 

Kørsel af vælgere

Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/handicappede til og fra valgstederne.


Økonomi

Der er i budgettet afsat 594.000 kr. til afholdelse af valg til Europa-parlamentet.


Da det forventes, at der samtidig skal afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol, vil det med ”Valgdirektivet” fra Økonomi- og Indenrigsministeriet medføre en yderligere udgift på 600.000 kr., som følge af, at de to afstemninger skal afholdes som to særskilte valg, hvilket kræver ekstra bemanding, dobbelt IT-udstyr til Digitale Valglister m.m.


Henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren

Der er således betydelige økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for kommunen at afholde to særskilte valg den 25. maj 2014.

Det indstilles derfor, at Byrådet retter henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren for at gøre opmærksom på de store konsekvenser som to særskilte valg har for kommunen.


Samtidig foreslås det, at man gør ministeren opmærksom på de uhensigtmæssige store stemmesedler som blev benyttet ved Regionsrådsvalget.

Bevilling

Der er afsat 594.000 kr. i budgettet til afholdelse af valg til Europaparlamentet. Der forventes en merudgift på 600.000 kr. såfremt der ikke gives tilsagn om at de to særskilte valg kan afholdes som ét.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert af de 9 valgsteder fordelt efter d’Hondts metode
 2. At der blandt valgstyrerne udpeges en formand for hvert valgsted
 3. At der udpeges 16 tilforordnede til hvert valgsted, dog kun 7 tilforordnede til Karlebo
 4. At der tages beslutning om diætsatsen til valgstyrerne/tilforordnede fastholder niveauet som ved Kommunal- og Regionsvalget 2013
 5. At valgstyrerformanden i samråd med administrationen beslutter om der eventuelt skal indkaldes yderligere to til tre administrative til optællingen om aftenen
 6. At Socialdemokratiet og Venstre udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på Plejecentre m.m.
 7. At borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamlinger på valgstederne
 8. At der tilbydes gratis kørsel til ældre/handicappede
 9. At merudgiften som konsekvens af den planlagte folkeafstemning på 600.000 kr., såfremt der ikke gives tilsagn fra ministeriet om at de to særskilte valg kan afholdes som ét, tages med i budgetrevisionen pr. 30.6.2014.
 10. At der rettes henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren, hvori der gøres opmærksom på de betydelige konsekvenser for afholdes af to særskilte valg søndag den 25. maj 2014 samt bemærkninger til Regionsrådsvalget uhensigtsmæssig store stemmesedler ved regionsrådsvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Anbefaler administrationens indstillinger med den præcisering i forhold til valg af formænd for valgstyrere, at der til Liste A – skal udpeges 4, til Liste V udpeges 3 og at B, C, O og V skal trække lod om 2 pladser.


Lodtrækningen betød, at de 2 pladser går til Liste O og Liste V.


Vedr. punkt 4 fastholdes de nuværende diætsatser.