Nr.322 - Kvalitetsstandarder 2015

Sagsnr.: 14/41401

 

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældreområdet for 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år godkende kvalitetsstandarderne


Overordnet er det gennemgående at kvalitetsstandarderne for ældreområdet er blevet præciseret således at det nye lovforslag er integreret i næste års kvalitetsstandarder.


§ 83 a ”kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp”


Der lægges fortsat vægt på at vurderingen skal være individuel og konkret samt tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.


I år er der ligeledes udarbejdet en ny kvalitetsstandard for nødkald.


I kvalitetsstandarden for rengøring er serviceniveauet ændret således at borgeren kan få gjort rent en gang efter eget valg i ugerne 28,29,30 og 31. Dette svarer til en reduktion på én gang. Borgere med særligt behov vil fortsat få rengøring to gange i perioden.

Reduktionen er begrundet i indhentelse af prioriteringsbidraget 2015. Prioriteringsbidraget udgør ca. 12 mio på ældreområdet. Reduktion i rengøringsniveau udgør ca 0,3 mio.


I Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning – Serviceloven § 86 stk.2 er serviceniveauet ændret således, at hvor der tidligere maksimalt måtte gå 15 hverdage før træningen skulle være iværksat, nu maksimalt må gå 10 hverdage.


I kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel er blinde og svagtseende inkluderet til at kunne modtage denne ydelse. Formålet er at sidestille denne

gruppe med andre bevægelseshandicappede. Det omhandler borgere, der er ude af stand til at anvende offentlig transport. Der er således tale om en serviceudvidelse. Da der er tale om få borgere i målgruppen, forventes serviceudvidelsen ikke at udgøre en økonomisk udfordring.


De andre kvalitetsstandarder har blot mindre ændringer i de hidtidige standarder, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.


Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt og drøftet med repræsentanter for Seniorråd og Danske Handicaporganisationer. Møderne har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i kvalitetsstandarderne

Derudover er kvalitetsstandarderne til høring i Handicaprådet. Høringssvaret foreligger til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At kvalitetsstandarder for Ældre- og Handicapområdet 2015 godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2014

Standarden for rengøring bør sproglig tilrettes således at det fremgår tydeligt at der kun ydes rengøring én gang i ugerne 28-31. Der bør være en særlig opmærksomhed på støv/pollen allergikere.

DH gjorde opmærksom på mulige hygiejneproblemer i forbindelse med reduktion i rengøringen.


I standarden for nødkald bør responstid anføres.

Handicaprådet vil på et senere møde drøfte udfordringerne med adgang til bank og posthus.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Udtalelse af 8. december 2014 fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.