Nr.206 - Orientering om afgørelse i sag om sti langs Lågegyde samt beslutning om finansiering af etape 2.

Sagsnr.: 11/27478

 

Beslutningstema

Sti langs Lågegyde – afgørelse i sagen samt fremadrettet proces.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg og Hørsholm kommuner har i fællesskab planlagt anlæg af dobbeltrettet sti langs Lågegyde. Stien er opdelt i to etaper. Etape 1. fra Kokkedal station til ca. 100 meter nord for P.M. Daells Allé er anlagt. Etape 2. fra P.M. Daells Allé til Strandvejen er ikke anlagt.


Anlæg af etape 2 indebærer ekspropriation af privat ejendom. En grundejer påklagede i 2012 lovligheden af ekspropriationen – herunder også stiens linjeføring. Klagen havde opsættende virkning og anlægget blev derfor stillet i bero.


Vejdirektoratet har den 18. juli 2014 meddelt afgørelse i sagen. Vejdirektoratets afgørelse lyder som følger ”Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere”. Det betyder, at den oprindeligt planlagte linjeføring opretholdes og at kommunerne nu kan igangsætte ekspropriation og anlæg af etape 2.


Anlæg af etape 2 indebærer fældning af træer, hvori der bor flagermus. Derfor må træerne kun fældes i september/oktober måned. Selve anlægsarbejderne i etape 2 er allerede projekteret som en del af det samlede projekt, men der udestår enkelt elementer som ekspropriationsforretning, dialog med relevante ledningsejere på strækningen etc., inden de egentlige anlægsarbejder kan igangsættes.


Økonomi

Anlægsudgifterne til projektet deles 50/50 mellem de to kommuner. Dette gælder både i forhold til de allerede afholdte udgifter i etape 1, og til de kommende udgifter i etape 2. Udgifter til ekspropriationer betales dog af den kommune, der eksproprieres i.


Som udvalget blev orienteret om på mødet den 4. marts 2014, så var der forhold ved etape 1, som medførte at anlægget blev væsentligt dyrere end forventet. Der er stadig uafklarede tvister, som kan rykke økonomien yderligere – begge veje. Som det fremgik ag sagen den 4. marts 2014 har Fredensborg Kommune indtil videre haft udgifter for ca. 4,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt ca. 0,4 mio. kr.


Anlæg af etape 2 forventes at koste Fredensborg Kommune 1,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter til erstatning til grundejerne.

 

Det samlede merforbrug i forhold til anlægsbevillingen forventes derfor at andrage 2,1 mio. kr. Hertil kommer så udgifter til erstatning.


Administrationen bemærker at regnskabet for anlæg af rundkørslen i krydset Kirkeltevej/Isterødvej er ved at være afsluttet og udviser et overskud på ca. 1,1 millioner kr.


Etape 2

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke finansiering til etableringsarbejderne i etape 2. Administrationen anbefaler, at finansieringen heraf indgår i budgetforhandlingerne for 2015. Dog anbefales det, at overskuddet på 1,1 mio. kr. fra anlægsarbejderne i krydset Kirkeltevej/Isterødvej allerede nu overføres til brug for anlægsarbejderne på Lågegyde, for dels at dække det eksisterende underskud, og dels give mulighed for at udføre konkrete indledende arbejder, fx fældning af træer. Denne overførsel vil kunne ske i forbindelse med budgetrevision 30-06-2014.


Såfremt anlægsarbejderne i etape 2 ønskes påbegyndt snarest, kræver det anvisning af finansiering.

Bevilling

Der lægges op til at flytte mindre forbruget vedr. rundkørslen ved krydset Kirkeltevej/Isterødvejen på 1,1 millioner kr. til Lågegyde i forbindelse med budgetrevision 30-06-14. Den bevillingsmæssige beslutning træffes derfor ved budgetrevisionen. Den nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Retsgrundlag

Vejloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget tager Vejdirektoratets afgørelse til efterretning
  2. At overskud fra rundkørslen Kirkeltevej/Isterødvej på i alt 1,1 millioner kr. overføres til Lågegyde anlægsprojektet i forbindelse med budgetrevision 30-06-2014.
  3. At resterende finansieringsbehov overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-08-2014

Et flertal af udvalget på 6 bestående af B, C, F, O, og V tog Vejdirektoratets afgørelse til efterretning og besluttede, at den planlagte linjeføring gennemføres, herunder at træerne fældes i år.


Ergin Øzer (A) og Carsten Nielsen (A) stemte imod.


Rasmus Østrup Møller (A) undlod af stemme.


Et flertal af udvalget på 5 bestående af B, C, O og V anbefalede, at 0,9 mio. kr. overføres fra overskuddet fra rundkørslen Isterødvej/Kirkeltevej til Lågegyde anlægsprojektet og at resterende finansieringsbehov på 1,2 mio. kr. forelægges Økonomiudvalget


Et mindretal af udvalget på 1 bestående af F anbefalede, at hele finansieringsbehovet på 2,1 mio. kr. overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Økonomiudvalget anbefaler Plan, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling om, at 0,9 mio. kr. overføres fra overskuddet fra rundkørslen Isterødvej/Kirkeltevej til Lågegyde anlægsprojektet.


Økonomiudvalget anbefaler Plan, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling, idet de resterende 1,2 mio. kr. finansieres af anlægsreserven i 2015, idet projektet først forventes afsluttet i 2015.