Nr.327 - Eventuelt salg af grund/ejendom til Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening

Sagsnr.: 13/7410

 

Beslutningstema

Stillingtagen til eventuelt salg af en grund/ejendom til Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening.

Sagsfremstilling og økonomi

Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening (DikevFonden) spurgte i 2013 om mulighederne for at købe en grund/ejendom i kokkedalområdet til Dikevfonden, med henblik på at fonden kan opføre et bygning til brug for Kokkedal Ungdoms- og Kulturforenings (KUKFs) foreningsaktiviteter herunder til religiøse formål.


Sagen var planlagt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 23. september 2013, men blev efter foreningens ønske taget af dagsordenen.


Den 22. september 2014 besluttede Økonomiudvalget at udleje gymnastiksalen ”Egedalssalen” i Egedalshallen i 1½ time om fredagen på en 1 årig aftale med virkning fra 1. august 2014.


Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening har nu henvendt sig til kommunen på ny og bedt om at deres ansøgning om at købe en grund/ejendom genoptages.


Dikevfonden står for ”Den Selvejende Institution Islamisk kultur og Undervisningscenter i Danmark”. Dikev fonden har ifølge sit regnskab for 2012 en egenkapital på knap 20 mio. kr. Fonden ejer fx en ejendom i Helsingør, som man lejer ud til KUKFs søsterforening på samme vilkår, som man ønsker det i Fredensborg.


Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at KUKF primært ønsker en byggegrund på minimum 1.000 m2. Bygningen skal indeholde lokaler til minibibliotek, cafe, møde- og konferencerum samt lokaler til lektiecafe og undervisning af ca. 20 til 25 personer. Endelig skal bygningen indeholde et bederum på ca. 200 m2.


KUKF angiver i sin ansøgning, at man primært er interesseret i at købe en grund. Sekundært er man interesseret i at købe og udvikle Græstedgård eller i, at foreningens lokaleønsker tænkes ind i planlægningen af Byens Hus.


På det luftfoto, der er vedlagt dagsordenen som bilag 1, er angivet de 4 kommunale arealer i Kokkedal/Nivå, der principielt kan sælges til det ansøgte formål. Det drejer sig om et areal ved Egedalshallen, et areal ved Medborgerhuset Egedal, et areal ved Kokkedal Skole samt Græstedgård.


Det gælder for alle de grunde/ejendomme, som KUKF har fremsat ønske om eventuelt at købe, at der foregår eller planlægges at skulle foregå andre aktiviteter på arealerne. KUKFs ønsker skal således, i det omfang de efterkommes, koordineres med og prioriteres i forhold til disse aktiviteter.


Et eventuelt salg af en grund eller ejendom i Kokkedal til Dikevfonden/KUKF vil konkret skulle vurderes i forhold til følgende sager:


Klimaprojektet i Kokkedal

Planlægning af Byens Hus

Etablering af klubtilbud i Kokkedal

Udmøntning af strategi for optimering af lokaleanvendelse


Vedrørende Byens Hus er det politisk besluttet at Byens Hus ikke kan bruges til religiøse formål.


Økonomiudvalgets behandling kan således overordnet munde ud i en af følgende modeller:


  1. En beslutning om, at der skal arbejdes videre med salg af en bestemt grund/ejendom.
  2. En beslutning om, at der gives KUKF en særstilling i forhold til Byens Hus, jf. foreningens ønske.
  3. En beslutning om, at udvalget hverken kan gå ind for A eller B og KUKF derfor må henvises til at søge lokaler efter folkeoplysningslovens regler.


Administrationen bemærker vedrørende punkt c, at kommunen jf. folkeoplysningsloven skal lave en konkret vurdering af aktiviteterne og at kommunen ikke må give støtte til aktiviteter med karakter af ”egentlige kirkelige handlinger”. Til disse aktiviteter vil foreningen kunne leje kommunale lokaler.


Administrationen bemærker, at grundstykket ved Egedalshallen og grundstykket ved Kokkedal Skole er arealer, der har en meget central placering i forhold til det store klimaprojekt i Kokkedal.


I lyset af de eksisterende projekter og tiltag peger administrationen på Græstedgård, som det mest egnede sted. Græstedgård anvendes i dag som fritidsfacilitet. De eksisterende brugere af huset vil i så fald skulle afholde deres aktiviteter i andre faciliteter. I Kokkedal er der en række forskellige kommunale faciliteter. I dagtimerne i hverdagen kunne det fx være på Egedal, hvor administrationen fordeler tider og hvor der pt. er ledige timer og det kunne være det kommende i Byens Hus og på Kokkedal Skole. Administrationen bemærker at en samling af fritidsaktiviteter på færre matrikler vil være i tråd med intentionerne i udmøntningen af bygningsanalysen, hvor der arbejdes med at; øge brugsprocenten i kommunale bygninger til fritidsaktiviteter, skabe synergi mellem fritidsaktiviteter, koncentrere renovering og modernisering på færre bygninger og at effektivisere ejendomsdriften på området. Administrationen bemærker, at Græstedgård også indgår i andre sager. Aktuelt som hus for placering af et tilbud om 18+ aktiviteter i Kokkedal.


Et salg af en kommunal ejendom til Dikevfonden vil kun kunne ske via et offentligt udbud.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser kan ikke konkret vurderes på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Styrelsesloven m.fl.

Kompetence

Økonomiudvalget

Elektroniske bilag

1)    Bilag 1- luftfoto med kommunale grunde

Indstilling

  1. At økonomiudvalget drøfter sagen og tager stilling til, hvilken model, jf. sagsfremstillingen, der skal arbejdes videre med.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med model A. Økonomiudvalget forudsætter, at der ikke nødvendigvis skal være tale om en kommunal grund.

Økonomiudvalget besluttede at åbne sagen.