Nr.326 - Egedalsvænge - renovering - budgetoverskridelse.

Sagsnr.: 10/31479

 

Beslutningstema

Orientering om en meget alvorlig budgetoverskridelse i forbindelse med renovering af Boligforeningen 3B’s afdeling i Egedalsvænge.


Direktør Bent Frederiksen og organisationsbestyrelsesformand Steffen Morild fra Boligforeningen 3B er inviteret til på mødet nærmere at redegøre for sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med styringsdialogmødet den 11. november 2014 med Boligforeningen 3B oplyste boligforeningens repræsentanter, at der er meget betydelige ekstraudgifter i forbindelse med renoveringsarbejderne i Egedalsvænge.

 

På trods af at renoveringen har været i gang i ca. 1½ år, var det første gang, kommunen hørte om, at der ville blive tale om en overskridelse af renoveringsarbejdets budget.

 

Ved Byrådets godkendelse af skema B den 1. oktober 2012 var der kalkuleret med støttede og ustøttede arbejder for i alt 324 mio. kr. ekskl. klimaprojektet på 22 mio. kr.

 

3B oplyser nu, at de samlede arbejder i værste fald er 169,3 mio. kr. større, således at de samlede udgifter kan opgøres til 493,5 mio. kr. ekskl. klimaprojektet på 22 mio. kr.

 

Boligorganisationen har pligt til at kontakte kommunen og Landsbyggefonden i den situation, hvor udgifterne begynder at overstige de beløb, kommunen og Landsbyggefonden har godkendt. Det har man ikke gjort i den foreliggende sag, hvor boligforeningen allerede for 12-16 måneder siden var bekendt med, at der ville komme meget betydelige overskridelser af budgettet. Dette er yderst kritisabelt.

 

Umiddelbart efter styringsdialogmødet den 11. november har administrationen derfor afkrævet boligforeningen en skriftlig redegørelse, der bl.a. skulle indeholde oplysninger om, hvorledes den forventede budgetoverskridelse vil påvirke lejebetalingen, kommunens medfinansiering/garantistillelse samt afdelingen Egedalsvænges økonomi i det hele taget.

 

Administrationen har modtaget boligforeningen 3B’s redegørelse den 27. november og har endvidere afholdt møde den 8. december med boligforeningens organisationsbestyrelsesformand, direktør og byggechef.

 

Administrationen har endeligt foranlediget, at organisationsbestyrelsesformanden og direktøren kommer til stede på økonomiudvalgets møde for nærmere at forklare sagen.

Bevilling

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget udtaler sin kritik af Boligforeningen 3B’s håndtering af renoveringssagen, dels af budgetoverskridelsens størrelse dels af den manglende information om forholdene til Fredensborg Kommune som tilsynskommune vedrørende afdelingen i Egedalsvænge.
  2. At Økonomiudvalget drøfter sagens videre forløb med baggrund i redegørelsen fra 3B på mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Godkender administrationens indstilling med den præcisering i indstillingens punkt 1, at der udtales skarp kritik af Boligforeningen 3B.


Økonomiudvalget besluttede at åbne sagen.