Nr.317 - Endelig ejerstrategi for Fredensborg Forsyning

Sagsnr.: 13/12459

 

Beslutningstema

Stillingtagen til endeligt udkast til ejerstrategi for Fredensborg Forsyning på baggrund af høring i selskabets bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 2010 blev kommunens vand- og affaldsforsyning overført til kommunale aktieselskaber under koncernen Fredensborg Holding A/S.

I forbindelse med selskabsgørelsen af det kommunale forsyningsområde er det blevet en udbredt praksis at udarbejde ejerstrategier. Denne ejerstrategi lægger sig således op af de ejerstrategier, som andre kommuner har udarbejdet.

En ejerstrategi udtrykker ejerens overordnede og strategiske mål og ønsker med selskabet.

 

Fredensborg Kommune er eneaktionær i Fredensborg Forsynings A/S. Det er således kommunens ejerstrategi og det er Byrådet, der vedtager denne.

Ejerstrategien fungerer som strategisk grundlag for bestyrelse og ledelse i de fem selskaber:

 

  • Fredensborg Forsyning Holdning A/S
  • Fredensborg Affald A/S,
  • Fredensborg Vand A/S,
  • Fredensborg Spildevand A/S
  • Fredensborg Forsyning A/S.

 

Fredensborg Kommune ønsker med ejerstrategien at beskrive kommunens overordnede målsætning for selskabet. Ejerstrategien beskriver således kommunens overordnede strategi for selskabets virke. Det er selskabets ledelse, som står for den konkrete udmøntning af ejerstrategien.

 

Høringssvar 

Udkast til ejerstrategien blev godkendt af Plan, Miljø- og Klimaudvalget i juni 2014, herefter har ejerstrategien været i høring i selskabet bestyrelse.

 

Bestyrelsen har behandlet udkastet til ejerstrategien og har desuden haft ejerstrategien til kommentering blandt forbrugerrepræsentanterne.

 

De samlede kommentarer fra bestyrelsen er jf. det vedhæftede bilag som følger:

-      at indstille til kommunalbestyrelsen, at indarbejde forsyningssikkerhed, økonomi og bæredygtighed i Ejerstrategiens punkt 1 om baggrund og formål.

-      at indstille til kommunalbestyrelsen at afsnit 2 udgår i Ejerstrategiens punkt 2 om selskabets ledelse.

 

Tilrettelser på baggrund af høringssvar

På baggrund af høringssvaret er der udarbejdet et endeligt udkast til ejerstrategi for Fredensborg Forsyning.

Det andet afsnit i ejerstrategiens punkt 2 om selskabets ledelse er taget ud, idet det blot beskrev gældende lovgivning.

Med hensyn til ønsket om at indarbejde forsyningssikkerhed, økonomi og bæredygtighed er det imidlertid emner, som allerede indgår i udkastet til ejerstrategien under temaet ”forventninger til selskabet”.

Således beskrives forsyningssikkerhed i pind 3, økonomi i pind 2 og bæredygtighed i pind 6. Afsnittet vedr. baggrund og formål omhandler baggrund og formål med strategien, mens afsnittet forventninger til selskabet omhandler formålet med selskabet. Bestyrelsens ønske om, at de tre temaer indgår i beskrivelsen af selskabets formål, synes således opfyldt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At endeligt udkast til ejerstrategi for Fredensborg Forsyning godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.