Nr.202 - Godkendelse af samarbejdsprojekt med Fredensborg Forsyning om klimatilpasning i Kratbjerg

Sagsnr.: 12/39375

 

Beslutningstema

Godkendelse af samarbejdsprojekt med Fredensborg Forsyning om klimatilpasning i Kratbjerg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund for projektet

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning A/S ønsker at indgå et samarbejdsprojekt om klimatilpasning i området Kratbjerg i Fredensborg By.

Projektet skal nedsætte antallet af oversvømmelser fra vandløbet Asminderødgrøften, som periodevis går over sine bredder og bl.a. har oversvømmet Fredensborg Golfs arealer. Oversvømmelserne sker i forbindelse med kraftige regnskyl, hvor regnvand fra befæstede arealer fra den østlige del af Fredensborg By ledes til vandløbet. Beregninger viser, at problemet ikke mindskes i en fremtid med klimaændringer.

 

Traditionelt vil forsyningsselskabet skulle løse problemet ved at lave forsinkelsesbassiner (betonbassiner), så regnvandet forsinkes inden det udledes til vandløbet. I tilfældet her er der i stedet skitseret et projekt, der integrerer en del af vandløbet og det omgivende areal, som ejes af kommunen. Projektet har samme effekt som et betonbassin og har desuden den fordel, at det både er billigere at etablere og giver området et rekreativt løft. Desuden forventes projektet at få en positiv effekt på vandløbet, der er miljømålsat i vandplanerne. Skitseprojektet er vist i bilag 1.

 

Lovgivningsmæssige rammer og økonomi

Det er nye regler i betalingsloven, der gør det muligt for forsyningen at finansierer denne slags klimatilpasningsprojekter. En forudsætning er dog, at det er Fredensborg Kommune der er projektejer. Projektejeren ejer, etablerer og vedligeholder projektet, mens forsyningsselskabet betaler projektejer for de udgifter, der kan henføres til håndteringen af tag- og overfladevand. I praksis vil det være sådan at, Fredensborg Forsyning A/S står for det samlede projekt, og dækker de samlede anlægsomkostninger, der er anslået til ca. 2.6 millioner kr. Fredensborg Forsyning A/S vil desuden skulle betale for den del af den fremtidige vedligehold, der kan henføres til tag- og overfladevand, mens Fredensborg Kommune skal dække udgifter, der kan henføres til det offentlige vandløb og f.eks. græsslåning af stiarealer. Det er skønsmæssigt udgifter for kommunen er anslået til 7.000 kr., der afholdes inden for driftsrammen.   

 

Fredensborgs Forsynings omkostninger til projektet skal i henhold til reglerne lånefinansieres af Fredensborg Kommune. Projektet skal godkendes af forsyningssekretariatet, der har haft en ekstraordinær ansøgningsfrist den 31. juli 2014. Vedlagte bilag 2 er en kontrakt mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning A/S om projektet, der er indgået under forudsætning at projektet godkendes politisk.

 

Tidsplan

Hvis projektet godkendes i Forsyningssekretariatet, vil det kunne gennemføres i 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen), BEK nr. 89 af 30/01/2013

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Ingen.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender vedlagte samarbejdsprojekt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-08-2014

Administrationen orienterede om at Fredensborg Forsyning har fremsendt reviderede beregninger, der viser at de samlede anlægsomkostninger andrager 2,875 mio. kr.


Udvalget anbefaler at Byrådet godkender vedlagte samarbejdsprojekt med de reviderede anlægsomkostninger.


Økonomiudvalgsmødets behandling af sagen skal inkludere de specifikke detaljer om kommunens låneoptag, herunder løbetid.Administrationen har efter møde i Plan og Klimaudvalget tilføjet følgende som svar på udvalgets spørgsmål:

Lovgivningen på området betyder, at det er kommunen der optager og ejer et 20-årigt lån specifikt optaget til dette formål. Lånet belaster ikke kommunens låneramme, da der er automatisk låneadgang til investeringer på området. Kommunen belastes ikke økonomisk og sagen har således ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da Fredensborg Forsyning A/S betaler alle ydelser på lånet. Lånet vil indgå i kommunens langfristede gæld, der derfor vil stige med lånets størrelse: initialt 2,6 mio.kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.