Nr.315 - Langstrup Skydebane

Sagsnr.: 14/40730

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sagen og skal herunder tage stilling til administrationens afgørelse af 8. oktober 2014 vedrørende gyldigheden af tidligere meddelt landzonetilladelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Et flertal i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (A, C og V) har ønsket administrationens afgørelse af 8. oktober 2014 optaget på dagsordenen til udvalget.

 

Langstrup Skydebane, kortfattet beskrivelse

Langstrup Flugtskydningsbane er etableret på Langstrup Mosevej 1 i 1968 og fik miljøgodkendelse i 1998. Arealet, hvorpå skydebanen er beliggende, samt bygninger og maskiner ejes af Asminderød-Grønholt (ca. 520 medl.) og Tikøb (ca. 150 medl.) Jagtforeninger.


Skydebanen har 3 banetyper:

  • En jagtbane med 4 standpladser,
  • En nordisk trapbane med 5 standpladser
  • En bagdue-standplads til jagtprøver.

Skydebanen benyttes til sportsskydediscipliner under Danmarks Jægerforbund, jagtrelateret træning, øvelseskurser for jagt-aspiranter, jagtprøver og konkurrencer m.m.


Fra 1. jan 2014 skal jagtprøven suppleres med en haglskydeprøve, inden jagt-aspiranterne kan begynde at gå på jagt.


Ny miljøgodkendelse

Langstrup Skydebane har i foråret 2014 ansøgt om at etablere standplads og skydehus på et areal nord for det nuværende skydeareal. Dette fordrer blandt andet en ændring af skydebanens nuværende miljøgodkendelse. Ændringen kan i være enten et tillæg til nuværende miljøgodkendelse eller en ny samlet miljøgodkendelse.


I grundlaget for skydebanens nuværende miljøgodkendelse fra 1998 var lerdueforbruget opgivet til ca. 90.000 årligt. Dette forbrug har været stærkt stigende de seneste år og er nu mere end fordoblet ifølge skydebanens egne indberetninger.


Administrationen vurderer derfor, at den nuværende miljøgodkendelse er utidssvarende, idet aktiviteten (og dermed støjforureningen) går langt ud over det grundlag, som godkendelsen er givet på. Endvidere har skydebanen ændret middelskudretningen på bagdue-standpladsen.


Det kan oplyses, at Fredensborg Kommune som tilsynsmyndighed er forpligtet til at opdatere utidssvarende miljøgodkendelser, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41b.


Skydebanens ansøgning af 13. maj 2014 omfatter etablering af skydehus og standplads på det tilkøbte areal samt skydehuse på fire eksisterende standpladser på den nuværende skydebane. Administrationen er positiv overfor etablering af disse skydehuse, da det reducerer skudstøjen til siderne og bagud.


Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at godkendelsen af de planlagte udvidelser/ændringer på Langstrup Flugtskydningsbane behandles i en samlet ny revideret miljøgodkendelse for alle aktiviteterne.


Ny landzonetilladelse

Arealet (det i 2003 tilkøbte areal) hvorpå udvidelsen ønskes etableret er beliggende i landzone og det ansøgte kan derfor ikke gennemføres uden tilladelse efter lov om planlægning § 35 stk. 1.


Daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune meddelte i 2003 landzonetilladelse til udvidelse af skydebanen.


Det er i imidlertid Administrationens vurdering, at landzonetilladelsen fra 2003 ikke længere er gyldig, da den ikke er udnyttet inden for den frist på 3 år, fra den er meddelt, som gælder i henhold til planlovens landzonebestemmelser.


I andragende af 18. oktober 2003 søges om tilladelse til planmæssig ændring af areal fra landbrug til skydebane og om udvidelse af miljøgodkendelsen til at omfatte dette areal.


Andraget om landzonetilladelse må således forstås som et andragende om miljøgodkendelsespligtig aktivitet, altså affyring af skud.


I landzonetilladelsen fra 2003 fremgår, at tilladelsen er givet til udvidelse af skydebanen, i henhold til andragende af 18. oktober 2003 og at udvidelsen skal behandles efter bestemmelserne i miljøloven. Af Plan- og Miljøudvalgets beslutning om landzonetilladelse fra 1. december 2003 fremgår specifikt, at tilladelsen forudsætter miljøgodkendelse.


Af skrivelse af 10. september 2014 fra advokat Jan Schøtt-Pedersen redegøres for at arealet siden 2005 har været anvendt til kurser i afstandsbedømmelse, sikkerhed, våbenbetjening og at sådanne aktiviteter normalt er sammenhængende med foreningens skydebaner.


At sådanne aktiviteter har fundet sted på arealet er imidlertid ikke ensbetydende med, at arealet dermed er taget i anvendelse som skydebane med indretning af standpladser til sportsskydning og skydning i forbindelse med jagttræning og jagtprøver.


Det afgørende er, at der ikke er meddelt den forudsatte miljøgodkendelse til godkendelsespligtig aktivitet på arealet.


På baggrund af ovennævnte har administrationen i brev af 8. oktober 2014, meddelt afslag til Langstrup Flugtskydningsbanes ansøgning om etablering af standplads og skydehus på det i 2003 tilkøbte areal, idet der ikke foreligger en gyldig landzonetilladelse til anvendelsen af arealet til skydning.


Administrationen har i brevet af 8. oktober 2014 samtidig gjort opmærksom på, at der i overensstemmelse med landzonebestemmelserne kan søges om tilladelse til etablering af ansøgte.


Udover landzonetilladelse til udvidelse af skydebanen skal bemærkes, at etablering af skydehuse på det nuværende skydebaneareal ligeledes kræver landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Administrationen er positiv overfor en sådan dispensation.


Afgørelse påklaget til NMKN

Langstrup Flugtskydningsbane har i brev af 5. november påklaget Fredensborg Kommunens afgørelse af 8. oktober 2014 til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager gør gældende, at der er givet landzonetilladelse i 2003, og at denne tilladelse ikke er bortfaldet ved manglende udnyttelse. Endvidere gøres det gældende, at den omhandlende ejendom (det tilkøbte areal), der matrikulært er sammenlagt med naboejendommen – hvorpå der lovligt drives skydebane – er taget i brug til skydebaneformål, qua sammenlægningen og qua de faktiske aktiviteter der har foregået siden 2005, jævnfør skrivelse af 10. september 2014.


Fredensborg Kommune skal nu beslutte om afgørelsen af 8. oktober 2014 skal fastholdes, eller om der skal træffes en anden afgørelse. Det vil sige at udvalget konkret skal tage stilling til, om Langstrup Flugtskydningsbanes landzonetilladelse fra 2003 fortsat er gældende.


Hvis udvalget beslutter at fastholde afgørelsen af 8. oktober 2014 skal klagen fra Langstrup Flugtskydningsbane videresendes til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.


Administrationens vurdering

De seneste års tiltagende aktivitet på skydebanerne i Langstrup Mose har givet anledning til klager fra naboer på Lønholtvej/Rolandsvej, Oldvejen samt Vejenbrød og endvidere en del debat i dagspressen.

Klagerne går på følgende forhold:

  • at der skydes meget mere end tidligere
  • at der skydes hver eneste dag
  • at området belastes af en meget stor del af Naturstyrelsens jagtprøver på Sjælland
  • at Miljøstyrelsens vejledning anvender lavere udgangsværdier for haglgeværer ved udarbejdelse af støjberegninger i forhold til Sverige og Norge

Debatten i dagspressen har især taget udgangspunkt i naboernes egne støjmålinger samt skydebanens ønske om at etablere skydehuse for at reducere støjen hos naboerne.


I Langstrup Mose, hvor mange forskellige interesser og hensyn gør sig gældende, er det efter administrationens opfattelse vigtigt at sikre at alle formelle godkendelsesprocedurer er overholdt.


Det er administrationens vurdering, at et procesforløb med udarbejdelse af ny landzonetilladelse og ny miljøgodkendelse for det samlede areal både er den juridisk korrekte men også den tidsmæssigt korteste vej til realisering af Langstrup Flugtskydningsbanes ønsker om udvidelse med ny standplads og skydehuse.


Administrationen anbefaler derfor, at kommunens afgørelse af 8. oktober 2014 fastholdes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, kapitel 7

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At den generelle orientering tages til efterretning.
  2. At administrationens afgørelse af 8. oktober 2014 fastholdes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Udvalget tager indstillingens pkt. 1 til efterretning.


Indstillingens pkt. 2 sat til afstemning.


For stemte 2: B og F


I mod stemte 7: A, C, O og V.


Flertallet        af udvalget mener derfor den i 2003 udstedte landzonetilladelse er gældende, idet den anses for udnyttet.


Hanne Berg (F) begærede sagen i Byrådet.


Udvalget anfører, at ville se kritisk på ny miljøgodkendelse særligt med henblik på støjgener.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Sagen behandles i byrådet.