Nr.310 - Planforslag om Hillerød Storcenter

Sagsnr.: 14/42391

 

Beslutningstema

I forbindelse med Hillerød Kommunes høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering for Hillerød Storcenter skal udvalget tage stilling til om Fredensborg Kommune skal indsende høringssvar eller tage planforslagene til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

Hillerød Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 393 for et detailhandelscenter i Hillerød, med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i høring i perioden 4. november til 30. december 2014.

 

Planernes indhold

Planerne skal skabe grundlag for at områdets ejer kan opføre ”Hillerød Storcenter” i den vestlige udkant af Hillerøds bymidte i perioden 2015-2016. Storcenteret bliver på ca. 52.000 m2, heraf 34.000 m2 detailhandel, fordelt på 31.800 m2 udvalgsvarebutikker og 2.200 m2 dagligvarebutikker.

 

Der ud over giver kommuneplanrammen mulighed for at etablere 36.000 m2 butikker til særligt pladskrævende varer, men det er ikke konkretiseret i lokalplanforslaget og ikke en del af det aktuelle Hillerød Storcenter-projekt, så det vil forudsætte en selvstændig lokalplan på et senere tidspunkt.

 

Den gældende kommuneplan giver samlet set mulighed for ligeså mange detalhandels-m2, men kommuneplantillægget er forårsaget af ejers ønske om en relativt begrænset omfordeling mellem de forskellige detailhandelstyper.

 

Til sammenligning kan der i Bydelscenter Egevangen i Kokkedal maksimalt etableres ca. 12.000 m2, heraf max. 5.000 m2 detailhandel.

 

Konsekvenser for Fredensborg Kommune

Etableringen af ”Hillerød Storcenter” vil på den ene side give Fredensborg Kommunes borgere et nyt indkøbs- og oplevelsestilbud, som kan gøre det yderligere attraktivt at bosætte sig i Fredensborg Kommune. På den anden side vil centeret fremskynde / forstærke den omsætningsnedgang og butikslukning som (bl.a. ifølge den nyligt gennemførte detailhandelsanalyse) præger udvalgsvarebutikkerne i Fredensborg Kommune, hvilket svækker kommunens erhvervsliv og den nære bosætningsattraktivitet.

 

I VVM-redegørelsen beskrives konsekvenserne frem til år 2021 af storcenteret sammenlignet med et såkaldt 0-alternativ. Set i forhold til 0-alternativet vil storcenteret medføre omsætningsnedgang i, og lukninger af, eksisterende udvalgsvarebutikker i såvel Hillerød selv, som i en lang række omkringliggende kommuner. For Fredensborg Kommunes vedkommende anslås omsætningsnedgangen til 9 % og antallet af butikslukninger til 2.

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, 0-alternativet IKKE skal forstås som en status quo, men er udtryk for hvordan Hillerød Kommune tror planområdet vil udvikle sig frem til 2021, hvis storcenteret ikke etableres. Hillerød Kommune forventer, at der så i stedet gradvist vil etablere sig enkeltbutikker i planområdet svarende til 14.000 m2 udvalgsvarebutikker og 10.000 m2 butikker til særligt pladskrævende varer.

 

De 9 % og 2 lukkede butikker er således ikke de fulde konsekvenser af storcenteret, men alene forskellen mellem de konsekvenser som storcenteret vil have og de konsekvenser som det tænkte 0-alternativ i sig selv ville have. De fulde konsekvenser af storcenteret må således forventes at være mærkbart højere end ovenstående tal.

 

Hillerød Kommune har i lokalplanen forsøgt at mindske konsekvenserne for eksisterende såkaldte gågadebutikker, ved at forbyde en lang række varetyper i storcenterets ”små” butikker (der må i alt etableres 12 butikker som er mindre end 750 m2 hver). Men forbuddet gælder dermed ikke for de store butikker, som vil udgøre langt størstedelen af centeret, og effekten af forbuddet synes derfor uklar.

 

Handlemuligheder

Ved enhver høring af planforslag fra en nabokommune har Fredensborg Kommune principielt set valget mellem at ”nedlægge veto” (forudsætter at planforslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling), at sende et høringssvar, eller at tage planforslagene til efterretning.

 

I denne sag vurderer administrationen, at det ikke er aktuelt at ”nedlægge veto”. Man ville maksimalt kunne forhandle sig frem til en tilbagevenden til de gældende kommuneplanrammer, som, i forhold til konsekvenserne for Fredensborg Kommune, reelt set ikke adskiller sig fra planforslagene.

 

I lyset af, at Hillerød Kommune nu i en længere årrække, og dermed også på begge sider af seneste kommunalvalg, har arbejdet tæt sammen med områdets ejer om realisering af projektet opfatter administrationen det ikke som realistisk at skabe mærkbare ændringer. Administrationen indstiller derfor, at planforslagene tages til efterretning.

 

Det bemærkes at det selvfølgelig for udvalget er muligt at træffe beslutning om udarbejdelse af et politisk motiveret høringssvar.

 

Hvis Plan- Miljø- og Klimaudvalget i stedet beslutter, at der skal sendes et høringssvar, skal høringssvaret vedtages i Byrådet.


Som opfølgning på Plan- Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om at bede Erhvervsrådet om en udtalelse, besluttede Erhvervsrådet på sit møde den 3.12.2014, at bakke op om Plan, miljø – og klimaudvalgets indstilling vedr. veto.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

VVM-bekendtgørelsen

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget tager planforslagene til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Udvalget anbefaler, at der nedlægges veto (indsigelse efter planlovens § 28) og, at administrationen anmodes om at tage kontakt til de omkringliggende kommuner, med henblik på at koordinere forhandlingerne med Hillerød Kommune.


Sagen går dermed til behandling i Byrådet.


Udvalgsformanden anmodes om at tage en drøftelse af spørgsmålet i Erhvervsrådet den 3.12.2014 med henblik på at få Erhvervsrådets udtalelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.


Helle Abild-Hansen (I) stemte imod.