Nr.299 - Finanslov 2015

Sagsnr.: 14/42715

 

Beslutningstema

Orientering om den indgåede Finanslov 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Finansloven for 2015 blev vedtaget den 13. november og indeholder nye initiativer for i alt 14.6 mia. kr. i den kommende 4-årige budgetperiode.

 

Heraf vedrører en mindre del kommunerne, jf. nedenfor.

 

Finanslov 2015 - oversigt, mio. kr.

Titel

Anslået andel for Fredensborg Kommune*

 

2015

2016

2017

2018

Behandles i SSU 12. januar 2015:

 

 

 

 

Klippekort ældre

0,50

1,01

1,01

1,01

Mod overbelægning

0,00

0,50

0,67

0,67

Indsats sårbare familier

0,00

0,34

0,34

0,5

Forebyggelsesindsats

0,00

0,46

0,42

0,42

Behandles i BSU den 5. januar 2015:

 

 

 

 

Pædagogisk personale

1,68

1,68

1,68

1,68

Inklusion i folkeskolen

0,17

0,17

0,17

0

Taxameter ungdomsudd.

 

 

 

 

Plan og Klimaudvalget

 

 

 

 

Miljøaftale

Fordeling ikke afklaret

Boligaftale

 

Behandles i AEU den 13. januar 2015:

 

 

 

 

Ny midlertidig kontantydelse

4,11

2,22

0,27

0

Kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere, gensidig forsørgerpligt

1,99

3,8

3,8

3,8

Unge kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere

0,34

0,34

0,34

0,51

Behandles i ØU den 15. december

 

 

 

 

Modtagelse af flygtninge

1,68

0

0

0

Arbejdsmiljø

knap 0,75

Social dumping

0,81

*Beregnet vha. bloktilskudnøglen

 

Alle nye midler til kommunale initiativer er bundet til konkrete indsatser og det lokalpolitiske prioriteringsrum er derfor meget begrænset. De nye initiativer for kommunerne er nye penge i forhold til den økonomiaftale, der blev indgået mellem KL og regeringen i juni.

 

Nedenfor er oplistet de nye initiativer, der vedrører kommunerne og betingelserne knyttet til initiativerne. For yderligere information vedlægges Kl’s notat om den indgåede finanslov 2015.

 

Initiativerne vedrørende kommunerne

Initiativer på ældre- og dagtilbudsområdet gives i form af puljer, som kommunerne skal søge om at få del i og der sker ligeledes en opfølgning på at kommunerne har brugt midlerne til det aftalte initiativ.

Der udarbejdes selvstændige sager til behandling i hhv. Børne- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Social- og Seniorudvalget på udvalgsmøderne i januar måned.

Det præcise beløb for de tildelte midler kendes naturligvis ikke endnu, og vil derfor først efterfølgende blive behandlet i budgettet samtidig med eventuelle takstjusteringer på områderne. 

 

·         Ansøgningspulje på 250 mio. kr. årligt i 2015-18 til pædagogisk personale i dagtilbuddene. Fredensborgs andel udgør ca. 1,68 mio. kr. Der er tale om et permanent løft af området. Pengene skal være dokumenteret anvendt til mere pædagogisk personale i daginstitutioner og/eller dagpleje. I sidstnævnte kan midlerne målrettes mod fx øget pædagogisk sparring.

 

·         Klippekort til ældres hjemmehjælp. Der er en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og på 150 mio. kr. i 2016-18, hvoraf Fredensborgs andel heraf udgør ca. 0,5 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i årene frem. De svageste hjemmehjælpsmodtagere kan med ordningen få minimum ½ times hjemmehjælp om ugen, som de selv disponerer over. Også her skal det kunne dokumenteres, at pengene er anvendt inden for målsætningen.

 

Sundhedsaftalen afsætter yderligere 6,5 mia. kr. over de næste fire år, hvor hovedvægten er lagt på en styrkelse af almen praksis (opsporing af kronisk sygdom og kræft, styrke kræftbehandling, ældre medicinske patienter mv.). En lille del af det samlede beløb tilfalder kommunerne og udmøntes i vidt omfang, ligesom på ældre og dagtilbudsområdet, som puljer:

 

·         Styrket indsats mod overbelægning med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. I 2016 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. og fra 2017 er der afsat 100 mio. kr. årligt. Grundlaget for udmøntningen af midlerne er en undersøgelse i 2015 af evidens og effekt af forebyggelsesindsatsen i kommunerne.

·         Tidlig indsats ift. sårbare familier. I perioden 2016-17 er der afsat 50 mio. kr. årligt og i 2018 75 mio. kr. til en styrket sundhedspleje indsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre (Fredensborgs andel anslås til 0,34 mio. kr. i 2016-17 og 0,5 mio. kr. i 2018).

·         Til ekstra forebyggelsesindsats er der i 2016 afsat 68 mio. kr. og i 2017-18 årligt 63 mio. kr. til en mere ensrettet og vidensbaseret borgerrettet forebyggelse. Fordelingen af midlerne sker på baggrund af et oplæg fra Sundhedsstyrelsen i foråret 2015.

 

Ekstraordinær pulje til modtagelse af flygtninge i 2015 på 250 mio. kr. Udmøntningen af midlerne sker ved en drøftelse mellem regeringen og kommunerne.

 

Den indgåede boligaftale giver blandt andet med en ændring af planloven kommunerne ret til at øremærke op til 25 pct. af de kommende nyudlagte byggegrunde til byggeri af almene boliger.

 

Til den indgåede miljøaftale er afsat 1 mia. kr. i 2015-18. Heri bl.a. 106,5 mio. kr. til realisering af regeringens Naturplan Danmark. Det er endnu ikke afklaret, hvordan midlerne fordeles.

 

arbejdsmarkedsområdet kan bl.a. nævnes:

·         Ny midlertidig kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Der er afsat 610 mio. kr. i 2015, 330 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017. Fredensborgs andel vil svare til ca. 4,1 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016 og 0,269 mio. kr. i 2017. Den nye kontantydelse forventes finansieret fra budgetgarantien modsat den nuværende arbejdsmarkedsydelse, som finansieres fra beskæftigelsestilskuddet.

·         Til forbedring af vilkårene for kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere er der afsat 295 mio. kr. i 2015 og 565 mio. kr. årligt i 2016 og frem til afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Fredensborgs andel udgør knap 2 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 og frem. Hertil kommer forbedring af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der er afsat 51 mio. kr. i 2015-17 årligt og 76 mio. kr. fra 2018. Fredensborgs andel er ca. 0,4 mio. kr. i 2015-17 og 0,5 mio. kr. i 2018.

·         Der er afsat knap 200 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader. Dette svarer til 1,3 mio. kr. for Fredensborg. Det er umiddelbart svært af aftaleteksten at vurdere betydningen for kommunerne som arbejdsgiver.

 

folkeskoleområdet er der enighed om at styrke den igangværende indsats for at øge inklusionen med en pulje på 25 mio. kr. årligt i 2015-2017. Kommunerne kan søge om midler fra puljen til at frigøre specialpædagogiske lærerressourcer, så de kan rådgive og give faglige sparring til andre lærere med henblik på at sikre en bedre overgang til styrket inklusion i klasseværelserne. Midlerne skal supplere kommunernes igangværende inklusionsindsats.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Finanslovsaftale for 2015 af den 13. november 2014.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.