Nr.311 - Takster for vand og spildevand 2015

Sagsnr.: 14/41013

 

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2015 for vand og spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, vand og affald til Fredensborg Forsyning A/S.

 

Det er selskabet, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning, der efterfølgende godkendes af selskabets bestyrelse.

 

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. De af forsyningsselskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat.

 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 12. november 2014 vedlagte takster for år 2015 for vandforsyning og spildevandsafledning.

 

Takst for levering af vand

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 10,00 kr. inkl. moms og afgifter per m3 forbrugt vand, svarende til 8 kr. per m3 ekskl. moms og afgifter.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat et prisloft for Fredensborg Vand A/S for 2015 på 20,80 kr. ekskl. moms, inkl. afgifter per m3 forbrugt vand.

 

Prisloftet for levering af vand er således overholdt.

 

Fredensborg Forsynings takst for vand er steget med 0,55 kr. i forhold til 2. halvår 2014, men faldet 4,45 kr. i forhold til 1. halvår 2014.

 

Takst for spildevandsafledning

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 40,63 kr. inkl. moms og afgifter per m3 forbrugt vand, svarende til 32,50 kr. ekskl. moms og afgifter.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat et prisloft for Fredensborg Spildevand A/S for 2015 på 45,30 kr. ekskl. moms, inkl. afgifter per m3 forbrugt vand.

 

Prisloftet for afledning af spildevand er således overholdt.

 

Fredensborg Forsynings takst for spildevandsafledning er faldet med 6,96 kr. pr. m3 i forhold til 2. halvår 2014 og 1,96 kr. per m3 i forhold til 1. halvår 2014.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)

Lovbek. nr. 1199 af 30/9 2013 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)

Lovbek. nr. 633 af 07/6 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2015 for vandforsyning og spildevandsafledning godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.