Nr.201 - Godkendelse af tillæg til spildevandsplan

Sagsnr.: 12/4059

 

Beslutningstema

Godkendelse af ”Tillæg nr. 5 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020” (bilag 1).

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede ved møde den 28. april 2014 at sende forslag til tillæg nr. 5 til kommunens spildevandsplan i 8 ugers offentlig høring frem til 2. juli.

 

Med tillægget skal det gøres muligt at etablere et forsinkelsesbassin for regnvand på ejendommen Mølledammen 20 på kommunegrænsen til Hørsholm. Bassinet etableres og vedligeholdes af Hørsholm Vand A/S.

 

Bassinet skal mindske risikoen for oversvømmelser i bebyggelsen Boelsvang i Hørsholm Kommune og på ejendommen Mølledammen 20 i Fredensborg Kommune. Det er tanken, at bassinet inden for en 4-årig periode skal udbygges med 2.400 m3, så bassinkapaciteten lever op til serviceniveauet med mindre der findes alternative løsninger til forsinkelse af regnvand i oplandet. Den skitserede løsning er et kompromis, der tager hensyn til Hørsholm Vands økonomi, men indeholder samtidig en ”aftale” om, at den manglende kapacitet skal findes inden for en 4-årig periode.

 

Der er indkommet høringssvar fra Jellerød Grundejerforening samt Boelsvang Grundejerforening (bilag 2). I deres høringssvar udtrykker begge grundejerforeningerne ønske om, at der hurtigst muligt etableres en udbygget løsning. Desuden stilles der tekniske forslag til hvordan det gøres bedst muligt.

 

Administrationen har vurderet, at der er tale om en afbalanceret løsning, der her og nu delvist afhjælper et knudepunkt for oversvømmelser. På den anden side har administrationen fokus på, at der skal findes en langsigtet løsning inden for de 4 år, der er sat som frist. Der vil således blive holdt fokus på sagen og arbejdet videre med at få skitseret en løsning i samarbejde med Hørsholm Vand og i regi af LIFE-projektet om Usserød Å.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen har været i 8 ugers ekstern høring.

Indstilling

  1. At tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2020 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-08-2014

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget understreger det afgørende i, at bassinkapaciteten lever op til serviceniveauet så tidligt som muligt og senest inden for 4 års perioden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstillinger.