Nr.313 - Ændring af vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S

Sagsnr.: 14/40895

 

Beslutningstema

Godkendelse af vedtægtsændring for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S i forbindelse med indførelse af særbidrag for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 17. oktober 2014 trådte en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand i kraft. Bekendtgørelsen indebærer, at spildevandsforsyningsselskaber med virkning fra 1. januar 2015 skal opkræve særbidrag fra ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet vand.

 

Ændringen indebærer, at alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Det skal fremgå af spildevandsregningen, hvilke stoffer, der er tale om, og hvad det koster at rense for dem. Særbidraget forventes ikke umiddelbart at påvirke ejendomme/virksomheder i Fredensborg Kommune, da der ikke findes virksomheder, der falder inden for definitionen af særligt forurenende spildevand.

 

Fredensborg Spildevand A/S har indarbejdet ændringen på side 9 og 10 i "Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S", dateret den 12. november 2014 (bilag). Vedtægtsændringen er vist med rødt.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at spildevandsforsyningsselskaberne senest den 1. december 2014 skal sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, og at kommunalbestyrelsen senest den 31. december legalitetsgodkender en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen, dvs. at byrådet skal sikre, at den lever op til gældende lovgivning.

 

Vedtægtsændringen er godkendt på Fredensborg Spildevand A/S bestyrelsesmøde den 12. november 2014.

Administrationen har gennemgået vedtægtsændringen og vurderer, at den er i overensstemmelse med lovgivningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 2010 som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013.

 

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand nr. 1120 af 15. oktober 2014.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.