Nr.212 - Efterregulering af budget til Hjælpemiddelcentralen

Sagsnr.: 11/42264

 

Beslutningstema

1. januar 2012 blev Fredensborg og Helsingør Kommunes hjælpemiddeldepoter samlet i en fælles hjælpemiddelcentral. Formålet var at sikre en bedre synergi og fleksibilitet i driften eksempelvis gennem bedre udnyttelse af personaleressourcer foruden der kunne opnås stordriftsfordele.

Det er Nordsjællands Brandvæsen, der driver hjælpemiddelcentralen i det daglige, og kommunerne betaler hvert år et på forhånd aftalt budget til hjælpemiddelcentralen som opgaverne skal løses inden for. Finansieringen er fordelt efter indbyggerantal med en finansieringsnøgle på ca. 40 pct. til Fredensborg og 60 pct. til Helsingør Kommune.

I aftalen om driften af hjælpemiddelcentralen mellem Nordsjællands Brandvæsen, Fredensborg og Helsingør Kommune fremgår det, at et varigt mer-/mindreforbrug vil medføre en forhøjelse/nedsættelse af betalingen fra de to kommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

På Beredskabskommissionens møde den 9. april 2014 blev det besluttet at gennemføre en økonomisk analyse af den fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. Baggrunden for analysen var, at budget og forbrug ikke har været i balance i de første 2½ år af hjælpemiddelcentralens levetid.

På Beredskabskommissionens møde den 26. juni 2014 blev analysen og dens konklusioner fremlagt. Sammenfatningen er vedlagt som bilag til denne sag.

I regnskab 2012 og 2013 har der samlet set været et merforbrug på 4,1 mio. kr. Dette merforbrug er blandt andet blevet genereret af en øget samlet efterspørgsel fra de to kommuner. Den øgede efterspørgsel er opgjort til at have betydet merudgifter for den fælles hjælpemiddelcentral på 2,3 mio. kr. svarende til en samlet stigning i ordretilgangen på 6,44 pct.

En anden årsag til merforbruget har været, at der var indlagt en effektivisering på 1,5 mio. kr. af den fælles hjælpemiddelcentrals budget som følge af synergi og stordriftsfordele ved sammenlægningen. Men reelt blev den fysiske sammenlægning af hjælpemiddeldepoterne først gennemført den 9. oktober 2012, og det fælles lagerstyringssystem var først i drift i november 2012. Dette gjorde det svært for den fælles hjælpemiddelcentralen at indhente de forventede effektiviseringer.

Beredskabskommissionen anbefalede i denne sag på deres møde den 26. juni 2014,

 

·       at det påhviler Nordsjællands Brandvæsen at indhente et beløb på 400.000 kr. i årene 2015 og 2016 (i alt 800.000 kr.) i effektiviseringer/rationaliseringer.


·       at der fra 2015 indregnes de for kommunerne almindelige forventninger til effektivisering på 2 %.

 

Derudover besluttede Beredskabskommissionen at indstille til Byrådene,

 

·       at Hjælpemiddelcentralen får dækket sit merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af den øgede efterspørgsel.


·       at de to byråd finder finansiering til 1 mio. kr. svarende til den forsinkelse, der var i etableringen af den fælles hjælpemiddelcentral.

 

Det betyder, at der lægges op til en samlet merbevilling på 3,3 mio. kr. til den fælles hjælpemiddelcentral. Merbevillingen fordeles med ca. 40 pct. af udgiften til Fredensborg Kommune og ca. 60 pct. af udgiften til Helsingør Kommune.

Fredensborg Kommunes andel kommer hermed til at udgøre 1,32 mio. kr. hvoraf de 0,92 mio. kr. skyldes større efterspørgsel.

Udgifterne begrundet i den øgede efterspørgsel dækkes af budget til hjælpermidler på politikområde 14.

Udgifterne relateret til forsinkelsen af i etableringen på 0,4 mio. ansøges der dækning for i budgetrevision 30.6 på politik område 14.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning
  2. At der anbefales en tillægsbevilling på 0,4 mio begrundet i forsinkelsen af etablering af den fælles hjælpemiddelcentral

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 18-08-2014


Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage stilling til Beredskabskommissionens indstilling om, at der findes finansiering på kr. 400.000, svarende til forsinkelsen i etableringen af Hjælpemiddelcentralen i 2012.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen på 400.000 kr. tages af anlægsreserven.