Nr.316 - Orientering om arbejdet med infrastrukturanalyse

Sagsnr.: 14/39598

 

Beslutningstema

Orientering om arbejdet med infrastrukturanalyse.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget for Infrastruktur og Trafik har ønsket forelagt en sag med oplæg til en samlet infrastrukturanalyse for Fredensborg Kommune.

 

Administrationen foreslår at Infrastrukturanalysen kan udmunde i en trafikplan og strategi, som vil kunne udstikke rammerne for kommunens arbejde med trafiksystemet ud fra fastlagte hovedformål og kommunens vision.

 

Trafikplanen kan være bindeleddet mellem det fremtidsperspektiv som fremgår af kommuneplan og andre langsigtede planer, og de mere operationelle planer om trafiksikkerhed, hastighed, strategien for kollektiv trafik, cykelpolitik og skolevejsanalyse mv.

 

Administrationen foreslår at analyse og trafikplan omfatter kommunens trafiksystem set dels i en regional sammenhæng herunder også den fremtidige adgang til Hillerød hospital, dels i kommunal sammenhæng og dels på lokalt niveau ide fire bysamfund og landsbyerne.

 

Administrationen foreslår desuden at analysen og trafikplanen omfatter både bil, kollektiv trafik og cykling.

 

Administrationen har bedt rådgivningsfirmaet Rambøll om bistand til arbejdet med planen. Rambøll er i gang med at udarbejde arbejdsprogram for opgaven efter input fra administrationen. På næste møde i Udvalget for Infrastruktur og Trafik forventes forelagt mere detaljeret plan for gennemførelse af analysen. 

 

Der er ikke afsat midler særskilt til infrastruktur og analyser som denne. Infrastrukturanalysen foreslås finansieret via budgettet til Trafiksikkerhed. Dette kræver i givet fald omdisponering inden for budgettet til trafiksikkerhed. 


Sagsbehandling efter den 19. november 2014

Infrastrukturanalysens indhold er som nævnt ikke nærmere specificeret, men administrationen skønner, at  opgaven kan løses indenfor et beløb i størrelsesordenen 300.000 til 400.000 kr.

Bevilling

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser.

Kompetence

Udvalget for Infrastruktur og Trafik.

Indstilling

  1. At udvalget drøfter mulige ønsker og forventninger til analysen, herunder finansiering af analysen.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 19-11-2014

Udvalget tog indholdet forslagene om indhold af analyse til efterretning og oversendte spørgsmålet om finansiering af analysen til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på udmøntning fra infrastrukturpuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Økonomiudvalget afventer yderligere salg af ejendomme og grunde i 2015.