Nr.203 - Lokalplan H105 - Slettenhus - anvendelse til helårsboligformål

Sagsnr.: 14/24488

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forståelsen og håndhævelsen af bestemmelsen om anvendelse til helårsboligformål i lokalplan H105 – Slettenhus.

Sagsfremstilling og økonomi

Ejeren af Slettenhus i Sletten har rettet henvendelse til kommunen med spørgsmål om bopælspligt og helårsboligformål. Ejeren tilkendegiver, at hans projekt med Slettenhus fra starten byggede på en forudsætning om, at der ikke var bopælspligt og at boligerne ville kunne anvendes som sekundær bolig (fritidsbolig) for eksempelvis udenlandsdanskere. For ejeren er dette af afgørende betydning i relation til oplysninger, der afgives til potentielle købere.

 

Generelt om bopælspligt og helårsboligformål

Begrebet bopælspligt relaterer sig til Boligreguleringsloven, som indeholder hjemmel til at anvise beboere til tomme huse. Paragrafferne om bopælspligt gælder ikke i Fredensborg Kommune, idet Byrådet i december 2006 besluttede, at Boligreguleringslovens kapital 7 om benyttelse af boliger ikke skulle sættes i kraft i Fredensborg Kommune.

 

Begrebet helårsboligformål relaterer sig til Planlovens lokalplanbestemmelser. Hvis et byråd ønsker at undgå, at for eksempel boligområder med rekreative kvaliteter bliver til sommerhusområder, kan det fastlægges i en lokalplan, at området kun må anvendes til helårsboligformål.

 

Der kan godt være bestemmelser i lokalplaner om helårsboligformål, uanset om Byrådet har besluttet, at Boligreguleringslovens kapitel 7 ikke skal finde anvendelse i kommunen.

 

I et område lokalplanlagt til helårsboligformål vil det ikke være muligt at få en ejendom registreret som sommerhus.

 

Anvendelse af en bolig til fritidsformål vil ligeledes være i strid med lokalplanen, hvis lokalplanen indeholder en anvendelsesbestemmelse om helårsbeboelse eller helårsboligformål. Kommunen kan i den situation give et påbud om at ophøre med den ulovlige anvendelse. En lokalplan medfører dog ikke en handlepligt, så ejeren kan efterleve påbuddet ved at lade boligen stå tom.

 

Lokalplan H105 for Slettenhus

Lokalplan H105 – Slettenhus – blev vedtaget af Byrådet den 25. februar 2013.

 

Slettenhus var tidligere omfattet af lokalplan H19 for Sletten fiskerleje. I henhold til den tidligere lokalplan måtte Slettenhus kun anvendes til kursusvirksomhed, institutionsformål samt erhvervsformål; administration.

 

I den nye lokalplan H105 er bl.a. følgende anført:

 

§ 1 Lokalplanens formål:

 

-      At skabe det planmæssige grundlag for lokalplanområdets anvendelse til helårsboligformål.

 

§ 3 Områdets anvendelse:

  1. Området må kun anvendes til helårsboligformål.

Forslaget til lokalplan H105 blev udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og den daværende ejer af Slettenhus. Det var et generelt udgangspunkt for arbejdet med lokalplan H105 at videreføre så mange bestemmelser som muligt fra lokalplan H19. I H19 er fastlagt, at boligområdet Sletten skal anvendes til helårsboligformål, og dette blev ligeledes fastlagt i den nye lokalplan H105.

 

Som nævnt indledningsvist, ønsker den nye ejer at boligerne på Slettenhus kan anvendes som sekundær bolig (fritidsbolig).

 

Det er administrationens opfattelse, at det er nødvendigt med en politisk stillingtagen til spørgsmålet om håndhævelsen af lokalplanens bestemmelse om helårsboligformål.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen modtager jævnligt henvendelser og spørgsmål, som indikerer en interesse for at købe en sekundær bolig/ fritidsbolig i Fredensborg Kommune. Interessen samler sig primært om boligområderne langs kysten i Humlebæk samt Sørup. Administrationen foretager ikke kontrol eller opsøgende tilsyn og er således ikke vidende om, hvor mange sekundære boliger/ fritidsboliger der er i kommunen.

 

Hvis Byrådet ønsker at give mulighed for, at de 13 boliger på Slettenhus skal kunne anvendes som sekundære boliger /fritidsboliger, kan det ske enten ved en ændring af lokalplanen eller ved en beslutning om ikke aktivt at hindre anvendelse som sekundær bolig /fritidsbolig.

 

Det kan oplyses, at Statsforvaltningen i en sag om håndhævelse af en lokalplans bestemmelse om helårsbeboelse har udtalt, at manglende håndhævelse af en sådan bestemmelse efter Statsforvaltningens opfattelse ikke er ulovligt i henhold til planloven.

 

Sagen vedrørte et lokalplanområde på Læsø med en anvendelsesbestemmelse om helårsbeboelse.

 

Hvis Byrådet træffer en tilsvarende beslutning for Slettenhus, må det forventes at få en afsmittende virkning i andre lokalplanområder som er fastlagt til helårsboligfprmål - især i de førnævnte områder, hvor der er interesse for sekundære boliger /fritidsboliger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lokalplan H105 og planloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet tager stilling til, om § 3, stk. 1 i lokalplan H105 – ”Området må kun anvendes til helårsboligformål” – skal medføre, at kommunen aktivt søger at hindre anvendelse som sekundær bolig.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-08-2014

Idet udvalget konstaterer:

 

1.    at boligreguleringslovens kapital VII ikke gælder i Fredensborg Kommune

2.    at lokalplaner ikke pålægger handlepligt

3.    at lokalplanbestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse reelt ikke kan håndhæves, bl.a. fordi begrebet helårsbeboelse tidsmæssigt m.m. ikke er defineret i planlovgivningen

4.    at der ikke hidtil er kendte eksempler på håndhævelse af bestemmelser om helårsbeboelse i Fredensborg Kommune

 

anbefaler udvalget Byrådet at træffe beslutning om, at lokalplanbestemmelser i Fredensborg Kommune om helårsbeboelse ikke aktivt søges efterlevet.

 

Udvalget anmoder administrationen om forelæggelse af principiel sag om spørgsmålet i forhold til håndtering af dette ved fremtidige lokalplansager i udvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling, idet administrationen anmodes om at sikre, at kommunikationen af forholdet er forstålig for borgerne.