Nr.302 - Nyt medlem af Handicaprådet

Sagsnr.: 14/43858

 

Beslutningstema

Suzan Daoud har anmodet om at udtræde af Handicaprådet.


SFs byrådsgruppe anmoder om, at Christen Amby indtræder som nyt medlem af Handicaprådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Suzan Daoud har i mail af 4. december 2014 meddelt, at hun gerne vil udtræde som medlem af Handicaprådet.


Udpegningen til Handicaprådet var en del af konstitueringen.


SFs byrådsgruppe anmoder om, at Christen Amby indtræder som nyt medlem af Handicaprådet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 28, stk.1: ”Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.”

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at det godkendes, at Suzan Daoud udtræder som medlem af Handicaprådet
  2. at det tages til efterretning, at Christen Amby indtræder som nyt medlem af Handicaprådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.