Nr.36 - Evaluering af kommunal- og regionsrådsvalget

Sagsnr.: 12/28631

 

Beslutningstema

Evaluering af kommunal- og regionsrådsvalget den 19. november 2013 til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Overordnet

Kommunalvalget 2013 forløb godt og tilfredsstillende i kommunen.

Der var 30.206 vælgere og heraf valgte 22.522 at stemme.

Valgdeltagelsen steg fra 67,8 procent ved sidste valg og til 74,6 procent.

 

Det er over landsgennemsnittet og er blandt andet resultatet af nye initiativer samt kampagner målrettet sofavælgerne.

 

Der blev iværksat følgende initiativer for at øge valgdeltagelsen:

 • Personligt servicebrev til ca. 2.500 ikke-danske statsborgere
 • Brev til samtlige bolig-, grundejerforeninger m.m. med opfordring til at sætte valget på dagsordenen og ophænge brevstemmeplakater i fællesrum o.lign.
 • Brev til 23 omkringliggende uddannelsesinstitutioner (gymnasier, erhvervsskoler m.fl.) om at sætte valget på skoleskemaet og tilbud om at politikerne stiller sig til rådighed
 • Særskilt brev til NGG med tilbud om at komme klassevis og afgive brevstemme
 • Husstandsomdeling af pjecen ”Det er alles valg” i udvalgte boligområder
 • Demokrati-udstilling
 • Brevstemmeafgivning på bibliotekerne i hele den borgerbetjente åbningstid
 • Udvidet åbningstid på Rådhuset på hverdage til kl. 18 samt lørdage
 • Tilbud om brevstemmeafgivning på Fredensborg Station
 • Outdoor-reklamer på 12 centrale busstoppesteder, togstationer (sofavælger-budskab m.m.)
 • Roll-Ups på rådhus og bibliotekerne ”stem allerede i dag”
 • Plakater om mulighed for brevstemme til ophængning i kommunens institutioner
 • Valgcafe  ved brevstemmeafgivningen på plejecentrene
 • To kommunale vælgermøder -  den 4. november og den 13. november
 • Ungevalg på skolerne for 8.-9. klasserne
 • Gratis kørsel til ældre/gangbesværede
 • Gratis kaffe og kage på valgdagen
 • Forskønnelse af valgstederne med skiltning, valggardiner m.m.

 

Brevstemmeafgivningen

Man kunne brevstemme fra den 20. august og frem til valget. 1.334 vælgere benyttede sig af muligheden for at kunne brevstemme. Ved sidste kommunalvalg var tallet 764.  Det nye tilbud om at kunne brevstemme på kommunens biblioteker i hele den borgerbetjente åbningstid blev benyttet af op mod 600 vælgere og må betegnes som en stor succes.

 

Rådhusets lange åbningstid indtil kl. 18 på hverdage de sidste uger op til valget, blev benyttet af meget få vælgere (kun enkelte ekspeditioner hver dag), mens lørdagsåbent de sidste tre lørdage på Rådhuset var velbesøgte.

Forsøget med muligheden for at brevstemme to eftermiddage (kl.14-17.30)  på Stationen i Fredensborg blev benyttet af 20 borgere og menes ikke at stå mål med de afsatte ressourcer, hvorfor det ikke anbefales at iværksætte dette tiltag ved næste valg.

 

Det var under overvejelse at oprette mobile valgsteder for brevstemmeafgivning, blandt andet ved flere af de store kommunale daginstitutioner. Der vil blive indhentet erfaringer fra andre kommuner omkring dette, for eventuelt indførelse af dette tilbud ved næste kommunalvalg.

 

Valgstederne og bemandingen

Der har været mange positive tilbagemeldinger fra vælgerne og de tilforordnede med hensyn til gratis kaffe og kage på valgdagen, ligesom det nye design med valggardiner m.m. er blevet godt modtaget af vælgerne.

 

Valgstyrerformændene og de administrativt ansvarlige har givet udtryk for at antallet af tilforordnede og administrative medarbejdere var tilstrækkeligt, men det kan overvejes at de som mødte ind kl. 17.00 på valgdagen kommer ind fra morgenstunden i stedet.

 

På flere af valgstederne var stort set alle tilforordnede opstillet til valget, hvilket kan være problematisk ved hjælp til afgivning af stemmer /vognstemmer m.m.

 

På Nivå Skole blev der benyttes en anden indgang og lokale på grund af ombygning. Det var en nødløsning som ikke fungerede fuldt tilfredsstillende og der flyttes tilbage til de ”normale” valglokaler igen ved fremtidige valg.

 

På Humlebæk Skole, Baunebjergvej var valget flyttet til nye lokaler. Lokalerne fandtes egnet til afholdelse af valg og vil også blive benyttet fremover.

 

Stemmesedlerne

Stemmesedlerne til regionsrådvalget var meget store – væsentlig større end ved sidste valg (ti partier mere). Det var uoverskueligt for vælgerne at skulle sætte deres kryds og stemmesedlerne fyldte enormt i stemmeurnerne, så selv om der var indkøbt 30 stk. ekstra stemmeurner i forhold til sidste kommunal- og regionsvalg kom der til at mangle stemmeurner. Flere stemmeurner blev fremskaffet i løbet af selve valgdagen. Til næste kommunal- og regionsrådsvalg vil der blive indkøbt særlige stemmeurner i pap som kan være som reserve på hvert valgsted.

 

De små afkrydsningsfelter på stemmesedlerne gjorde det svært at finde krydsene – især på regionsstemmesedlerne, hvilket også gjorde at optællingen om aftenen trak længere ud end ved sidste valg. De sidste resultater fra personoptællingen til kommunalvalget kom først efter midnat.

 

Digitale valglister

To steder var der lidt begyndervanskeligheder med de Digitale Valglister. Ved fremtidige valg vil der være en IT-kyndig til stede på hvert valgsted ved opstart på valgdagen. Erfaringerne i øvrigt med Digitale Valglister er gode og er et redskab som hjælper til at der er færre fejl og letter ekspeditionen væsentligt ved valgbordene.

 

Ungevalget

Ungdomsvalget var en succes blandt 8. og 9. klasserne på kommunens skoler, og med en stemmeandel på 79 pct. er grundstenen lagt for en fremtidig demokratisk deltagelse.

 

Vælgermøderne

De to vælgermøder som kommunen afholdte var velbesøgte og forløb tilfredsstillende og supplerende hinanden godt.

 

Demokratiudstillingen

Fredensborg Arkivernes vandreudstilling om ”Demokratiets udvikling i kommunen”  blev udstillet på 13 steder i kommunen, deriblandt kommunens biblioteker og ældrecentre.

 

Valgplakater

Det var tilladt at hænge valgplakater op fra midnat mellem den 25. og 26. oktober. Der har været en drøftelse på tværs af partierne om at aftale fælles spilleregler omkring ophængning af valgplakater ved næste kommunalvalg, uden i øvrigt at involvere kommunen.

 

Forskningsprojekt

Kommunen har meldt sig til et forskningsprojekt hvor vi i løbet af sommeren vil modtage en rapport med en uddybende analyse af hvem som stemte til kommunalvalget  – også set i forhold til kommunalvalget i 2009.

 

Når rapporten forelægger vil den blive forelagt til orientering for Økonomiudvalget.

 

Økonomi

De samlede udgifter til kommunal- og regionsvalget beløb sig til 1.638.000 kr. som blev afholdt inden for kommunens samlede budget.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Tages til efterretning suppleret med Økonomiudvalgets eventuelle bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Orienteringen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.