Nr.204 - Stillingtagen til etablering af cykelsti og fortov i begge vejsider af Egedalsvej

Sagsnr.: 14/15791

 

Beslutningstema

Stillingtagen til etablering af cykelsti og fortov i begge vejsider af Egedalsvej.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har i budgettet for 2014 afsat 1.2 millioner kr. til etablering af ”sti langs Egedalsvej”


Administrationen anbefalede på møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 3. juni, at der arbejdes videre med projektering og udførelse af enkeltrettet sti og fortov i sydsiden af Egedalsvej på strækningen mellem Usserød Kongevej og Kokkedal Industripark, kombineret med sti for fodgængere mellem Kokkedal Industripark og Holmegårdsvej. Denne løsning forventes at kunne udføres for de afsatte midler. Stien vil kunne udføres således at den senere kan udbygges med cykelsti og fortov helt frem til Holmegårdsvej og enkeltrettet sti i nordsiden af Egedalsvej.


Udvalget besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med en løsning der indeholder fortov og cykelsti i begge vejsider, til efterfølgende fornyet forelæggelse af sagen for udvalget.


Anlægsoverslaget for den tidligere foreslåede løsning med enkeltrettede cykelstier i begge vejsider og fortov i sydsiden er beregnet til 3,2 millioner kr. Suppleres løsningen med fortov i nordsiden, skønnes den samlede anlægssum at blive 3,9 millioner kr.


En enkeltrettet cykelsti i nordsiden anbefales udført i en bredde af 2,0 m. Såfremt der udføres en kombineret løsning med cykelsti og fortov anbefales det udført med en 1,7 meter bred cykelsti og en 1,3 meter bredt fortov. Dvs. i alt en bredde på 3,0 m bredde. Den ekstra bredde ved den kombinerede løsning, vil betyde at der skal fældes en stor del af de eksisterende træer langs Egedalsvej. Desuden er der begrænset vejbredde ved passage over den eksisterende stitunnel, hvilket betyder at fortovet og cykelstien - på en strækning fra rundkørselen på Holmegårdsvej og forbi buslommen - skal udføres med mindre bredde end skitseret ovenfor.


Det videre arbejde.

Administrationen er i gang med projektforslag for projektet. Projektforslaget kan tilpasses den løsning udvalget måtte beslutte.


Hvis der afsættes midler til den fulde løsning, vil det rent økonomisk være mest rentabelt at gennemføre den samlet.

Bevilling

I budget 2014 er afsat 1,2 millioner kr. til sti langs Egedalsvej.

I budget 2017 er der afsat midler til stier generelt.

Retsgrundlag

Vejloven og færdselsloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget tager stilling til spørgsmålet om finansiering.
  2. At udvalget tager stilling til om administrationen skal igangsætte udførelsen af den del af projektet som kan rummes inden for anlægsbevillingen i 2014.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-08-2014

Udvalget besluttede efter afstemning at udskyde det samlede projekt og oversende finansieringen på 3,9 millioner kr. til budgetforhandlingerne med anbefaling om, at midlerne afsættes i 2015.


For stemte 5 B, C, O og V.


I mod stemte 4 A og F, idet de ønskede at delprojektet til 1,2 millioner kr. igangsættes i år.


Ergin Øzer (A) og Hanne Berg (F) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Økonomiudvalget anmoder Plan-, Miljø- og Klimaudvalget om at udmønte etablering af sti langs Egedalsvej i henhold til budgetforliget indenfor rammen på 1.2 mio. kr.


Hanne Berg frafalder anmodningen om, at sagen sendes i byrådet.