Nr.210 - Godkendelse af frikommunevedtægt

Sagsnr.: 14/17394

 

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på frikommuneforsøg og godkende Fredensborg Kommunes frikommunevedtægt.

 

Frikommunevedtægten behandles forud for byrådsmødet den 1. september 2014 i de relevante fagudvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommuner er frikommune i årene 2012-2015. De ni frikommuner har kunnet indsende ansøgning om forsøg i 4 ansøgningsrunder. Der er i alt godkendt ca. 400 forsøg under frikommuneordningen, herunder er ca. 150 kopiforsøg.

 

Status i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har ansøgt om i alt 88 forsøg, heraf har vi fået godkendt 67 forsøg og fået afslag på 21.

 

Der er iværksat i alt 35 forsøg, da en stor del forsøg er godkendt ved generelle lovændringer eller var mulige under gældende lovgivning, og dermed ikke længere har karakter af forsøg.

 

Oversigt over godkendte forsøg:

 

Implementerede frikommuneforsøg

35

- heraf kopiforsøg

10

- heraf samarbejdsforsøg

4

Implementerede forsøg inden for gældende regler

7

Implementerede forsøg pba. generel lovændring

9

Ikke iværksatte/afbrudte forsøg

16

I alt

67

 

 

Der er udarbejdet implementeringsplaner for de iværksatte forsøg, som vil være tilgængelige på medarbejderportalen.

 

Frikommunevedtægten – og afsluttede forsøg

Jævnfør ”Bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner” skal hver frikommune udarbejde en frikommunevedtægt, som skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og være offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside. Frikommunevedtægten indeholder oversigt over alle implementerede frikommuneforsøg samt afbrudte eller afsluttede forsøg.

 

Under afsluttede forsøg indeholder frikommunevedtægten 16 godkendte forsøg, som administrationen ikke ønsker at iværksætte eller har afbrudt, da de af forskellige årsager har vist sig at være uhensigtsmæssige eller er blevet overflødiggjort af anden lovgivning. Heraf er 11 forsøg allerede blevet politisk behandlet.

 

De 5 øvrige afsluttede forsøg gennemgås nedenfor opdelt efter relevant fagudvalg:

 

Børne- og Skoleudvalget:

  

Nye fag, nye tider

Administrationen anbefaler, at skoleforsøget ”Nye fag, nye tider” afbrydes, da skolereformen har overflødiggjort forsøget. Flere af forsøgene på folkeskoleområdet er helt eller delvist blevet imødekommet af den nye folkeskolereform. Forsøg vedr. skolebestyrelse og kvalitetsrapport er således allerede afbrudt, da de er blevet imødekommet af ny lovgivning. Folkeskolereformen tager også udtrykkeligt stilling til, hvordan fagrækken og reglerne om valgfag skal være fremover, hvorfor forsøget ”Nye fag, nye tider” ikke længere er relevant.  Forsøget er blevet gennemført på Langebjerg Skole, hvor man har indført et sundhedsfag på 6.klassetrin de seneste to år. Da skolereformen indebærer et nyt fag ”Madkendskab”, samt mere bevægelse i undervisningen, erstatter dette sundhedsfaget.

 

Det efterlader to skoleforsøg: ”Styrket udskoling” og ”Fleksible hold”. Begge forsøg bliver kun delvist imødekommet af folkeskolereformen, og fortsætter således i henhold til den gældende forsøgsgodkendelse fra ministeriet.

 

Social- og Seniorudvalget:

 

Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser

Administrationen anbefaler, at forsøget ikke gennemføres, da nye skatteregler har muliggjort store dele af forsøget. Der er således ikke behov for at benytte sig af frikommuneordningen for at få en mere fleksibel anvendelse af busserne.

 

Fritagelse for at foretage en konkret og individuel vurdering af hvilken brystprotese der er bedst egnet (…)

Administrationen anbefaler, at forsøget ikke gennemføres, da det vurderes, at den administrative besparelse vil være meget begrænset, nu hvor ansøgningen er blevet digital, hvilket gør sagsgangen mere nem og enkel. Derudover søger mange ældre borgere ikke om en ny brystprotese hvert år, og der går meget ofte mellem 3-5 år før der søges genbevilling. Indsatsen ved implementering af forsøget står derfor ikke mål med gevinsten.

 

Fritagelse for at foretage en konkret og individuel vurdering af hvilken paryk der er bedst egnet (…)

Administrationen anbefaler, at forsøget ikke gennemføres, da det vurderes at den administrative besparelse vil være meget begrænset, nu hvor ansøgningen er blevet digital, hvilket gør sagsgangen mere nem og enkel. Derudover vurderes det at være vigtigt, at den enkelte borgers sag vurderes individuelt og konkret, når behovet for en ny paryk opstår, da der er eksempler, hvor behovet ændrer sig fra år til år. Indsatsen ved implementering af forsøget står derfor ikke mål med gevinsten.


Informeret samtykke til tandbehandling

Administrationen anbefaler, at forsøget ikke iværksættes, da den nye centrale struktur med klinikker på to skoler overflødiggør forsøget.  Som følge af den nye struktur indkaldes alle børn i dag på mødekort, der sendes til hjemmet, og hvor forældrene opfordres til at følge deres børn. Den overvejende del af forældrene har taget imod denne opfordring, og Tandplejen ser derfor meget sjældent børn, der henvender sig uden forudgående aftale og uden der har været en dialog med forældrene. Der bruges således ganske få ressourcer på at indhente samtykke. Det er derfor Tandplejens vurdering, at forældrene ikke vil opleve relevansen og dermed den serviceforbedring, som forsøget oprindeligt også sigtede efter.


 

Evaluering

KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i foråret sat en tværgående evaluering af frikommuneforsøget i udbud. Rambøll og BDO har indgået et samarbejde og er blevet udvalgt som leverandør. Evalueringen skal samle op på erfaringerne fra frikommuneordningen ifht. indhold, proces, rammer og resultater, herunder hvilke erfaringer der kan bruges fremadrettet.

 

Midtvejsrapporten skal være færdig 1. december 2014, mens slutrapporten skal forelægge 1. oktober. Frikommunernes evalueringsresultater skal indgå i slutrapporten, og det er derfor et krav, at frikommunerne afslutter deres evalueringer i 1. kvartal 2016.

 

Forlængelse og fornyelse af frikommuneforsøg

Det fremgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen vil søge tilslutning til, at igangværende frikommuneforsøg kan videreføres indtil medio 2017 for at undgå at stoppe forsøg, som der efter evalueringen måtte være ønsker om, kan fortsætte. Økonomi- og Indenrigsministeren har meddelt borgmestrene i frikommunerne, at regeringen forventer at fremsætte forslag om forlængelse af forsøget i efteråret 2014.

Byrådet forelægges en sag om eventuel forlængelse af Fredensborg Kommunes forsøg, når det bliver aktuelt.

 

Endvidere fremgår det af aftalen, at Regeringen og KL i efteråret 2014 vil drøfte en fornyelse af frikommunekonceptet med henblik på udformning af et nyt frikommuneforsøg.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg, Lov om frikommuner, Bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunes hjemmeside. Status på igangværende og afsluttede frikommuneforsøg kan findes i frikommunevedtægten på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At Byrådet godkender frikommunevedtægten.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2014

Udvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler administrationens indstilling over for Byrådet, idet udvalget bemærker, at ”Informeret samtykke til tandbehandling” hører under Social- og Seniorudvalget.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 18-08-2014

Udvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler administrationens indstilling til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets samt Social– og Seniorudvalgets indstilling.