Nr.292 - Midlertidig vederlagsfri befordring af skoleelever

Sagsnr.: 14/44535

 

Beslutningstema

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) har, efter et møde på Fredensborg Kongevej den 10. december 2014 klokken 7.30, ønsket at få belyst økonomien ved tildeling af buskort til de elever, der ad to omgange har fået afslag på vederlagsfri befordring.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmester Thomas Lykke Pedersen, repræsentant fra politiet, repræsentanter fra Dansk Cyklistforbund, repræsentanter fra Centrene for Plan og Miljø og Skole og Dagtilbud samt et antal borgere i landområderne omkring Fredensborg bysamfund deltog i et møde på adressen Fredensborg Kongevej 120, med det formål at besigtige morgentrafikken på Fredensborg Kongevej.


Med udgangspunkt i drøftelse på stedet ønsker borgmesteren en beslutning om tildeling af midlertidig fri befordring til de elever, som efter den sidste trafikvurdering ikke længere var berettiget til vederlagsfri befordring.


Historik

De kommunale vejmyndigheder har sammen med politiet i foråret 2014 revurderet skolevejenes trafikfarlighed. En sådan vurdering er afgørende for, om nogle skoleelever skal have vederlagsfri befordring.


De nye vurderinger opererer med aldersopdeling som parameter, hvorfor nogle skoleelever ikke længere er berettiget til befordring, selvom de har fået tidligere.


Der har imidlertid i forbindelse med godkendelse af den vederlagsfrie befordring været en del henvendelser fra forældre, som har givet udtryk for deres uenighed med politiets vurdering af vejenes trafiksikkerhed, samt de konsekvenser som enten alderskriteriet eller den nye vurdering af skolevejenes trafiksikkerhed har fået for deres børns befordring.


I alt 50 elever fra Fredensborg Skole, Vilhelmsro og Endrupskolen har fået afslag, idet det har været muligt at anvises alternative trafiksikre veje mellem hjem og skole. For de 45 elevers vedkommende er det ligeledes muligt for dem at købe klippekort/månedskort til en Moviabus.


5 af de 50 elever har ikke mulighed for at bruge en Moviabus som alternativ til de anviste trafiksikre veje. Disse elever har fået mulighed for at købe et ”klippekort” til Prebens Minibusser, der kører i området og har plads i bussen. Et klippekort koster 50 kr. og der er 10 klip på et kort. Det vil sige, de betaler 10 kr. om dagen for befordring til og fra skole.


Økonomi

En midlertidig tildeling af vederlagsfri Movia buskort i dette vinterhalvår fra 1. januar 2015 til 31. marts 2015 vil til de omtalte elever koste 19.406,25. Dertil skal lægges 500,00 kr. for fri befordring af de 5 elever der på nuværende tidspunkt selv betaler for befordring med Prebens Minibusser.

I alt 19.906,25 kr.


Der er i det netop vedtagne budget for 2015 lagt ind som en forudsætning, at der på befordringsområdet (ikke kollektiv trafik) skal effektiviseres for 617.000 kr. i 2015, herunder skolebuskørsel. Dette har baggrund i kommuneaftalen for 2015, hvor der for kommunerne under et skal spares 430 mio. kr. frem mod 2017.

Bevilling

Der er ikke afsat midler til en udvidelse af den vederlagsfrie befordring i og omkring Fredensborg bysamfund.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 26

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At Borgmesteren anbefaler, at der tildeles vederlagsfri befordring ved et Movia skolekort i perioden den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015, til de omtalte elever, og betaler for befordringen af de 5 elever, der benytter Prebens Minibusser.

    At merudgiften afholdes inden for politikområde 6.

  1. At Børne- og Skoleudvalget, som tidligere besluttet, behandler sagen på møde i januar 2015 og fastsætter det fremtidige serviceniveau på befordringsområdet med baggrund i trafikvurderingen.

  1. At det forudsættes, at beslutningen på Børne- og Skoleudvalgets møde i januar er i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Økonomiudvalget besluttede, at sagen behandles i Børne– og Skoleudvalget med udgangspunkt i punkterne 1-3.


Medfører trafikvurderingerne, at Børne- og Skoleudvalget støtter borgmesterens forslag punkt 1 vil befordringsudgifterne svarende til Moviakort refunderes de berørte borgere med virkning fra 1.10.2014.


Trafiksikkerhedsvurderingen behandles i Udvalget for Infrastruktur og Trafik samt Plan-, Miljø– og Klimaudvalget forud for behandlingen i Børne- og Skoleudvalget.


Venstre frafalder sin tidligere anmodning om, at der sættes en sag herom på byrådsmødet.